E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Openbaarmaking 'QuickScan Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf'

De vergadering is geweest

31 januari 2024
10:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: woensdag 31 januari 2024 10:01
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Openbaarmaking 'QuickScan Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf'
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor LNV,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure* is als volgt:
De fracties van GL-PvdA, VVD, BBB, SP, FvD, SGP en Volt hebben met het voorstel van de voorbereidingsgroep (bestaande uit de leden Vedder (CDA) en Grinwis (CU)) tot openbaarmaking van de QuickScan ingestemd. De ‘QuickScan Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf’ zal openbaar worden gemaakt en aan de deelnemers aan het rondetafelgesprek worden toegezonden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Wouter Lips
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25, van het Reglement van Orde.

------
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor LNV,
 
Op verzoek van de commissie heeft een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Vedder (CDA) en Grinwis (CU) samen met de staf een QuickScan opgesteld ter uitwerking van het kennisthema ’Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf’. De QuickScan biedt inzicht in knelpunten en mogelijke oplossingen ten aanzien van uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf. Dit in aanloop naar het rondetafelgesprek over dit thema dat op 8 februari 2024 zal plaatsvinden. De voorbereidingsgroep stelt voor om de bij deze e-mail bijgevoegde QuickScan openbaar te maken.
 
Hierbij verzoek ik u om uiterlijk woensdag 31 januari 2024 om 10.00 uur, middels een reactie (reply-all) op deze mail, aan te geven of u instemt met openbaarmaking van de QuickScan. Indien u geen reactie geeft, wordt ervan uitgegaan dat uw fractie zich in openbaarmaking kan vinden.
 
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*

Met vriendelijke groet,
Wouter Lips
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25, van het Reglement van Orde.
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Openbaarmaking 'QuickScan Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf'

  Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor LNV,
   
  Op verzoek van de commissie heeft een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Vedder (CDA) en Grinwis (CU) samen met de staf een QuickScan opgesteld ter uitwerking van het kennisthema ’Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf’. De QuickScan biedt inzicht in knelpunten en mogelijke oplossingen ten aanzien van uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf. Dit in aanloop naar het rondetafelgesprek over dit thema dat op 8 februari 2024 zal plaatsvinden. De voorbereidingsgroep stelt voor om de bij deze e-mail bijgevoegde QuickScan openbaar te maken.
   
  Besluit:  De ‘QuickScan Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf’ zal openbaar worden gemaakt en aan de deelnemers aan het rondetafelgesprek worden toegezonden.
   Noot: 
  Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure* is als volgt:
  De fracties van GL-PvdA, VVD, BBB, SP, FvD, SGP en Volt hebben met het voorstel van de voorbereidingsgroep (bestaande uit de leden Vedder (CDA) en Grinwis (CU)) tot openbaarmaking van de QuickScan ingestemd. 

  *Toelichting
  De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
  2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25, van het Reglement van Orde.