Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

20 december 2016
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen) (34 468)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de Veegwet wonen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten) (34 434)

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij Wet verduidelijking voorschriften woonboten

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator) (34 253)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij de Wet versterking positie curator

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III) (34 372)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Energie

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij het VAO Voor- en vroegschoolse educatie

  Loading data
 12. 12

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsidiariteitstoets over de EU-voorstellen betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB) – COM (2016) 685 en betreffende een gemeenschappelijke, geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) – COM (2016) 683

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34 548)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (34 246)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Strafrechtelijke onderwerpen

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen (34 573)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES) (34 331)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij Aanpassingswet studiefinanciering BES

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing (34 402)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel cultuur van de begroting OCW voor het jaar 2017

  Loading data