Plenair debat : EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

De vergadering is geweest

11 februari 2021
18:30 - 18:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Correctie bij stemming over het wetsvoorstel van Nijboer gestemd (35488)

 2. 2

  Correctie bij stemming over de motie Marijnissen (35510, nr. 19)

 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmigratie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35619)

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35620)

  Loading data
 6. 6

  Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35621)

  Loading data
 7. 7

  Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35622)

  Loading data
 8. 8

  Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35623)

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij de wetsvoorstellen over samenvoegingen van gemeenten en gemeentelijke herindelingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126)

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VSO Ouderschap en adoptie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Motie ingediend bij het VSO NAVO Defensie ministeriële d.d. 17 en 18 februari 2021

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Veldman over anticiperen op toekomstscenario’s: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica met behulp van reële optiewaarden

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Von Martels “Weidse blik op de weidevogels”

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020

  Loading data
 18. 18

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Programma Aanpak Stikstof (PAS) d.d. 28 maart 2018

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over insectensterfte in Nederland

  Loading data
 20. 20

  Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg) (35722)

  Loading data
 21. 21

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 september 2020

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen) (35704)

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over ggz/toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten/personen met verward gedrag/maatschappelijke opvang/ suïcidepreventie

  Loading data
 28. 28

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Stint

  Loading data
 29. 29

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over bodem

  Loading data
 30. 30

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Postma over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

  Loading data
 31. 31

  Brief van de vaste commissie voor Defensie over een voorstel voor aanwijzing van het Programma Grensverleggende IT (GrIT) als groot project (35728, nr. 1)

  Loading data
 32. 32

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021

  Loading data
 33. 33

  Aangehouden motie ingediend bij de Wet Mobiliteitsfonds

  Loading data
 34. 34

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

  Loading data
 35. 35

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Spoorordening

  Loading data