Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

22 maart 2016
14:45 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij Wijziging van de Aanbestedingswet 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Werkdruk in het basisonderwijs en Regeldrukagenda

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het Burgerinitiatief ‘Ons Geld’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VSO Externe veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Motie ingediend bij het VAO Slachtofferbeleid

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij Wet verbetering hybride markt WGA

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Wet langdurige zorg (Wlz)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data