Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2016

3
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

5
Moties ingediend bij het VAO Wijkverpleging

6
Moties ingediend bij het VAO Trans-Atlantische Handels- en Investeringsovereenkomst (TTIP)

8
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) (34 302)

9
Moties ingediend bij het Belastingplan 2016

13
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds) (34 303)

14
Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard) (34 276)

18
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016
19
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016