Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

29 september 2015
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)(34 198)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO IVD-aangelegenheden en terrorismebestrijding

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO MIVD

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: “Aanpak Voedselverspilling”

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Natuurbeleid en biodiversiteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Motie ingediend bij het VAO Evaluatie Zorginstituut Nederland

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen (33 508)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34 194)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33862)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van enkele onderwijswetten

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk) (34285)

 20. 20

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit) (34286)