Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

20 december 2023
16:30 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • D.E.M. (Daniëlle) Jansen (NSC)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks-PvdA)
 • J. van den Hil (VVD)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • R.A.B. Claassen (PVV)
 • V. Maeijer (PVV)
 • F.H. Bruyning (NSC)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • T.J. Bushoff (GroenLinks-PvdA)
 • P.P. Crijns (PVV)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • I. Kostic (PvdD)
 • E. Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Introductiedossiers commissie VWS

  Ter informatie: Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
   
 3. 3

  Controversieel verklaren

  Ter informatie:
  • Zoals in het algemeen deel van het introductiedossier is beschreven, wordt de behandeling van onderwerpen die door de Kamer controversieel zijn verklaard, uitgesteld totdat een nieuw kabinet is aangetreden of de Kamer tussentijds anders besluit. Besluitvorming hierover vindt plenair plaats op schriftelijk voorstel van een commissie of van een of meer leden (zie artikel 11.3 van het Reglement van Orde).
  • Ten aanzien van de brieven en wetsvoorstellen van de (demissionaire) bewindspersonen van VWS die na de procedurevergadering van uw commissie van 25 oktober 2023 zijn ontvangen, hebben de commissie en de Kamer nog geen oordeel uitgesproken over het al dan niet controversiële karakter daarvan. Deze stukken zijn opgenomen op de agenda van deze procedurevergadering.
  • Ten aanzien van deze stukken dient te worden besproken of uw commissie deze al dan niet als controversieel aan de Kamer wilt voorleggen; hierbij is als eerste voorstel "ter bespreking" opgenomen. Bij deze stukken is direct een (tweede) behandelvoorstel geformuleerd, voor het geval de commissie deze stukken niet-controversieel acht.
  • Europese dossiers worden doorgaans niet als controversieel aangemerkt, omdat de besluitvorming in Brusselse gremia doorloopt ongeacht de (de)missionaire status van het kabinet. Desondanks wordt u onder het kopje Europese aangelegenheden de mogelijkheid geboden een uitspraak te doen over de controversialiteit. 
  • De Kamer heeft na de val van het kabinet 3 wetsvoorstellen en 11 stukken op het terrein van VWS controversieel verklaard. Deze treft u aan onder het agendapunt Overig. In de procedurevergadering ligt thans voor of de commissie de controversialiteit van deze stukken al dan niet wilt continueren.
 4. 4

  Brievenlijst particulieren

 5. 5

  Brievenlijst organisaties

 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Bikker, Mohandis, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Dijk, Van Esch en Van der Plas tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Podt houdende wijziging van de Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek ( TK 35534)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorhang: Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhang: Wijziging van de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg in verband met verlenging van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorhang: Ontwerpstimuleringsregeling Innovatie TAZ-WOZO (SIT) voor digitale processen van zorg en ondersteuning.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang: Ontwerpbesluit Jeugdwet in verband met de bestuursstructuur Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorhang: Ontwerpbesluit Regeling specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Rudmer Heerema en Van Nispen houdende regels voor een nationaal vastgesteld zwemdiploma en een nationaal vastgesteld zweminstructeursdiploma (Wet zwemvaardigheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van wet van de leden Agema en Pouw-Verweij tot wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz) in verband met de terugkeer van de verzorgingshuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsappreciatie voorstel Europese Commissie uitbreiding richtlijn Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van het schriftelijk overleg over het BNC-fiche: EU-richtlijn invoering Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart (Kamerstuk 22112-3791)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over het BNC-fiche: Mededeling alomvattende aanpak mentale gezondheid (Kamerstuk 22112-3762)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad, 30 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-727)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  BNC-fiche: mededeling Europese Commissie aanpak medicijntekorten in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderhandelingsmandaat European Health Data Space (EHDS)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Weerbaarheid zorg: vitaal verklaring zorg en implementatie van de EU richtlijnen NIS2 en CER

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Besluit tot wettelijke erkenning spoedeisende hulp arts (SEH-arts) als specialistentitel

