Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie LNV

De vergadering is geweest

24 april 2024
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brieven van particulieren

 3. 3

  Brieven van organisaties

 4. 4

  Verzoek Wakker Dier tot aanbieding petitie m.b.t. wettelijke bescherming van melkkoeien d.d. 21 mei 2024

 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Publicatie rapport over Fertilizing Products Regulation in relatie tot Bijlage AA

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de mestcrisis (o.a. Kamerstukken 33037-523, 33037-528 en 30525-152)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Vedder c.s. inzake derogatievrije zones rondom Natura 2000-gebieden (Kamerstuk 36410-XIV-57)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Openbaarmaking correspondentie omtrent derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Kostic, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 maart 2024, over het gebrekkige toezicht en handhaving op landbouwgifgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op brief Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw m.b.t. aanpak van stalbranden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) voor een dierwaardige veehouderij die op verzoek van Caring Farmers en de Dierenbescherming is opgesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken moties en toezeggingen toezicht op slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over twee adviezen van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) betreffende de certificeringsplicht verkooppunten biologische producten en de wijziging van de regeling dierlijke producten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toestemming voor deelname van ambtenaren aan een technische briefing over een EU-Mercosur akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van de leden Hertzberger en Meulenkamp over zich ervoor inzetten dat uitgangsmateriaal of eigenschappen in de NGT niet patentbaar zijn (Kamerstuk 36410-XIV-81) en van de motie van het lid Tjeerd de Groot over het beperken van de reikwijdte van het octrooirecht voor producten verkregen met nieuwe genomische technieken (Kamerstuk 36410-XIV-85)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Mandaatnotitie EU-rapporteurschap 'Evaluatie en herziening Nitraatrichtlijn'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Factsheet Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van de Inspectieraad

 20. 20

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste Kamercommissies inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht van activiteiten

  Plenaire Debatten:
  • Debat over de boerenprotesten in Nederland en de rest van Europa (aangevraagd door het lid Pierik (BBB) op 6 februari 2024)
  • Dertigledendebat over het toezicht op en de handhaving van het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen in de landbouw (aangevraagd door het lid Kostic (PvdD) op 12 maart 2024)

  Tweeminutendebatten:
  • ovb do 25-04-2024 22.15 - 22.45: Tweeminutendebat Mestbeleid (CD 25/4)
  • ovb do 25-04-2024 22.45 - 23.15: Tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad d.d. 29 april 2024 (21501-32-1637)
  • Tweeminutendebat EU-LNV (CD 09/04)
  • Tweeminutendebat SO Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1625) (tweede deel)
  • Tweeminutendebat Stikstof, NPLG en natuur (CD 17/04)

  Geplande commissiedebatten en -overleggen:
  • do 25-04-2024 14.00 - 21.00: Commissiedebat Mestbeleid
  • vr 26-04-2024 14.00: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Omgevingswet en enige andere wetten (Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten)
  • di 14-05-2024 17.00 - 21.00: Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  • vr 17-05-2024 14.00: Inbreng feitelijke vragen Suppletoire begroting 2024 Ministerie LNV en DGF (ivm Voorjaarsnota)
  • wo 22-05-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (27/28 mei)
  • do 23-05-2024 14.00: Inbreng feitelijke vragen Slotwet, Jaarverslag en Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer 2023 Ministerie LNV en DGF
  • wo 29-05-2024 13.00 - 17.00: Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  • wo 12-06-2024 13.30 - 17.30: Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  • di 18-06-2024 17.00 - 20.00: Commissiedebat Uitvoering van beleid op het boerenerf
  • do 20-06-2024 13.30 - 18.30: Commissiedebat NVWA
  • do 27-06-2024 09.45 - 12.45 Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dierproeven (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie (4 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • do 16-05-2024 11.30 - 12.30: Technische briefing verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer 
  • di 21-05-2024 17.00 - 18.30: Kennismaking met de Raad van State (besloten)
  • 13-06-2024: Rondetafelgesprek Innovaties in de agrarische sector
  • 09-09 t/m 13-09-2024: Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland (besloten)
  • ntb: Technische briefing NVWA over haar factsheet
  • ntb: Technische briefing Emissieregistratie/ CBS/ WEcR over huidige broeikasgasemissies in de landbouwsector
  • ntb: Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre (besloten)
 22. 22

  Aanpak PAS-meldingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van het RIVM ‘Validatie Aanpak Piekbelasting’ en het rapport van het RIVM ‘Analyse ontwikkeling stikstof emissie en depositie’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Van Houwelingen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2023, over het boek ‘Niemand in de cockpit’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de motie van het lid Akerboom over diersoorten die in hun voortbestaan worden bedreigd per direct van de landelijke vrijstellingslijst af halen (Kamerstuk 36410-XIV-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de negende voortgangsrapportage natuur in relatie tot natuurdoelanalyse en beleidsdoorlichting

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzamelbrief Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de motie van het lid Grinwis c.s. over de Maatregel Gebiedsgerichte Beëindiging zo vormgeven dat deze aantrekkelijker is dan de Lbv en de Lbv+ (Kamerstuk 36410-XIV-61)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over het NPLG en de stikstofmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag informele Visserijraad 24-25 maart 2024 en Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV derde en vierde kwartaal 2023 en eerste kwartaal 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag informele Landbouwraad van 7 tot en met 9 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad van 29 april 2024 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek om de minister van LNV een reactie te vragen op het crisisplan van Landbouwpartijen voor mestaanpak

  Te behandelen:

  Loading data