Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

18 juni 2019
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (35166)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vacature voor een voorzitter en een vacature voor een lid van de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (35 111, nr. 2)

 5. 5

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (35 130-(R 2119), nr. 8)

  Loading data
 6. 6

  Brief van het Presidium inzake een verzoek aan het Rathenau Instituut om een onderzoek naar de digitalisering en kwaliteit van arbeid (29 544, nr. 916)

  Loading data
 7. 7

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen

  Loading data
 8. 8

  Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over parlementaire instemming herziening Verordening Brussel II-bis (32 317, nrs. 559, 560 en 561)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het debat over misbruik van het elektronisch toezicht

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij het VAO Streekomroepen

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (35087)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (deel EZK) voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VSO Experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Toezicht en handhaving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Onderhoud wegen en bruggen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Vernieuwde rulingpraktijk

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het debat over de belastingplicht van multinationals

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO Politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten) (35086)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Digitale Overheid

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Auteursrecht

  Loading data