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  KPMG onderzoek verplichting landelijk dekkend netwerk van infrastructuren voor gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken inzet DNA-technologie voor zorg en preventie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Derde deelrapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Evaluatierapport Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 2018-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken moties en toezeggingen verkiezingsreces 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanvraag van het College Geneeskundig Specialismen (CGS) tot wettelijke erkenning spoedeisende hulp arts (SEH-arts) als specialistentitel

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie vergelijkingsonderzoek Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG) naar arbeidsvoorwaarden AIOS (arts In opleiding tot specialist)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Zorgcoördinatie in relatie tot de meldkamerfunctie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Besluitvorming over advies Gezondheidsraad Wbo-vergunning voor de NIPT als bevolkingsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang beleidsprogramma pandemische paraatheid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie inzake de opzet van de periodieke rapportage geneesmiddelen medische technologie en lichaamsmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Tolken in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) m.b.t. klacht over verpleegkundige bij Finesse Medical Center

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Sluiskandidaten eerste helft 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzekerdenmonitor 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken contractering 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Vierde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Polisaanbod 2024 en verzekerdeninvloed

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Advies Gezondheidsraad Preconceptionele dragerschapsscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Advies Gezondheidsraad over de veertiendagengrens in de Embryowet

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Uitkomsten van gesprekken met het veld, Gezondheidsraad en ZonMw in het kader van de moties over beroertepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang Integraal Zorgakkoord. Bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking: patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg voor specifieke categorieën verzekerden

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Niet reanimeren-penning

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Vooruitblik op Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024 ‘Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050’

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verslag werkbezoek aan India: Samenwerking Nederland - India

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Informatieplan VWS 2024-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verslag van een schriftelijk overleg over twee onderzoeksrapporten op gebied van transgenderzorg (Kamerstuk 31016-352)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Reactie op verzoek van het lid Agema, over het nieuwsbericht concentratie aangeboren hartafwijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Rapport 'Technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven'

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Project Nieuwe Huisvesting RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzamelbrief postcovid

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Toekomstverkenning Regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS (Kamerstukken 25295/32802-2059)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Voortgang publieke sturing op generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Medische hulp aan patiënten uit Gaza in Egypte

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verslag van een schriftelijk overleg over therapeutische toepassing van psychedelica (Kamerstuk 29477-840)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 66. 66

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Zwangerschap en geboorte van 10 oktober 2023, over de mogelijkheden van pijnbehandeling voor zwangeren en aanbieding RIVM advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verslag van een schriftelijk overleg Naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket (Kamerstuk 29477-838)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 68. 68

  Visie op geneesmiddeleninformatie voor zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Eindbrief moleculaire diagnostiek

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Update doorlooptijden geneesmiddelen en routes tot pakkettoelating

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Extramurale farmaceutische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Consultatieversie visie eerstelijnszorg 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Voortgang Kabinetsreactie Capaciteitsplan 2024-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Donorvragenlijst van Stichting Sanquin Bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Beleidsvisie intimiteit en seksualiteit voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Onderzoek geschilleninstanties Wkkgz

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Voortgangsrapportage VWS-brede aanpak discriminatie en gelijke kansen

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Effectenbrief Taskforce Integriteit Zorgsector

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Rapporten van onderzoek naar de in- en doorstroom van complexe zorg in de gehandicaptenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Uitvoering van de motie van het lid Mohandis c.s. gerichte maatregelen nemen om ontslagen in de ouderenzorg te voorkomen (Kamerstuk 31765-807)

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Appreciatie van de motie van het lid Pouw-Verweij over een pilot in één zorgregio over onnodig lange administratieve procedures (Kamerstuk 31765-823)

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Inspanningen rijksoverheid ten behoeve van het bid WK voetbal vrouwen in 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Bestuurlijke afspraken Uitvoering Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Reactie op de motie van de leden Agema en Dijk over het afschaffen van de kilometerregistratie voor het Valysvervoer (Kamerstuk 24170-297)

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Stand van zaken CIZ december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Intensiveringsbrief [Ont]Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Integraal plan om statushouders te faciliteren in de zorg te gaan werken

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Verslag van een schriftelijk overleg over de deelrapporten onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen (Kamerstukken 32805/25295-168)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 89. 89

  Voortgang uitvoering bestuurlijke afspraken langdurige ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Stand van zaken palliatieve zorg en geestelijke verzorging

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Eindrapport ‘onder welke Condities doet Gezonde School ertoe?’

