Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Binnenlandse Zaken
Stenogram
Download Stemming motie Invoering stelsel fosfaatrechten
Stenogram
Download Stemmingen Grondgebonden groei melkveehouderij
Stenogram
Download Stemmingen moties MIRT
Stenogram
Download Stemming motie Begroting OCW (onderdeel Cultuur)
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Veiligheid en Justitie
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee
Stenogram
Download Stemmingen moties Media
Stenogram
Download Stemming motie Geschilbeslechting zorgcontractering
Stenogram
Download Stemmingen Invoering stelsel fosfaatrechten
Stenogram
Download Stemmingen moties Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming Elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten
Stenogram
Download Stemming Grensoverschrijdende zorg
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Invoering stelsel fosfaatrechten
Stenogram
Download Stemming brief Pakket vennootschapsbelasting
Stenogram
Download Stemming motie Percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag
Stenogram
Download Stemming motie Grensoverschrijdende zorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Zorgverzekeringswet

Te behandelen zaken

3
Motie ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

5
Motie ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

6
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Media

7
Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

9
Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) (34 413)

12
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

13
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

14
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34 532)

15
Moties ingediend bij Wijziging van de Meststoffenwet