E-mailprocedure : Voorstel van het lid Temmink inzake schriftelijk overleg over brief Stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet saneerbare restschuld

De vergadering is geweest

27 november 2023
17:00 uur
Commissie: Financiën
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van het lid Temmink (SP) ingestemd: D66, Groenlinks-PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, BBB en DENK. De overige fracties hebben niet gereageerd.
 
Het voorstel is aangenomen. Dat betekent dat het schriftelijk overleg zal plaatsvinden.
 
U ontvangt zo snel mogelijk de convocatie voor het schriftelijk overleg, waarvoor de inbrengtermijn wordt vastgesteld op woensdag 29 november 2023 om 14.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Janneke Meijerink
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
Het lid Temmink (SP) stelt voor om deze week een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane d.d. 24 november jl. inzake Stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-saneerbare restschuld. Mede namens de voorzitter merk ik op dat, indien er voldoende steun is voor het voeren van een schriftelijk overleg, de inbrengtermijn vastgesteld wordt op woensdag 29 november om 14.00 uur. De staatssecretaris zal daarbij verzocht worden de beantwoording vóór de procedurevergadering op 14 december 2023 aan uw Kamer te doen toekomen.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk vanmiddag (maandag 27 november) om 17 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.
 
Toelichting
 
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
Met vriendelijke groet,
Janneke Meijerink

Agendapunten

  1. 1

    Stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data