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Verkooppunten tabak, leeftijdsgrens en motie snus

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  SER-adviesaanvraag Werk en Mantelzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Reactie op vragen gesteld tijdens het commissiedebat Goed bestuur en toezicht binnen de zorg van 4 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Aanpak problematisch alcoholgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Vierde convenant preventie gehoorschade

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Nationaal Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen (Kamerstuk 29325-155)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 100. 100

  Geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad, 30 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Lijst met controversieel verklaarde stukken

  Besluit: De commissie stelt geen wijzigingen voor in de lijst met controversieel verklaarde stukken VWS.
  • De onderstaande 3 wetsvoorstellen en 11 brieven op het terrein van VWS zijn - zoals reeds bij de mededelingen is beschreven- sinds de val van het kabinet door de Kamer controversieel verklaard. Met het aantreden van de nieuwe Kamer ligt opnieuw de vraag voor of uw commissie deze stukken al dan niet controversieel aan de Kamer wilt voorleggen; hierbij is als voorstel "ter bespreking" opgenomen. Stukken die uw commissie niet meer als controversieel wenst voor te dragen, zullen in een volgende procedurevergadering worden geagendeerd met een behandelvoorstel.

   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 102. 102

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Tielen over Én Én: een verjongingskuur voor de basiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Reactie op de Initiatiefnota van het lid Ellemeet over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen (Kamerstuk 36317-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Verzoek vanuit de commissie J&V om een lid af te vaardigen vanuit de commissie VWS als rapporteur voor het thema 'personen met verward gedrag'.

  Besluit: Via een e-mailinventarisatie zal worden geinventariseerd of en zo ja, welke (plv.) leden vanuit de commissie VWS bereid zijn om mederapporteur te worden bij de bij de commissie JenV geïnitieerde parlementaire verkenning veiligheid en verward/onbegrepen gedrag.
  • In de procedurevergadering van 11 oktober jl. heeft de commissie J&V besloten een parlementaire verkenning in te stellen naar veiligheid en verward/onbegrepen gedrag. De leden Michon-Derkzen (VVD) en Mutluer (GroenLinks/PvdA) hebben zich aangemeld als rapporteurs. Omdat de commissie VWS zich eveneens met dit thema bezighoudt, hebben de rapporteurs besloten dat het zinvol zou zijn om ook een rapporteur vanuit de commissie VWS te benoemen. Graag vernemen zij wie zich hiervoor wil aanmelden.
 105. 105

  Voortgangsmeter Algemene Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 14 december 2023)

  Besluit:  Ter informatie.

  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  • Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 maart 2023. 
  • Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. 
  • Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023.
  • Kamerstuk 36334 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023.
  • Kamerstuk 36357 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 september 2023. 
  • Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023. De ministers van VWS& J&V hebben per brief d.d. 15 september 2023 laten weten voornemens te zijn de Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel toe te sturen om voor het stadsdeel een gedifferentieerde start mogelijk te maken. Deze nota van wijziging is inmiddels ingediend.
  • Kamerstuk 36 388 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van COVID-19. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 oktober 2023. 
  B. Ter informatie: 
  • Kamerstuk 35384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. 
   • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  • Kamerstuk 35844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging.
 107. 107

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 14 december 2023)

  Besluit:  Ter informatie.
   
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35 410  - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36 295  - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  1. Kamerstuk 36 288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht.
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  1. Kamerstuk 34 961  - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  2. Kamerstuk 36 380  - Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten). Op 15 september 2023 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36 403  - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten. Op 5 oktober 2023 is de inbreng t.bv. het verslag ingediend. 
  4. Kamerstuk 36 470 - XVI- Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van VWS (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 36470-XVI). Op 11 december 2023 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
  5. Kamerstuk 36410-XVI - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024. Op 13 december 2023 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
 108. 108

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 14 december 2023)

  Besluit:  Ter informatie. 

  A. Inbrengdatum vastgesteld: 
  1. 36444 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I). Inbrengdatum reeds vastgesteld op 20 december 2023 te 14.00 uur. 
 109. 109

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)(Kamerstuk 36470-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data