Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 december 2023
10:00 - 12:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • A.J. Soepboer (NSC)
 • M. Tseggai (GroenLinks-PvdA)
 • M. Deen (PVV)
 • R.B. Blaauw (PVV)
 • P.H. van der Hoeff (PVV)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • C. Martens-America (VVD)
 • M.K. van der Velde (PVV)
 • C.R. van Zanten (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)
 • D.A. Ergin (DENK)
 • A. Pijpelink (GroenLinks-PvdA)
 • J. van den Hil (VVD)
 • L.C.J. Stultiens (GroenLinks-PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks-PvdA)
 • C. Stoffer (SGP)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 21-12-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake aanbeveling uit het eindrapport van het Adviescollege Publieke Omroep (‘Eenheid in Veelzijdigheid’) met betrekking tot het benoemen van een kwartiermaker met gezag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang verkenning nationaal historisch museum

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van de leden Wuite en Van Raan over versterking van de culturele samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk (Kamerstuk 36200-IV-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatierapport Raad voor Cultuur 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken herbestemming monumenten en uitvoering motie toegankelijkheid als toetsingscriterium

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verdeling fair pay middelen en regionale spreiding in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken versterken van het stelsel van openbare bibliotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Resultaten na de uitvoering van de motie van het lid Kwint over op korte termijn werk maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten (Kamerstuk 36200-VIII-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Publicatie documenten n.a.v. het Woo-verzoek Commandopost Clingendael

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Mediabegrotingsbrief 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over versterking internationale neerlandistiek (Kamerstuk 31288-1063)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief OV-NL en DOVA met betrekking tot de vergoeding voor de studentenreisvoorziening (Kamerstuk 24724-215)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap (Kamerstuk 36200-VIII-75)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Update controle uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot de Regionale Aanpak Toekomst Onderwijsarbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Proces uitvoering motie van het lid Krul c.s. over wachten met definitieve besluitvorming over het korten van de bijdrage voor het ov-studentenreisproduct totdat de Onderwijsbegroting 2024 is behandeld (Kamerstuk 31524-581)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering van de motie van de leden Westerveld en Van der Graaf over de rente voor alle studenten die onder het leenstelsel vielen komend jaar bevriezen op het niveau van 2023 (Kamerstuk 31288-1088)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Financiële positie van het onderwijs 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Interim-auditrapport 2023 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) mbo: Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Het verbeteren van het bindend studieadvies in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport midterm-evaluatie nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Monitor passend onderwijs mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitwerking Actieplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorhang oprichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Vijfde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Resultaten Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang accreditatiekader NVAO (Kamerstuk 31288-1074)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Stelselrapportage hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kansrijk opleiden - het verbeteren van de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang internationalisering in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Uitwerking onderwijsagenda LLO

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over ook andere opties voor de voortzetting van de Ambachtsacademie onderzoeken (Kamerstuk 36200-VIII-123)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verdere kwaliteitsverbeteringen voorschoolse educatie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Sectorraad GO en Jeugdzorg Nederland over bekostiging onderwijs in gesloten jeugdzorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. aangepast schoolmeubilair

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting NIVOZ aan leden van de Tweede Kamer inzake de overstap van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Landelijke afspraken mobiele telefoons in de klas in het primair en gespecialiseerd onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Progresso inzake het bezwaar tegen de beslissing over de subsidieregeling voor het organiseren van verrijkte schooldag

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Stand van zaken stichtingsaanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Stand van zaken Scholen voor Persoonlijk voortgezet onderwijs (Pvo)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Afwikkeling vastgoedkwestie PVO

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Van heldere verwachtingen naar betere resultaten

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Ontstane situatie op basisschool Klein Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voortgang Masterplan basisvaardigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Lerarenstrategie december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Toelichting op de volgende vier agendapunten.

  Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling houdt de commissie OCW normaliter een aantal wetgevingsoverleggen (WGO's). Vanwege het verkiezingsreces hebben deze niet plaats kunnen vinden dit najaar. Voor de vier geannuleerde WGO's stond echter al wel een aantal stukken geagendeerd. Hieronder treft u een overzicht aan van de geannuleerde WGO's en de daarvoor geagendeerde stukken. De begrotingsbehandeling van OCW vindt waarschijnlijk in de week van 16-18 januari 2024 plaats. Wenst de commissie deze voor de geannuleerde WGO’s geagendeerde stukken te betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2024 of wenst de commissie alsnog WGO’s of eventueel commissiedebatten in te plannen om deze stukken te bespreken? Eventueel in te plannen WGO's dienen voor de stemmingen over de begroting plaats te vinden (medio februari 2024). 
 62. 62

  Wetgevingsoverleg OCW-begroting 2024, onderdeel Media

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Wetgevingsoverleg OCW-begroting 2024, onderdeel Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Wetgevingsoverleg OCW-begroting 2024, onderdeel Emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 65. 65

  Wetgevingsoverleg OCW-begroting 2024, onderdeel Wetenschapsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 66. 66

  Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Geannoteerde Agenda Sportraad 24 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Geannoteerde Agenda OJCS Raad - Onderdeel Jeugd - 23 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verslag van de informele OJCS-Raad voor de onderdelen onderwijs, jeugd en cultuur van 18, 19 en 26 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 23 en 24 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 71. 71

  Geannoteerde agenda Informele EPSCO-Raad 23 en 24 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Voorbereiding EU-raden

  • 27 februari 2024 Informele EPSCO Gendergelijkheid
  • 29 februari en 1 maart 2024 Informele OJCS Raad (onderwijs)
  • 13/14  mei 2024 Formele OJCS Raad
  Besluit:
  • Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg betreffende de informele EPSCO raad vaststellen op vrijdag 16 februari 2024 te 10.00 uur. 
  • De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. de andere raden is reeds eerder vastgesteld door de commissie. (Zie planning van werkzaamheden)
 73. 73

  Verdrag betreffende de automatische erkenning van diploma’s in het hoger onderwijs; Brussel, 14 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)


  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
   
  Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
   
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
   

  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 75. 75

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 76. 76

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  • 36136 Wet leeruitkomsten hoger onderwijs.
  • 36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).
  • 35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
  • 36443 Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs.
  • 36454 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.
  • 36478 Voorstel van wet houdende Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##).
  • 36479 Voorstel van wet houdende Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs.
 77. 77

  Dossiers (ter informatie)

 78. 78

  Uitnodiging commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van Vlaams Parlement voor werkbezoek aan Leipziger Buchmesse

 79. 79

  Voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Initiatiefnota van de leden Peters en Bisschop over het vergroten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Brief van de leden Krul en Stoffer inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023; onderdeel M (Onderwijs Cultuur en Wetenschap)

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Aanbod Rathenau Instituut voor introductiebijeenkomst/kennismaking met nieuwe commissie OCW