Plenair debat

Einde vergadering: STEMMINGEN

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl
Stenogram
Download Stemmingen moties Goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit van de Raad van de Europese Unie
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag aan de Venetië-Commissie van de Raad van Europa over de rechtsstaat in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief
Stenogram
Download Stemming motie Wet implementatie richtlijnen elektronische handel
Stenogram
Download Stemmingen moties Mbo en praktijkonderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Leefomgeving
Stenogram
Download Stemmingen moties Stand van zaken voorbereiding Tweede Kamerverkiezing
Stenogram
Download Stemmingen moties Huiselijk geweld/Kindermishandeling
Stenogram
Download Stemmingen moties Armoede- en schuldenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving
Stenogram
Download Stemming Algehele herziening van het Reglement van Orde
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet
Stenogram
Download Stemming Goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit van de Raad van de Europese Unie
Stenogram
Download Stemmingen moties Toekomstvisie transgenderzorg
Stenogram
Download Stemmingen Samenvoeging gemeenten Landerd en Uden
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 24 februari 2021
Stenogram
Download Stemming motie Ouderschap en adoptie
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het voorstel van wet van het lid Ploumen (Wet transparantieregister zorg)
Stenogram
Download Stemmingen moties Raad Buitenlandse Zaken
Stenogram
Download Stemmingen moties Algehele herziening van het Reglement van Orde
Stenogram
Download Stemming Wet implementatie richtlijnen elektronische handel
Stenogram
Download Stemming Bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie
Stenogram
Download Stemmingen moties Vereenvoudiging bekostiging vo
Stenogram
Download Stemmingen moties Handreiking Kindzorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel
Stenogram
Download Stemmingen moties Zwangerschap en geboorte
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken inzake de kaders voor een Nederlandse Global Health Strategie

Te behandelen zaken

1
Stemmingen in verband met: Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

7
Stemmingen in verband met: Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

8
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

11
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mbo en praktijkonderwijs

12
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

13
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

14
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Initiatiefnota van het lid Diertens over een Gezonde leefstijl

17
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte

18
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Handreiking Kindzorg

20
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken

21
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling

22
Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5) (35711)

29
Moties ingediend bij het notaoverleg over het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief