Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie LNV

De vergadering is geweest

10 april 2024
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • R.Y. Hertzberger (NSC)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven van particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verzoek Natuurmonumenten tot aanbieding petitie 'Beterschap voor de natuur' d.d. 23 april 2024

 5. 5

  Aanpassen landelijke maatregelen vogelgriep, andere vogelgrieponderwerpen en onderzoeksrapport blauwtong

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de brief van de voorzitter van het convenanttraject dierwaardige veehouderij over de voorgenomen invulling regelgeving dierwaardige veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Huidige situatie eiwittransitie in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  LNV-inzet in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jonge landbouwers in het GLB-NSP en de evaluatie VVK

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie-Kostic (PvdD) over niet instemmen met het Commissievoorstel over nieuwe genomische technieken voordat het onderzoek daarnaar is afgerond en de resultaten ervan zijn gewogen (Kamerstuk 36410-XIV-89)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift reactie op brief Wakker Dier over 'niet-transportwaardige melkkoeien'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de stijging van de broeikasgasuitstoot in de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending Kamerbrief over mestproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (Kamerstuk 21501-32-1625) (tweede deel)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde agenda informele Landbouwraad 7-9 april 2024 (Kamerstuk 21501-32-1631)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de vraag wat het betekent voor het vestigingsklimaat in Nederland en de vergunningverlening als de natuurherstelverordening al dan niet wordt aangenomen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel van de stemming over de Natuurherstelverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Proces uitvoering van de motie van het lid Flach c.s. over afspraken over monitoring en beoordeling van de ontwikkeling van de natuurkwaliteit en het onderliggende ecosysteem ten opzichte van de referentiedatum (Kamerstuk 36410-XIV-71)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsevaluatie Veiligheid Biotechnologie, Verkenning Aanvaardbaar Risico, en Compassionate Use

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Humane besmetting met vogelgriepvirus na contact met vermoedelijk besmette koeien in de Verenigde Staten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Opzet rondetafelgesprek 'Innovaties in de agrarische sector'

 22. 22

  Brief van voorzitter commissie Koninkrijksrelaties voor commissie LNV inzake Belang dossier Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Brief van het Presidium over het doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht van activiteiten

  Besluit: Het commissiedebat Dieren buiten de veehouderij zal ingepland worden, zo mogelijk nog voor het zomerreces 2024.
  Besluit: De mogelijkheid voor leden om zich aan te melden voor het werkbezoek Oostenrijk-Zwitserland staat open tot aan het meireces 2024.

  Plenaire Debatten:
  • Debat over de boerenprotesten in Nederland en de rest van Europa (aangevraagd door het lid Pierik (BBB) op 6 februari 2024)
  • Dertigledendebat over het toezicht op en de handhaving van het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen in de landbouw (aangevraagd door het lid Kostic (PvdD) op 12 maart 2024)

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat EU-LNV (CD 09/04)
  • Tweeminutendebat SO Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1625) (tweede deel)

  Geplande commissiedebatten en -overleggen:
  • wo 17-04-2024 10.00 - 16.30: Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur
  • wo 24-04-2024 13.00 - 16.00:  Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (29/30 april)
  • do 25-04-2024 16.30 - 22.15: Commissiedebat Mestbeleid
  • vr 26-04-2024 14.00 - 14.00:  Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Omgevingswet en enige andere wetten (Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten)
  • di 14-05-2024 17.00 - 21.00: Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  • vr 17-05-2024 14.00 - 14.00: Inbreng feitelijke vragen Suppletoire begroting 2024 Ministerie LNV en DGF (ivm Voorjaarsnota)
  • wo 22-05-2024 13.00 - 16.00: CommissiedebatLandbouw- en Visserijraad (27/28 mei)
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00: Inbreng feitelijke vragen Slotwet, Jaarverslag en Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer 2023 Ministerie LNV en DGF
  • wo 29-05-2024 13.00 - 17.00: Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  • wo 12-06-2024 13.30 - 17.30: Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  • di 18-06-2024 17.00 - 20.00: Commissiedebat Uitvoering van beleid op het boerenerf
  • do 20-06-2024 13.30 - 18.30: Commissiedebat NVWA

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie (4 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • do 18-04-2024 15.00 - 16.30: Technische briefing: Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) inzake mestbeleid
  • di 23-04-2024 16.30 - 18.00: Technische briefing: EU-Mercosurhandelsverdrag (samen met commissie BuHa-OS)
  • di 21-05-2024 17.00 - 18.30: Kennismaking met de Raad van State (besloten)
  • ovb 13-06-2024: Rondetafelgesprek Innovaties in de agrarische sector
  • 09-09 t/m 13-09-2024: Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland (besloten)
  • ntb: Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre (besloten)
  • ntb: Technische briefing: Verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Pierik (BBB) over de berichtgeving in de Volkskrant inzake de stemverhoudingen in de EU voor wat betreft de natuurherstelverordening en berichten dat het Belgische Voorzitterschap andere lidstaten probeert over te halen om toch voor te stemmen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda informele Landbouwraad 7-9 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data