Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Evaluatie van de verhuurderheffing
Stenogram
Download Stemmingen moties Veegwet wonen
Stenogram
Download Stemmingen Aanscherping eisen examencommissies mbo
Stenogram
Download Stemmingen Versterking positie curator
Stenogram
Download Stemmingen Opsporing en vervolging computercriminaliteit
Stenogram
Download Stemmingen moties Versterking positie curator
Stenogram
Download Stemming brief Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017
Stenogram
Download Stemming motie Energie
Stenogram
Download Stemmingen Veegwet Wonen
Stenogram
Download Stemmingen moties Strafrechtelijke onderwerpen
Stenogram
Download Stemming motie Cultuur
Stenogram
Download Stemmingen Studiefinanciering BES
Stenogram
Download Stemmingen moties Verlaging leeftijd volwassenminimumloon
Stenogram
Download Stemmingen moties Evaluatie van de verhuurderheffing
Stenogram
Download Stemmingen moties Laaggeletterdheid
Stenogram
Download Stemming Verduidelijking voorschriften woonboten
Stenogram
Download Stemming motie Bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Studiefinanciering BES
Stenogram
Download Stemmingen moties Opsporing en vervolging computercriminaliteit
Stenogram
Download Stemming brief Pakket vennootschapsbelasting
Stenogram
Download Stemming motie Verduidelijking voorschriften woonboten
Stenogram
Download Stemmingen Bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen Verlaging leeftijd volwassenminimumloon
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Veiligheid en Justitie
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Voor- en vroegschoolse educatie

Te behandelen zaken

3
Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten) (34 434)

7
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III) (34 372)

12
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsidiariteitstoets over de EU-voorstellen betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB) – COM (2016) 685 en betreffende een gemeenschappelijke, geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) – COM (2016) 683

13
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34 548)

14
Moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

16
Motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra

18
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen (34 573)

21
Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES) (34 331)

24
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017