Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

13 juni 2024
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • M. Deen (PVV)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • R.M. Welzijn (NSC)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • B. Madlener (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden op 13 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 (Kamerstuk 36560-III-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanvullend verzoek benoemingsprocedure CTIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet gemeenschappelijke regelingen en Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met een permanente regeling die beraadslagen en besluiten langs de elektronische weg voor decentrale volksvertegenwoordigingen mogelijk maakt (Wet digitaal vergaderen decentrale overheden)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Kieswet in verband met de aanscherping van de strafbaarstelling inzake het ronselen van volmachtstemmen (Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verdere ontwikkeling stelsel Algemene Bestuursdienst (ABD)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Meicirculaires Gemeentefonds en Provinciefonds 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  De pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanstellingswijze commissarissen van de Koning en burgemeesters

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Weerbare democratische rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang Open Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie inzake Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Kamerstuk 36560-VII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Kamerstuk 36560-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, inzake Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 36560-VII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-B)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van het lid Van Vroonhoven over een voorstel om de toekomstige benoemingsprocedure van de vicepresident van de Raad van State meer openbaar en transparant te maken (Kamerstuk 36410-VI-53)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2024-2028 (Kamerstuk 36410-VII-107)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Woo-verzoek over effect van verkiezingsuitslag binnen het ministerie van BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Datalek Kadaster

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Woo-verzoek inzake externe inhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde ter herijking van de regels voor afgesplitste Kamerleden

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Doorgeleiding van tijdens de V-100 geformuleerde vragen over departementale jaarverslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 36560-VII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 13-06-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Kieswet in verband met het stellen van regels ten behoeve van het houden van een verkiezing ten tijde van een epidemie (Epidemieafdeling Kieswet) (TK 36554)
  ma 17-06-2024 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  wo 19-06-2024 14.00 - 15.30 Werkbezoek Werkbezoek aan de Nationale ombudsman
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-06-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Invoering van regels met betrekking tot het loopbaanvervolg van bewindspersonen, alsmede een tweetal wijzigingen van de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (Wet regels vervolgfuncties bewindspersonen) (TK 36549)
  do 20-06-2024 17.30 - 18.30 Gesprek Kennismaking Raad voor het Openbaar Bestuur
  wo 26-06-2024 10.00 - 11.00 Technische briefing Toelichting Staatscommissie rechtsstaat op adviesrapport
  do 27-06-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Kieswet, houdende regels over taken van de Kiesraad met het oog op de bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van het verkiezingsproces (Wet kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces) (TK 36552)
  wo 03-07-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Regels over onafhankelijke bijstand en individuele oordeelsvorming bij discriminatie en tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enige andere wetten in verband met de invoering van regels inzake gelijke behandeling in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet bescherming tegen discriminatie op de BES) (TK 36551)
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  ma 02-09-2024 14.30 - 17.00 Vergadering Conferentie Vertrouwensregel
  ma 09-09-2024 10.00 - 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (TK 36344)
  do 12-09-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 24-09-2024 16.30 - 19.30 Commissiedebat Constitutionele toetsing
  do 26-09-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 10-10-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 23-10-2024 13.30 - 17.30 Commissiedebat Hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017
  do 24-10-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-11-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-11-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 12-12-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 19-12-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 34. 34

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Constitutionele toetsing (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Identiteitsgegevens
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Klokkenluiders
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Technische briefing Technische briefing door ACOI (in te plannen na ontvangst beleidsreactie)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wet open overheid
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)
 35. 35

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  wo 12-06-2024 13.00 - 14.00 Technische briefing Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over Productiviteit uitvoeringsorganisaties (RU)
 36. 36

  Debatten en dertigledendebatten

  10, 11 en 12 september 2024 (week 37)
  -36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

  Te agenderen debatten
  6. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (Marijnissen) (Minister-president) (vervaldatum: 03-09-2024, 2e verlenging)
  12. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister BZK, minister J&V) (vervaldatum: 27-06-2024, 1e verlenging) 

  Te agenderen dertigledendebatten
  6. Dertigledendebat over het bericht dat een op de tien rijksambtenaren racisme op de werkvloer ervaart (Van Baarle) (minister en staatssecretaris BZK) (vervaldatum: 03-09-2024, 1e verlenging)
  7. Dertigledendebat over de toepassing van ras en etniciteit in risicoprofielen (Bamenga) (minister BZK, staatssecretaris J&V) (vervaldatum: 03-09-2024, 1e verlenging)
   
 37. 37

  Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden op 13 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Kabinetsreactie Speciaal Rapporteur

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Handreiking Consumentenbescherming bij gemeentelijk erfpacht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector van 4 april 2024, over investeringen in de Woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Resultaten bestuurlijk overleg Zuid-Holland woningbouwopgave

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Landelijke aanpak optoppen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgangsrapportage programma Woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang grootschalige woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgang Transformatie naar woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Leefbaarheid in Nederland 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verduurzaming gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgang Groen in en om de Stad (GIOS)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Appreciatie van de motie van het lid Beckerman over onderzoek doen naar hoe huurders met bestaande zonnepanelen beschermd kunnen worden tegen hogere prijzen dan ze zouden hebben zonder zonnepanelen (Kamerstuk 36378-79)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgangsrapportage Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Ondersteuning middenhuur in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Kennisgeving openbaarmaking op grond van de Wet open overheid inzake de bevolkingstoename en de huisvestingsopgave

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 10-09-2024 16.30 - 20.30 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 12-09-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 26-09-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 02-10-2024 13.00 - 16.30 Commissiedebat Ruimtelijke ordening
  do 10-10-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 24-10-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-11-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-11-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 12-12-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 19-12-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 54. 54

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid (tot nader order uitgesteld)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
  Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
 55. 55

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  do 13-06-2024 18.00 - 19.30 Technische briefing Deltascenario’s (I&W)
  wo 19-06-2024 14.00 - 18.00 Commissiedebat Ruimte voor Defensie (DEF)
  di 25-06-2024 17.00 - 19.00 Rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte (SZW)
  wo 04-09-2024 13.00 - 19.00 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (LNV)
 56. 56

  Debatten en dertigledendebatten

  3, 4 en 5 september 2024 (week 36)
  - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))

  Te agenderen debatten
  geen

  Te agenderen dertigledendebatten
  12. Dertigledendebat over een kritisch rapport van de speciale VN-rapporteur voor huisvesting (Welzijn) (minister BZK) (vervaldatum: 03-09-2024, 1e verlenging)
  26. Dertigledendebat over de hoge grondprijzen als gevolg van de handel in bouwgrond (De Hoop) (minister BZK) (vervaldatum: 03-07-2024)