Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Uitnodiging Charles River Laboratories voor werkbezoek m.b.t. versnelde vermindering dierproeven

 5. 5

  Uitnodiging Meststoffen Nederland voor gesprek/ontbijtsessie 'Duurzaam voedselsysteem en de rol van minerale meststoffen' d.d. 25 januari 2024

 6. 6

  Verzoek Issuemakers, namens handkokkelvissers, tot aanbieding petitie m.b.t. schelpdierbeleid

 7. 7

  36470-XIV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2023 van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gezondheidsraadadvies Eiwittransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel voor verschillende maatregelen tegen bijtincidenten door honden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Pesticide Action Network Netherlands (PAN Nederland) over de “oproep over hervergunning van glyfosaat”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken blauwtong (BTV-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Recente moties aangaande Dierproeven en TPI

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Behandeling van de motie van het lid Gündogan over inzetten op het wegnemen van drempels en een leidende rol van het Nederlandse bedrijfsleven inzake precisiefermentatie (Kamerstuk 33009-130)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluaties plantaardige keuringsdiensten en de Raad voor Plantenrassen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openstelling visserij- en aquacultuurinnovatieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarplan Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Planning en Voortgang Algoritmeregister LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 10 tot en met 12 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 23 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toestemming deelname technische briefing door ambtenaren over de brief ‘Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden (Kamerstuk 33037-521)’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  9e Voortgangsrapportage Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Natuurcompensatie Voordelta

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brief commissie Rijksuitgaven - Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport 'Herstel bieden: een vak apart' van de Nationale ombudsman, een vergelijkend onderzoek naar tien hersteltrajecten

 29. 29

  Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Verordening welzijn en traceerbaarheid van honden en katten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Overzicht activiteiten

  Besluit: De commissie stemt ermee in om op woensdag 20 maart 2024 van 11.15 tot 12.45 uur haar strategische procedurevergadering te plannen.

  Besluit: De commissie stemt ermee in om de minister van LNV te verzoeken om een brief met daarin de Jaarplanning voor het jaar 2024, te ontvangen voor bovengenoemde strategische procedurevergadering.

  Besluit: De commissie wenst - ter voorbereiding op het commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel op 15 februari 2024 – een notitie (een zogeheten DebatWijzer) van de staf te ontvangen die inzicht biedt in de realisatie van de klimaatdoelen in de sectoren landbouw en landgebruik.

  Plenaire Debatten:
  • Interpellatiedebat Interpellatie-Bromet over de stemonthouding van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de stemming over glyfosaat in Brussel (aangevraagd door het lid Thijssen (PvdA) op 17 oktober 2023)

  Geplande commissiedebatten en -overleggen:
  • ma 22-01-2024 14.00: Inbreng schriftelijk overleg  LNV-Actieprogramma Digitalisering
  • wo 24-01-2024 14.00: Inbreng schriftelijk overleg Fiche over Verordening betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer (COM(2023)770)
  • do 25-01-2024 14.00: Inbreng schriftelijk overleg Fiche over Verordening betreffende het welzijn en de traceerbaarheid van honden en katten (COM(2023)769)
  • ma 05-02-2024 14.00: Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften
  • wo 07-02-2024 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorstel voor verschillende maatregelen tegen bijtincidenten door honden
  • do 08-02-2024 16.00 - 20.30: Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie 
  • do 15-02-2024 10.00 - 14.00: Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel 
  • ma 19-02-2024 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (26/27 februari)
  • ma 04-03-2024 13.00 - 18.00: Wetgevingsoverleg Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren (Kamerstuk 35746, nr. 9)
  • wo 06-03-2024 13.00 - 18.00: Commissiedebat Mestbeleid
  • wo 20-03-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (25/26 maart)
  • ma 01-04-2024 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad (7-9 april)
  • wo 17-04-2024 10.00 - 16.30: Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur
   

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat EU-LNV (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (8 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • do 18-01-2024 - za 20-01-2024: Werkbezoek Internationale Grüne Woche in Berlijn
  • wo 24-01-2024 08.30 - 10.00: 'Groenboerenontbijt' (op locatie)
  • do 08-02-2024 10.00 - 13.15: Rondetafelgesprek Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf
  ovb do 29-02-2024 10.00 - 12.15: Rondetafelgesprek Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren
  • ovb ma 11-03-2024 13.00 - 17.00: Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre
  ovb do 04-04-2024 14.00 - 17.00: Rondetafelgesprek Wolf
  • ntb: Technische briefing Agenda natuurinclusief 2.0
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van de mestproductieplafonds voordat het plenaire debat over Landbouw en Natuurbeleid heeft plaatsgevonden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van het lid Pierik, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 december 2023, over het bericht ‘Sjaak van der Tak onthult geheim rond klappen boerendeal: Schuld op me genomen’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie om aanvullende informatie over de door de waterschappen aangeleverde data m.b.t. bijdrage van de landbouwsector aan de nutriëntenbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek, gedaan tijdens het debat over het Landbouw- en Natuurbeleid van 21 december 2023, om een tijdlijn inzake de aanwijzing van de NV-gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de motie van het lid Flach c.s. over gebieden waar op basis van meer recente bronnenanalyses sprake is van een bijdrage van de landbouw aan de nutriëntenbelasting van 19% of lager, niet aanwijzen als met nutriënten verontreinigde gebieden (Kamerstuk 30252-138)

  Te behandelen:

  Loading data