Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

2
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen voor een richtlijn onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (Toegankelijkheidsakte) (COM (2015) 615) (De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen. Onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. Aldus besloten.)

3
Moties ingediend bij VAO Vrouwen naar de top en voortgangsrapportage emancipatiebeleid

11
Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (VERVALLEN - over deze wet zal op dinsdag 8 maart worden gestemd)