Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

14 maart 2024
10:00 - 10:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën
Deze procedurevergadering vangt direct aansluitend op de procedurevergadering van de commissie voor de Rijksuitgaven aan.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J. Mooiman
  Tweede Kamerlid
 • E. Vlottes
  Tweede Kamerlid
 • J.H. de Vree
  Tweede Kamerlid
 • E. Heinen
  Tweede Kamerlid
 • F.L. Idsinga
  Tweede Kamerlid
 • W.P.J. van Eijk
  Tweede Kamerlid
 • I. (Inge) van Dijk
  Tweede Kamerlid
 • C. Teunissen
  Tweede Kamerlid

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken voor de Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 29 februari 2024 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 23 en 24 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 maart 2024 en nazending beslisnota Schriftelijk Overleg Eurogroep en Ecofinraad januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb. 2023, 52)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie voorstel verklaring omtrent risicobeheersing (VOR)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwikkelingen beheer staatsdeelnemingen 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kamerbrief Besluitvorming AML-pakket

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek DNB naar sanctiescreeningsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van het schriftelijk overleg over Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024 (januari 2024)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over slechte bereikbaarheid van de BelastingTelefoon vanwege de lange wachttijden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies Generiek platform voor Document en Archiefbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie reisaftrek Openbaar Vervoer (OV)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsbesluit Wijzigingsbesluit aanmerkelijk belang vooruitlopend op wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Appreciatie VAT GAP report 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van de uitvoering 2023 Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toestemming voor deelname van ambtenaren aan de technische briefing op 13 maart 2024 over de laatste voortgangsrapportage over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Framework Agreement steunverlening KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorlopige beoordeling betaalverzoeken Polen, Denemarken en Kroatië in het kader van het Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (RRF)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 11 maart 2024 op het terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wetenschapstoets Wijzigingswet accountancysector (36484)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reeds geplande activiteiten

  Besluit: Twee in april geplande debatten met de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) worden omgewisseld. Het commissiedebat Box 3 zal worden verplaatst van 4 april naar 18 april 2024 en worden verlengd met een uur. Het debat Internationale fiscaliteit wordt dan gehouden op 4 april 2024.
   
  Wetgevings-/notaoverleggen
  -

  Commissiedebatten
  di 19-03-2024 18.00 - 22.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  wo 27-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  wo 03-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  *do 18-04-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Box 3 [begin-en eindtijd wordt nog bepaald]
  wo 10-04-2024 13.30 - 15.30 Commissiedebat IMF
  wo 17-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  *do 04-04-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Internationale fiscaliteit
  wo 24-04-2024 17.30 - 20.30 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  do 25-04-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financiële markten
  wo 22-05-2024 14.30 - 17.30 Commissiedebat Belastingen in maatschappelijk perspectief
  wo 05-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) [datum wordt nog gewijzigd]

  Inbrengen
  di 02-04-2024 14.00 Inbreng verslag Wijzigingswet accountancysector
  di 02-04-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector
  di 02-04-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Kaderwetevaluatie van de CEA over de periode 2018 - 2022
  di 02-04-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotrapportage Kwartiermakers Toekomst Accountancysector
  wo 08-05-2024 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad
  do 03-10-2024 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Pakket Belastingplan 2025

  Procedurevergaderingen
  di 19-03-2024 16.30 - 18.00 Strategische procedurevergadering
  do 28-03-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 11-04-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 25-04-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 16-05-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 30-05-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 13-06-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 27-06-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 04-07-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten
  do 14-03-2024 17.00 - 18.00 Technische briefing Wetenschapstoets Wijzigingswet Accountancysector
  wo 20-03-2024 18.00 - 19.30 Rondetafelgesprek Wijzigingswet Accountancysector
  di 26-03-2024 16.30 - 19.00 Rondetafelgesprek Economische vooruitzichten en het begrotingsbeleid
  ma 22-04-2024 14.00 - 17.30 Werkbezoek CPB Modellendag voor leden en fractiemedewerkers
  di 18-06-2024 17.00 - 19.00 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 26. 26

  Nog te plannen commissiedebatten en overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.

  Commissiedebat Accountancy
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  Commissiedebat Werknemersparticipatie

  Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" 
  Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken"
  Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) 
  Werkbezoek aan de Belastingdienst (samen met Eerste Kamerleden)
  Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni 
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  (Inhoudelijk) kennismakingsgesprek met de Raad van State c.q. de Afdeling advisering
 27. 27

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 8 maart)

  Besluit: Ter informatie.

  19, 20 en 21 maart 2024 (week 12)
  - Tweeminutendebat Belastingdienst (CD 15/2)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)

  26, 27 en 28 maart 2024 (week 13)
  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen)
  (Onder voorbehoud van ontvangst van beantwoording van het Verslag, dat is uitgebracht door de Staten van Curaçao)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 28. 28

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 8 maart

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  11. Debat over belastingontwijking en belastingontduiking door extreem rijke particulieren (Idsinga) (staatssecretaris Financiën)
  17. Debat over Amerikaanse multinationals die de Nederlandse bijheffing op minimumbelasting ontwijken (Dijk) (minister en staatssecretaris Financiën)
  27. Debat over belastingheffing over smartengeld van invalide veteranen (Idsinga) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris Defensie)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  4. Dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken (Dijk) (minister Financiën)
  10. Dertigledendebat over de voortgang van de hersteloperatie gedupeerden toeslagenaffaire (Dijk) (staatssecretaris Financiën)
  18. Dertigledendebat over de bedrijfsopvolgingsregeling (Van der Lee) (staatssecretaris Financiën)
  20. Dertigledendebat over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Teunissen) (minister EZK, staatssecretaris Financiën)
  26. Dertigledendebat over de CPB-raming inzake herstel van koopkracht en een koerscorrectie van de overheidsfinanciën (Sneller) (minister SZW, minister Financiën)
 29. 29

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2023Z20919 Aan de minister van Financiën - Verzoek om update inzake Wet plan van aanpak witwassen (22-12-2023)

  2024Z01193 Aan de minister en staatssecretarissen van Financiën - Evaluatie Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1) en de toepassing door het ministerie van Financiën (26-01-2024; te beantwoorden op Verantwoordingsdag)

  2024Z02221 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport “Naar een Europese Kapitaalmarktunie” (09-02-2024)

  2024Z02223 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport "Economische en juridische aspecten van ECB-opkoopprogramma's - een vervolg" (09-02-2024)

  2024Z03263 Aan de minister-president - Reactie op de brief van 16 februari 2024 en verzoek om alsnog eerder dan op Verantwoordingsdag 2024 de Kamer te doen informeren over de stand van zaken van de vervolgacties inzake "Ongekend onrecht". (29-02-2024)

  2024Z03798 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek kabinetsreactie initiatiefnota Inge van Dijk over bescherming rechten van belastingbetalers en toeslagenontvangers (01-03-2024)

  2024Z03796 Aan de minister van Financiën - Verzoek spoedige implementatie Richtlijn (EU) 2021/2167 (01-03-2024)

  2024Z03776 Aan de minister van Financiën - Verzoek om nadere analyse van de gevolgen van het AML-pakket (te ontvangen voor het commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering) (07-03-2024)
 30. 30

  Voorstel van het lid Van der Lee (GL-PvdA) om voorafgaand aan het commissiedebat over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief een inbreng feitelijke vragen te houden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data