Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

7 maart 2024
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • M. Deen (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • R.M. Welzijn (NSC)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • B. Madlener (PVV)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken op 7 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van de heer prof. Dr. E.R. Verheul CISA CISSP tot plaatsvervangend lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vertrek huidige voorzitter en benoemingsprocedure nieuwe voorzitter Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  CTIVD toezichtrapport nr. 76 Over de aansturing van de ID'en bij de politie en de KMar door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomsten van de monitoring op kabelinterceptie en de daarbij behorende zorgplichtaspecten uitgevoerd door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitkomsten Personeelsenquête Rijk (PER) over racisme op de werkvloer en verkenning minder vrijblijvende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Voorstel mechanisme belemmeringen grensregio

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Financieel overzicht digitalisering BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op het zevende evaluatierapport over Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden en het vierde advies over Nederland inzake het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de reactie op verzoek commissie over juridisch adviezen bij de brief over omgang met vertrouwelijke politieke contacten (Kamerstuk 28362-66)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen over de overzichten in het kader van de Tweede Kamerverkiezing 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vervolg uitwerking aanpak Elke Regio Telt!

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  EU-voorstellen: Pakket ter verdediging van de democratie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Rapportages lopende EU-wetgevingsonderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Benoeming twee nieuwe leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie met speciale aandacht voor anonimiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Selectie vijfde tranche Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken ten uitvoering van de gewijzigde motie Omtzigt c.s. (Kamerstuk 32802-64)- januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Advies Regeringscommissaris Informatiehuishouding n.a.v.Woo-invoeringstoets

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Benoemingsprocedure nieuwe substituut-ombudsman

  Besluit: Een benoemingscommissie samenstellen bestaande uit de leden Deen (PVV), Chakor (GroenLinks-PvdA), Meulenkamp (VVD), Palmen (NSC) en Keijzer (BBB).
 24. 24

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 13-03-2024 14.00 - 18.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  do 21-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 02-04-2024 17.00 - 18.00 Gesprek Gesprek Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme
  do 04-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 16-04-2024 16.30 - 20.00 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  do 18-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 18-04-2024 13.00 - 16.30 Commissiedebat Verkiezingen
  di 23-04-2024 16.30 - 20.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  do 16-05-2024 14.30 - 18.00 Commissiedebat Regio's en grensoverschrijdende samenwerking 
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 25. 25

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Petitie Aanbieding petitie door VNG en IPO met betrekking tot de financiën van decentrale overheden (verplaatst naar 17 oktober 2023)
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Identiteitsgegevens
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Klokkenluiders
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Werkbezoek Werkbezoek Binnenhof (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)

  Besluit: De commissie besluit het geplande commissiedebat Regiodeals en het ongeplande commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking samen te voegen tot een commissiedebat Regio's en grensoverschrijdende samenwerking. 
 26. 26

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  do 07-03-2024 14.00 - 15.30 Technische briefing Stand van en werk aan uitvoering (SZW)
 27. 27

  Debatten en dertigledendebatten

  12, 13 en 14 maart 2024 (week 11)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

  Te agenderen debatten
  12. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (Marijnissen) (Minister-president)
  22. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister BZK, minister J&V)

  Te agenderen dertigledendebatten
  17. Dertigledendebat over het bericht dat een op de tien rijksambtenaren racisme op de werkvloer ervaart (Van Baarle) (minister en staatssecretaris BZK)
  21. Dertigledendebat over de toepassing van ras en etniciteit in risicoprofielen (Bamenga) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
 28. 28

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening op 7 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Modernisering van het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Besluit betaalbare huur)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Totstandkoming en opzet van het wetsvoorstel betaalbare huur

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang programma Wonen en Zorg voor ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Tussenrapportage van de werkgroep Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Woningbouw en Grond

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport Capital Value Doorbouwen in een veranderende woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsreactie op de Staat van de Corporatiesector 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van de Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Meerjarenvisie Zicht op Nederland: samen datagedreven werken aan de fysieke leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de inrichting van de monitoring en evaluatie Omgevingswet en over de implementatie van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Planning op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct) (Kamerstuk 22112-3845)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 21-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 04-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 18-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 25-04-2024 10.00 - 13.30 Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 45. 45

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (inplannen na ontvangst van de Elfde Voortgangsrapportage Binnenhof in april 2024)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)

  Besluit:  De commissie besluit een rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland te organiseren. Het lid White zal daartoe een voorstel doen in een volgende procedurevergadering.
 46. 46

  Overzicht geplande activiteiten met BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  do 14-03-2024 14.30 - 17.30 Commissiedebat Circulair bouwen (I&W)
  di 26-03-2024 16.30 - 17.30 Technische briefing Agenda natuurinclusief 2.0. (LNV)
  di 09-04-2024 16.30 - 17.30 Technische briefing Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (DEF)
  wo 17-04-2024 10.00 - 16.30 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (LNV)
 47. 47

  Debatten en dertigledendebatten

  12, 13 en 14 maart 2024 (week 11)
  - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))

  26, 27 en 28 maart 2024 (week 13)
  - 36 387 (Wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie))

  Te agenderen debatten
  17. Debat over de huurstijgingen (Beckerman) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  27. Dertigledendebat over de risico’s van klimaatschade voor huiseigenaren (De Hoop) (minister BZK)