Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

19 december 2023
17:00 - 19:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • U. Ellian (VVD)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)
 • A. Lahlah (GroenLinks-PvdA)
 • M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
 • M. Aardema (PVV)
 • W. Paulusma (D66)
 • M. Vondeling (PVV)
 • D.J.H. (Diederik) van Dijk (SGP)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • J.J.M. Uitermark (NSC)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • K.P. Piri (GroenLinks-PvdA)
 • M. Tseggai (GroenLinks-PvdA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023; onderdeel J (Justitie en Veiligheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Goedkeuring van het op 28 januari 1981 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 1988, 7); van het op 10 oktober 2018 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 2018, 201 en Trb. 2023, 54)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Van der Laan, Van der Woude, De Hoop, Westerveld, Kwint en Van Esch tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie (Wet strafbaarstelling conversiehandelingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma en Kuiken tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap teneinde het nationaliteitsrecht te moderniseren, alsmede tot de in verband daarmee houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van hoofdstuk I van het op 6 mei 1963 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit (Trb. 1964, 4) en daarmee van het daarbij behorende Tweede Protocol (Trb. 1994, 265)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Opiumwet 1960 BES in verband met de invoering van de bevoegdheid voor het lokaal gezag van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot de oplegging van een last onder bestuursdwang ten aanzien van drugspanden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van de meest ernstige terroristische misdrijven (aanscherping artikel 140a Sr)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van enkele bepalingen omtrent de geschillenregeling en ter verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen voor de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen (Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de drempel te verlagen voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken (Wet drempelverlaging omgang grootouders)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken over de uitvoering van de moties van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en van het lid Klaver over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Actuele ontwikkelingen ten aanzien van de politie en missiekritische communicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op Inspectierapport ‘Politieoptreden bij de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Staphorst’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoeksrapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid ‘Recht van Klagen’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tweede halfjaarbericht politie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  White paper Politiefunctie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwikkelingen meldkamer- en alerteringsdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Incidentonderzoek Feyenoord - Ajax door Auditteam Voetbal en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Appreciatie van de motie van het lid Mutluer over onderzoek naar de invloed van de hoogte van het verkeersboetebedrag op de verkeersveiligheid (Kamerstuk 29279-818)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Instellen onafhankelijk onderzoek naar de aanhoudingen op 26 oktober 2023 op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanhoudingen op 26 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Instellen onafhankelijk onderzoek – start onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Evaluatierapport “Geen nacht zonder (art.) 8, Evaluatie van de Wet drugs in het verkeer”

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vijfde editie van de OM Fraudemonitor 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang strafrechtelijke samenwerking met Colombia

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Analyse Landsadvocaat over de huidige wettelijke mogelijkheden om online aangejaagde ordeverstoringen tegen te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stelsel bewaken en beveiligen: Plan van aanpak transitie en voortgang lopende versterkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  WODC-onderzoeksrapport: De effectiviteit van de Top600-aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Evaluatie Wet Computercriminaliteit III (binnendringen in een geautomatiseerd werk)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van het lid Eerdmans, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 oktober 2023, over de veiligheidssituatie in Nederland naar aanleiding van de aanslag in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de motie van de leden De Roon en Wilders over er zorg voor dragen dat de beveiliging van Joodse objecten als scholen en synagoges op de meest optimale wijze gegarandeerd wordt en blijft (Kamerstuk 21501-02-2727)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Het versterken van de maatregel om extremistische vreemdelingen uit Nederland te weren

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsreactie op onderzoek naar contraterrorismewetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Contourenbrief Versterkte Aanpak Online inzake extremistische en terroristische content

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Onderzoek naar de vertaalmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Monitoring tolk en vertaaldiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Onderzoek naar de mogelijkheden voor het monitoren van de gevolgen van de toepassing van de Wet Damocles

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  WODC onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische procedures

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  MKBA-werkwijzer ‘Kosten en baten van Justitie en Veiligheidsbeleid. Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses’

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Meerjarig departementaal informatieplan JenV 2024-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Interim-auditrapport JenV 2023 Auditdienst Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op de motie van het lid Yesilgöz-Zegerius inzake de ‘spreidingswet”.

