Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming Hybride markt regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
Stenogram
Download Stemmingen moties Hybride markt regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
Stenogram
Download Voorstel Van der Staaij wijziging Reglement van Orde
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging Aanbestedingswet 2012
Stenogram
Download Stemmingen moties Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering
Stenogram
Download Stemmingen moties Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren
Stenogram
Download Stemming motie Slachtofferbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties De invloed van de Fransen op de KLM
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging Aanbestedingswet 2012
Stenogram
Download Stemmingen moties Herbeoordeling rentederivaten mkb
Stenogram
Download Stemmingen moties Burgerinitiatief Ons Geld
Stenogram
Download Stemmingen moties Externe veiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Integratieonderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen Overgang taken Zorginstituut Nederland naar CAK
Stenogram
Download Stemming motie Overgang taken Zorginstituut Nederland naar CAK
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming Rijkssanctiewet
Stenogram
Download Stemmingen moties Werkdruk in het basisonderwijs en Regeldrukagenda
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet langdurige zorg (Wlz)
Stenogram
Download Stemmingen moties Nieuwe aanpak huiselijk geweld

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

2
Moties ingediend bij Wijziging van de Aanbestedingswet 2012

8
Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

10
Moties ingediend bij het Burgerinitiatief ‘Ons Geld’

16
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)