Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Raad Buitenlandse Zaken
Stenogram
Download Stemmingen moties Situatie op het Avicenna College
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2020
Stenogram
Download Stemming motie Economisch steunpakket
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie
Stenogram
Download Stemming motie Institutioneel racisme in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties Cultuur en corona
Stenogram
Download Stemmingen moties Vermeende tlv-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en de uitzending Reporter Radio
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 22 juni
Stenogram
Download Stemmingen moties Werkwijze van de NCTV
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Europese top van 24 en 25 mei 2021
Stenogram
Download Stemmingen Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
Stenogram
Download Stemming Verdere behandeling van aanhangige stukken
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 en Staat van het onderwijs 2021
Stenogram
Download Stemmingen Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging Wet publieke gezondheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Continuering van het RES-proces
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
Stenogram
Download Stemmingen Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs
Stenogram
Download Stemmingen Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen
Stenogram
Download Stemming Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging Wet publieke gezondheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslagen en slotwetten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gemeentefonds en Provinciefonds 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Staat van de Europese Unie
Stenogram
Download Stemmingen Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Te behandelen zaken

3
Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn (35648)

5
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Cultuur en corona

6
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19) (35735)

7
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19) (35776)

8
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Continuering van het RES-proces

11
Moties ingediend bij het debat over de werkwijze van de NCTV

13
Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen

20
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs) (35606)

26
Moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

29
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 en de Staat van het onderwijs 2021