Plenair debat

STEMMINGEN

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Nationale implementatie GLB
Stenogram
Download Stemmingen moties Landbouw- en Visserijraad
Stenogram
Download Stemmingen moties Passend onderwijs
Stenogram
Download Stemming brief Werkprogramma van de Europese Commissie
Stenogram
Download Stemming motie voortgangsrapportage Contraterrorisme en –extremisme
Stenogram
Download Stemmingen moties Najaarsnota 2013
Stenogram
Download Stemming brief Onderzoeksopdracht herziening Wet op de parlementaire enquête
Stenogram
Download Stemmingen moties Aanpak belastingparadijzen
Stenogram
Download Stemming brief Onderzoeksvoorstel tijdelijke commissie Fyra
Stenogram
Download Stemmingen moties Comptabiliteitswet 2001
Stenogram
Download Stemmingen moties Persoonsgebonden budget
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging begroting Economische Zaken
Stenogram
Download Stemming brief Waarneming ambt Nationale ombudsman
Stenogram
Download Stemmingen moties Internationalisering in het onderwijs
Stenogram
Download Stemming brief Profielschets Nationale ombudsman
Stenogram
Download Stemming motie Mediawet 2008
Stenogram
Download Stemmingen moties Zorgverzekeringswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid zorgsector
Stenogram
Download Stemming motie Dierenwelzijn
Stenogram
Download Stemmingen moties Financieel besluit handelsregister 2014
Stenogram
Download Stemmingen moties Pensioenakkoord
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsomstandigheden in Bangladesh
Stenogram
Download Stemmingen moties Eerstelijnszorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Externe veiligheid / handhaving
Stenogram
Download Stemming motie Privéklinieken geestelijke gezondheidszorg en marktwerking
Stenogram
Download Stemmingen moties Antibioticaresistentie
Stenogram
Download Stemmingen moties Energiebesparing gebouwen
Stenogram
Download Stemmingen moties Huisvesting EU-arbeidsmigranten

Te behandelen zaken

9
Moties ingediend bij het debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen

23
Moties ingediend bij het VAO Nationale implementatie GLB

28
Brief van het Presidium over het verbreden van de onderzoeksopdracht van de Tijdelijke commissie herziening Wet op de parlementaire enquête

29
Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over privéklinieken in de geestelijke gezondheidszorg en marktwerking