Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) (36342)

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2024)

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 in verband met aanpassingen in een aantal fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024)

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 tot aanpassing van de regeling voor de fiscale beleggingsinstelling (Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling)

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot aanpassing van de regelingen voor het fonds voor gemene rekening en devrijgestelde beleggingsinstelling (Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling)

  Loading data
 8. 8

  Regels ten behoeve van de compensatie voor burgers wegens de selectie van de aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen waarvan niet aannemelijk is dat die selectie heeft plaatsgevonden op fiscale gronden (Wet compensatie wegens selectie aan de poort)

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot codificatie en aanvulling van het fiscale kwalificatiebeleid inzake buitenlandse rechtsvormen en tot afschaffing van de zelfstandige belastingplicht van de open commanditaire vennootschap (Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen)

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw)

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 in verband met het herwaarderen van de proceskostenvergoeding en vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn (Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm)

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen (Wet tijdelijke regeling herzien aangifteinkomstenbelasting)

  Loading data
 13. 13

  Verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag voor de jaren 2024 en verder (Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag)

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit)

  Loading data
 17. 17

  Invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet minimumbelasting 2024)

  Loading data
 18. 18

  Ingetrokken amendement

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het tweede wetgevingsoverleg 'Het pakket Belastingplan 2024' van 23 oktober 2023

  Loading data
 21. 21

  Appreciatie amendementen pakket Belastingplan 2024

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data