Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijz. Boek 2 BW; jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (31 508))

De vergadering is geweest

20 november 2008
9:00 - 8:26 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (PbEU L 224)

    Loading data