Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad (Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad) (32612)
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over adl-assistentie in adl-clusters vanaf 1 januari 2010
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van de wetgeving en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (32426)
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget (32798)
Stenogram
Download Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de algemene politieke beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 2012
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Strategische agenda hoger onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta tot stand gekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82) (32431),
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (31997)
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet (32777)
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het bericht "Jongeren gedupeerd door vog-systeem"
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak) (32576)
Stenogram
Download Stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de reactie op de rol van de Arbeidsinspectie in de context van het arbostelsel in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG (31452)
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) (32154)
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 4 oktober 2011, versie 13.15 uur

Te behandelen zaken

6
Stemmingen in verband met: Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak)

8
Stemmingen in verband met: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad (Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad)

12
Stemmingen in verband met: Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)

18
Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters

20
Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Strategische agenda hoger onderwijs

21
Stemmingen in verband met: Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)