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  WODC-rapport Alternatieve bedrijfsstructuren voor advocaten

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Onderzoeksrapport 'Evaluatie Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen'

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Uitspraak bodemprocedure in de zaak Singh

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Gratieverlening levenslanggestrafte

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Beleidsreactie op het rapport ‘Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein’ door Toezicht Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Inspectierapport naar aanleiding van steekincidenten in Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Invoeringstoets Wet Straffen en Beschermen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Rapport incident PI Krimpen aan den IJssel

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Opvolging motie van de leden Kuik en Mutluer over de Kamer informeren op welke manier aan de afgesproken voorwaarden rondom de pilot Huis van Herstel is voldaan (Kamerstuk 24587-905)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Beleidsreactie op WODC-onderzoek "Vergelijkend onderzoek Italiaans 41-bis detentieregime"

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Tweejaarlijkse recidivemonitor periode 2010-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voortgang transformatie interlandelijk adoptiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voortgangsbrief gezagsmodule en Internationale Kinderontvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Woo-besluit aangaande de selectie van een centrale bemiddelingsorganisatie voor interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Woo-besluit inzake verslagen van gesprekken over toekomst interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Besluitvorming over nadere samenwerking tussen Frankrijk en Algerije op het terrein van het familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang Justitiële jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Beleidsreactie op het inspectiebezoek Justitieel Complex Zeist 8september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  WODC rapport Ernstig geweld door jeugdigen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Bestuurlijke afspraken over landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Reactie op de motie van de leden Ellian en Knops over het ontwikkelen van één centraal mediatorsregister (Kamerstuk 29279-724)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Uitwerking motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten (Kamerstuk 35570-XV-58)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verkoop civiele vorderingen: BNPL-dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Onderzoek indicatieve kosten-batenanalyse kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Rudmer Heerema en Mutluer over meeropbrengsten van online kansspelen inzetten voor de versterking van sport en de preventie tegen gokken (Kamerstuk 24557-204)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Beleidsreactie op rapport ‘Gokken met Gezondheid, advies online kansspelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Jaarverslag en Toezichtsrapport College van Toezicht Auteursrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Uitvoering motie van het lid Sneller c.s. over nog dit jaar een noodinvestering in de sociale advocatuur doen (Kamerstuk 31753-276)

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Ellian over onderzoek naar mogelijkheden om oninbare civiele vonnissen over te nemen van slachtoffers (Kamerstuk 28684-680)

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Adviezen Raad van State en de voorhang van amvb's

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verlaging van de griffierechten

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108 (Kamerstuk 36455 (R2188))

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch procederen in civiele prejudiciële procedures Hoge Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluitvergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoegingmediation

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Reactie op de Initiatiefnota van het lid Mutluer Jeugdstraf- en Herstelplan: Een offensief tegen jeugdcriminaliteit (Kamerstuk 36445-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Evaluatie wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Opgave noodopvang Oekraïense ontheemden

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Actuele situatie asielketen Meerjaren Productie Prognose (MPP 2023-II)

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Brieven inzake asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Verzamelbrief asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Verzamelbrief opvang Oekraine

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Niet-tijdige omzetting herziene richtlijn kennismigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Landenbeleid Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Herbeoordeling veilig land van herkomst - Bosnië en Herzegovina,Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Beleidsreactie WODC-rapport inzake de evaluatie van de B8/3 regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Beleidskader aanpak mensensmokkel 2023-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Uitspraak gerechtshof verbiedt de Marechaussee ras en etniciteit te gebruiken als indicator in selectiebeslissingen t.b.v. MTV-controles

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2023, over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Verzoek om spoedige behandeling Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne) (Kamerstuk 36394)

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Kritieke situatie aanmeldcentrum Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Beleidsreactie op rapport Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Aanpak versterking sociale en juridische positie sekswerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 oktober 2023, over het bericht dat een veroordeelde IS’er een jaar lang kon werken voor Vluchtelingenwerk Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 19 en 20 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Uitstel toezending BNC-fiche “Richtlijn wijziging alternatieve beslechting consumentengeschillen”

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Fiche: Richtlijn Europese grensoverschrijdende verenigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Fiche: Richtlijn tot wijziging minimumnormen slachtoffers strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Fiche: Mededeling EU-stappenplan ter bestrijding van drugshandel en georganiseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2023 (Kamerstuk 32317-862)

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2023 (Asiel en migratie) (Kamerstuk 32317-862)

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Brief van het lid Sjoerdsma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Aan de vaste Kamercommissies - Voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Rapporteurschap en handreiking wetgevingskwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Begroting 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Verzoek tot de inhoud van het uitleveringsverdrag met Marokko.

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Brievenlijst particulieren

 121. 121

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Introductiedossiers

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers