Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Kwaliteit loont

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij Wijziging van de Telecommunicatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel voor een verordening om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel (COM(2015)586)

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Indische kwestie (backpay)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over de positie van mantelzorgers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data