Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

23 mei 2024
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • M. Deen (PVV)
 • B. Madlener (PVV)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • R.M. Welzijn (NSC)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • A.J. Flach (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden op 23 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Afschrift van de brief van de minister-president aan Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje over haar inkomen en onkostenvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regels over onafhankelijke bijstand en individuele oordeelsvorming bij discriminatie en tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enige andere wetten in verband met de invoering van regels inzake gelijke behandeling in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet bescherming tegen discriminatie op de BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Kieswet in verband met het stellen van regels ten behoeve van het houden van een verkiezing ten tijde van een epidemie (Epidemieafdeling Kieswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Kieswet, houdende regels over taken van de Kiesraad met het oog op de bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van het verkiezingsproces (Wet kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Invoering van regels met betrekking tot het loopbaanvervolg van bewindspersonen, alsmede een tweetal wijzigingen van de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (Wet regels vervolgfuncties bewindspersonen)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen hoofdzakelijk op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Verzamelwet BZK 20XX)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Versterking van de kandidaatstellingsprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Opzet evaluatie experiment met een nieuw stembiljet bij de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie om nadere beschouwing toezicht CTIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openbaar jaarverslag 2023 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vervolgtraject excuses slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op notitie D'HERO over herstelbetalingen slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapporten discriminatiecijfers 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag 2023 en het advies Wat kan ik voor u doen? van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Standen van de Uitvoering 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang Programma Weerbaar Bestuur en Zicht op Ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Adviesrapport Pro Facto 'Juridische vooronderzoek naar enkele toezichts- en handhavingsbepalingen uit de Wet bescherming klokkenluider'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzamelbrief demonstratierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  ACOI advies ‘Geen afgesloten hoofdstuk’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Woo-verzoek over term 'moeder' in Verzamelwet

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie om toestemming technische briefing Regio Deals 24 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitstel toezending onderzoek naar het effect van het gebruik van risicoselectie en aselecte steekproeven

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 mei 2024 (Kamerstuk 21501-31-747)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de motie van de leden Van der Plas en Diederik van Dijk over op 7 oktober 2024 de Israëlische vlag hijsen op alle overheidsgebouwen en dit ook communiceren naar decentrale overheden (Kamerstuk 30950-371)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds (Kamerstuk 36410-C-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Bezwaarprocedure subsidiebesluit BIJ1 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitstel beantwoording vragen commissie over het Fiche: Voorstel mechanisme belemmeringen grensregio (Kamerstuk 22112-3886)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de periode van januari-maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2024 met CW 3.1. kaders

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgangsrapportage Regio Deals 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanpak spreiding van rijksdiensten en rijkswerkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Slotwet van de Koning 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Jaarverslag van de Koning 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Koning

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Slotwet Staten-Generaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Jaarverslag Staten-Generaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Staten-Generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Slotwet Gemeentefonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Jaarverslag Gemeentefonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Slotwet Provinciefonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Jaarverslag Provinciefonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Wetenschapstoets Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term «hetero- of homoseksuele gerichtheid» door «seksuele gerichtheid» en explicitering in het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken (36510)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over risicoprofielen in het handhavingsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Brief van het Presidium over uitvoering van de motie van het lid Timmermans c.s. over onderzoeken hoe de Kamer de interne regelgeving en het toezicht op Kamerleden en Kamerfracties kan versterken (Kamerstuk 30821-209)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Aanbod Staatscommissie rechtsstaat voor toelichting op adviesrapport

 74. 74

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term «hetero- of homoseksuele gerichtheid» door «seksuele gerichtheid» en explicitering in het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken (TK 36510)
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Staten-Generaal 2023 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet van de Koning 2023
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Provinciefonds 2023
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Gemeentefonds 2023 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Provinciefonds 2023 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Provinciefonds 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag van de Koning 2023 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad  
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Staten-Generaal 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Koning
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Gemeentefonds  
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Staten-Generaal 2023 

