Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

5
VAO Leefomgeving (AO d.d. 11/02)
6
VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 11/02)
7
Het lid Gesthuizen: brief van de minister-president en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Schengen 'opgeschort' als Griekse grenscontroles niet verbeteren’, te ontvangen vóór het debat over de Europese top van 18-19 februari 2016

8
Het lid Gesthuizen: vooraankondiging VSO Raad voor het Concurrentievermogen, nog deze week (inclusief stemmingen)
9
Het lid Bergkamp: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport van de Kinderombudsman en het bericht hierover ‘Jeugdinstellingen kopen jongeren om met beltegoed en hamburgers’

11
Het lid Dik-Faber: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het kelderen van de prijzen voor Europese emissierechten en de gevolgen voor het klimaat

12
Het lid Dik-Faber: verzoek het debat over Energie spoedig in te plannen
13
Het lid Leijten namens het lid Siderius: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren

14
Het lid Sjoerdsma: debat met de ministers van Infrastructuur en Milieu en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over minstens drie in 2015 onterecht uitgegeven vergunningen voor vervoer van verarmd uranium naar Rusland
15
Het lid Keijzer: verzoek het debat met de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank zo spoedig mogelijk in te plannen en verzoek inzake spoedige toezending van het rapport bit ICT sociale verzekeringsbank

16
Het lid Mohandis: verzoek uitstel plenaire behandeling Aanpassingswet studiefinanciering BES (34 331)
17
Het lid Jasper Van Dijk: brief van de minister van Defensie over het bericht ‘Honderden militairen werkten met giftig schoonmaakmiddel PX10’ en verzoek beantwoording schriftelijke vragen over de informatiebijeenkomst over PX-10, ingezonden 2 februari 2016 te ontvangen vóór het dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie

18
Het lid Van Nispen: dertigledendebat met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Wat gebeurde er met de Teeventap’
19
Het lid Remco Dijkstra namens het lid Bosman: vooraankondiging VAO voortgangsrapportages Curacao en St Maarten (AO d.d. 16/02), nog deze week te houden (inclusief stemmingen)
20
Het lid Van Tongeren: verzoek om spoedige plenaire behandeling van Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen (34 159) en Wetsvoorstel Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294) (34 157)
22
Het lid Ten Broeke: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de zorgelijke en ook serieuze geluiden van Turkse zijde dat zij westerse (mogelijk NAVO-lidstaten) uitnodigen grondtroepen in te zetten in Noord-West Syrië

23
Het lid Bashir: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over de conclusie Advocaat-Generaal inzake Box3

25
AFVOEREN: Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten