Commissiedebat : Uitvoering sociale zekerheid

De vergadering is geweest

2 april 2024
16:30 - 21:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • A. Kisteman (VVD)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • M.C.G. Keijzer (BBB)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • A.J. Flach (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Tweede voortgangsbrief herijking handhavingsinstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW (Kamerstuk 26448-696)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Alleenverdienende huishoudens: voortgang aanpak bij samenloop van regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op rapport 'Grip op Gegevensuitwisseling'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op voorbeelden uit de praktijk: financiële zaken en gevolgen partnerverlies

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Proces van het verzamelen van gegevens door UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Mededeling digitalisering sociale zekerheidscoördinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport niet-gebruik Toeslagenwet (TW) NLA

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Herstelactie lege aanslagen ZAU (Zelfstandigen Applicatie UWV)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen van de leden Omtzigt en Van der Lee over de publicatie van het rapport ‘Niet-gebruik van de Toeslagenwet’ van de Nederlandse Arbeidsinspectie (Arbeidsinspectie) en naar aanleiding van mijn brief hierover

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapportage ‘Waar knelt de WW?’ en het True Talk rapport naar beleving van de WW vanuit burgerperspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie Convenant Landelijke StuurgroepInterventieteams

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kwijtschelding lokale belastingen aangepast

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informatieplan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoeksrapport de kosten van levensonderhoud wezen en voortgang over de aanbevelingen van de wezenuitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken inwerkingtreding Besluit inkomstenverhouding (IKV)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport ‘Samen verantwoord verder’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken aanpak alleenverdieners

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang werkagenda SUWI eind 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van de uitvoering december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel toezending reactie op het AcICT advies van programma OpenVMS

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Financieel overzicht digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport arbeidsinspectie 'Dienstverlening voor ouderen en nabestaanden’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Advies van Adviescollege ICT-toetsing op het programma OpenVMS

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgangsrapportage en Herijking Werk aan Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie over Stand van zaken aanpak alleenverdieners (Kamerstuk 26448-740)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsreactie op het literatuuronderzoek De Menselijke Maat

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Herstelactie sancties en terugvorderactie Abonnementenservice AW UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitvoeringstoetsen van UWV en de VNG over de motie van het lid Warmerdam c.s. over het proactief benaderen van de groep huishoudens die onbedoeld onder het bestaansminimum terechtkomt (Kamerstuk 26448-719)

  Te behandelen:

  Loading data