Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

22 juni 2021
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten (35593)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet publieke gezondheid

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn (35648)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet basisregistratie personen

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Cultuur en corona

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19) (35735)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19) (35776)

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Continuering van het RES-proces

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU (35693)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over de werkwijze van de NCTV

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35680)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over institutioneel racisme in Nederland

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking) (35216)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

  Loading data
 18. 18

  Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stukken onder 35718

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs) (35606)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Situatie op het Avicenna College

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en de uitzending Reporter Radio

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35145)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top d.d. 24 en 25 mei 2021

  Loading data
 28. 28

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 en de Staat van het onderwijs 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het economisch steunpakket

  Loading data