   
 75. 75

  Overzicht geplande activiteiten (vervolg) (ter informatie)

  do 23-05-2024 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over risicoprofilering in het handhavingsbeleid
  do 30-05-2024 11.00 - 11.45 Gesprek RvS en Commissie BiZa inzake jaarverslag 2023 en benoemingenbeleid
  do 13-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  ma 17-06-2024 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  wo 19-06-2024 14.00 - 15.30 Werkbezoek aan de Nationale ombudsman
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  di 25-06-2024 16.30 - 20.30 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Besluit: Het commissiedebat IVD-aangelegenheden wordt zo mogelijk verplaatst naar 12 juni 2024.
 76. 76

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden 
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Identiteitsgegevens
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat Klokkenluiders
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland 
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wet open overheid
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)
 77. 77

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  Geen activiteiten.
 78. 78

  Debatten en dertigledendebatten

  28, 29 en 30 mei 2024 (week 22)
  - Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD 16/4)
  - Tweeminutendebat Verkiezingen (CD 18/4)
  - 36 346 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)) (voortzetting)

  10, 11 en 12 september 2024 (week 37)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

  Te agenderen debatten
  8. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (Marijnissen) (Minister-president)
  15. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister BZK, minister J&V)

  Te agenderen dertigledendebatten
  6. Dertigledendebat over het bericht dat een op de tien rijksambtenaren racisme op de werkvloer ervaart (Van Baarle) (minister en staatssecretaris BZK)
  7. Dertigledendebat over de toepassing van ras en etniciteit in risicoprofielen (Bamenga) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
   
 79. 79

  Verzoek bij de commissie-regeling van werkzaamheden op 23 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 80. 80

  Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond in verband met het aanwijzen van drinkwaterbedrijven als bronhouders en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 82. 82

  Voortgangsbrief studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Jaarlijkse huurverhoging voor gereguleerde huurcontracten

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Vervolgaanpak vakantieparken

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Nationaal sloop- en renovatiestatuut

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Masterplannen kantoorhuisvesting 2024-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Uitkomsten Platform hypotheken 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Uitkomsten eerste deel zesde tranche Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Derde tranche Volkshuisvestingsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Reactie op de aangenomen moties van het lid Beckerman ingediend bij het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) (Kamerstuk 36387)

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Reactie op de motie van het lid Kröger over het rijksvastgoed zo snel mogelijk laten voldoen aan de label C-plicht (Kamerstuk 29023-503)

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Voorhang ontwerpbesluit Verzamelbesluit Besluit bouwwerken leefomgeving 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Ontwerpregeling evacués uit het Midden-Oosten (Kamerstuk 23432-514)

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Voortgang implementatie Omgevingswet eerste kwartaal 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Voortgangsbrief regie op de ruimtelijke ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496)

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 23-05-2024 17.00 - 21.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  wo 29-05-2024 17.30 - 21.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  do 13-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 13-06-2024 14.30 - 18.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Besluit: De commissie besluit het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving zo mogelijk voor het zomerreces opnieuw in te plannen.
 101. 101

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
  Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector

  Besluit: De commissie besluit het tot nader order uitgestelde commissiedebat Ruimtelijke Ordening te plannen na het zomerreces.
  Besluit: De commissie besluit een rondetafelgesprek over Ruimtelijke Ordening te organiseren. De leden Madlener (PVV), Meulenkamp (VVD) en Welzijn (NSC) vormen de voorbereidingsgroep.
 102. 102

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  wo 19-06-2024 14.00 - 18.00 Commissiedebat Ruimte voor Defensie (DEF)
 103. 103

  Debatten en dertigledendebatten

  28, 29 en 30 mei 2024 (week 22)
  - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))

  Te agenderen debatten
  20. Debat over funderingsschade aan woningen (Paternotte) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  14. Dertigledendebat over een kritisch rapport van de speciale VN-rapporteur voor huisvesting (Welzijn) (minister BZK)
  28. Dertigledendebat over de hoge grondprijzen als gevolg van de handel in bouwgrond (De Hoop) (minister BZK)