Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs
Stenogram
Download Stemming motie Digitale Overheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (deel EZK) voor het jaar 2018
Stenogram
Download Stemming motie Auteursrecht
Stenogram
Download Stemming motie Streekomroepen
Stenogram
Download Stemming brief Onderzoek naar de digitalisering en kwaliteit van arbeid
Stenogram
Download Stemmingen Invoering van de Wzd-functionaris
Stenogram
Download Stemming Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2020
Stenogram
Download Stemming motie Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderhoud wegen en bruggen
Stenogram
Download Stemmingen moties Vernieuwde rulingpraktijk
Stenogram
Download Stemming motie Bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen
Stenogram
Download Stemmingen moties Politie
Stenogram
Download Stemmingen moties Vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken
Stenogram
Download Stemming Vervulling vacatures voorzitter en lid Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Belastingplicht van multinationals
Stenogram
Download Stemmingen Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten
Stenogram
Download Stemming motie Invoering van de Wzd-functionaris
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 18 juni 2019
Stenogram
Download Stemming brief Herziening Verordening Brussel II-bis
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2020
Stenogram
Download Stemming motie Toezicht en handhaving
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2020

3
Moties ingediend bij het debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken

4
Het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vacature voor een voorzitter en een vacature voor een lid van de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (35 111, nr. 2)
5
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (35 130-(R 2119), nr. 8)

19
Moties ingediend bij het debat over de belastingplicht van multinationals