Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

21 maart 2024
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • R.M. Welzijn (NSC)
 • M. Deen (PVV)
 • P. Bamenga (D66)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (BBB)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • F.H. Bruyning (NSC)
 • Y.J. van Hijum (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken op 21 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term «hetero- of homoseksuele gerichtheid» door «seksuele gerichtheid» en explicitering in het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzamelwet BZK 20XX (Kamerstukken 36 481), Aanduiding ouder in Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat ‘Elke regio telt!’ van 25 oktober 2023, over een Europees voorstel over grensbelemmeringen, de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en over erkenning van diploma’s

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsstandpunt verlof- en vervangingsregeling volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuurders

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang Aanpak burgerparticipatie en burgerfora

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vertrouwensfunctionarissen voor leden van het kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Woo besluit herstelbetalingen inzake het slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel reactie eindrapportage adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Woo-verzoek inzake monitorrapportages diversiteit en inclusie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgang proces BFTK 2024-2028 (Kamerstuk 36200-VII-174)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vaststellen behandeling van de Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 10 april 2024 te 12.00 uur.
  Besluit: Een wetgevingsoverleg plannen op maandag 17 juni 2024 van 11.00 tot 16.00 uur.
 16. 16

  Advies commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023 en vaststelling inbrengtermijnen voor verantwoordingsstukken over 2023 en de Voorjaarsnota 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Gesprek met de Raad van State over het jaarverslag 2023 en het benoemingenbeleid

  Besluit: De commissie stemt in met het plannen van een gesprek met de vice-president van de Raad van State over het jaarverslag 2023 en het benoemingenbeleid op donderdag 30 mei 2024 van 11.00 tot 11.45 uur.
 18. 18

  Overzicht van geplande activiteiten (ter informatie)

  do 28-03-2024 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Fiche: Voorstel mechanisme belemmeringen grensregio (TK 22112-3886)
  di 02-04-2024 17.00 - 18.00 Gesprek Gesprek Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme
  wo 03-04-2024 16.30 - 20.30 Commissiedebat EU-voorstellen inzake het Pakket ter verdediging van de democratie
  do 04-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-04-2024 16.00 - 17.30 Werkbezoek Kennismakingsgesprek commissies BiZa en DiZa met de Raad van State
  di 09-04-2024 18.30 - 21.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over een weerbare democratische rechtsstaat
  di 16-04-2024 16.30 - 20.00 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  wo 17-04-2024 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 mei 2024
  do 18-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 18-04-2024 13.00 - 16.30 Commissiedebat Verkiezingen
  di 23-04-2024 16.30 - 20.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  do 16-05-2024 14.30 - 18.00 Commissiedebat Regio's en grensoverschrijdende samenwerking
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 19. 19

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Petitie Aanbieding petitie door VNG en IPO met betrekking tot de financiën van decentrale overheden 
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Identiteitsgegevens
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Klokkenluiders
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Werkbezoek Werkbezoek Binnenhof (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)

  Besluit: de commissie besluit de VNG en de IPO te benaderen of zij de petitie met betrekking tot de financiën van decentrale overheden nog wensen aan te bieden in aanloop naar het schriftelijk overleg inzake Stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds op 10 april 2024. 
 20. 20

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  Geen activiteiten.
 21. 21

  Debatten en dertigledendebatten

  26, 27 en 28 maart 2024 (week 13)
  - 36 346 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap))

  Te agenderen debatten
  10. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (Marijnissen) (Minister-president)
  20. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister BZK, minister J&V)

  Te agenderen dertigledendebatten
  17. Dertigledendebat over het bericht dat een op de tien rijksambtenaren racisme op de werkvloer ervaart (Van Baarle) (minister en staatssecretaris BZK)
  21. Dertigledendebat over de toepassing van ras en etniciteit in risicoprofielen (Bamenga) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
  22. Dertigledendebat over de werksfeer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Palmen) (minister VWS,  staatssecretaris BZK) 
 22. 22

  Toelichting Benoemingscommissie, bestaande uit de leden Deen (PVV), Chakor (GroenLinks-PvdA), Meulenkamp (VVD), Palmen (NSC) en Keijzer (BBB), op de concept-voordracht inzake de benoeming van een substituut-ombudsman

  Besluit: De commissie stelt de besproken voordracht vast.
 23. 23

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken op 21 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Kamerstuk 36512), ontwerpbesluit en conceptregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rli-advies 'Goed gefundeerd'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Recente brand in Valencia en acties na Grenfellbrand

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verbetering kwaliteitsborging energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitkomst EPBD onderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afschrift brieven aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland over de woningbouwopgave in Zuid-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Advies commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023 en vaststelling inbrengtermijnen voor verantwoordingsstukken over 2023 en de Voorjaarsnota 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2024 en deelname commissieleden

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 21-03-2024 12.45 - 13.00 Petitie Aanbieding petitie Vereniging Eigen Huis, m.b.t. situatie van starters op de woningmarkt
  do 21-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 04-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 18-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 25-04-2024 10.00 - 13.30 Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  wo 22-05-2024 15.00 - 18.30 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-05-2024 17.00 - 21.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 06-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

  Besluit: De commissie besluit het commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid, gepland op 22 mei 2024, naar een andere datum te verplaatsen.
 36. 36

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (inplannen na ontvangst van de Elfde Voortgangsrapportage Binnenhof in april 2024)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
 37. 37

  Overzicht geplande activiteiten met BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  di 26-03-2024 16.30 - 17.30 Technische briefing Agenda natuurinclusief 2.0. (LNV)
  di 09-04-2024 16.30 - 17.30 Technische briefingReikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (DEF)
  wo 17-04-2024 10.00 - 16.30 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (LNV)
 38. 38

  Debatten en dertigledendebatten

  19, 20 en 21 maart 2024 (week 12)
  - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))

  26, 27 en 28 maart 2024 (week 13)
  - 36 387 (Wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de
  gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie))

  Te agenderen debatten
  15. Debat over de huurstijgingen (Beckerman) (minister BZK)
  32. Debat over funderingsschade aan woningen (Paternotte) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  27. Dertigledendebat over de risico’s van klimaatschade voor huiseigenaren (De Hoop) (minister BZK)
  29. Dertigledendebat over een kritisch rapport van de speciale VN-rapporteur voor huisvesting (Welzijn) (minister BZK)