Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

24 juni 2014
15:20 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Waterkwaliteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Biologische productie COM (2014) 180

  Loading data
 14. 14

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Ondernemen, regeldruk en MVO

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 onder andere in verband met het invoeren binnen de rijksdienst van verplichtingen-kasagentschappen en van een gezamenlijke accountantsdienst en in verband met het uitbreiden van de voorhangprocedure bij de Staten-Generaal ter zake van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen door het Rijk (Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Medische zorg voor vreemdelingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Motie ingediend bij het VAO Asielbeleid in relatie tot antihomowetgeving (AO d.d. 16/04)

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag OCW 2013

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014

  Loading data
 27. 27

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Loading data
 28. 28

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de raming voor de Tweede Kamer voor het jaar 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data