Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

26 juni 2024
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA)
 • H.M. Krul (CDA)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen (NSC)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • R.A.B. Claassen (PVV)
 • P.P. Crijns (PVV)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 26 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  36516 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met ontwikkelingen in de lichaamsmateriaaldonatiepraktijk (Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorhang experiment bekostiging wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang wijziging subsidieregeling IPCEI Health

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhangbrief bekostigingsexperiment fysio- en oefentherapie bij chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. verslag informele EU Gezondheidsraad van 23 en 24 april 2024 (Kamerstuk 21501-31-749)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bestuurlijke reactie op Advies AcICT Nieuwbouw BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Private equity in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND n.a.v. bijeenkomst over thema zorg en werk

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wooninitiatieven en pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de brief 'Help, de Relatie- en Gezinstherapeut verdwijnt'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanpassingen zorgspecifiek markttoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken CIZ mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken BOSA-regeling 2024 en ontzorgingstrajecten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie op wettelijke evaluatie Nederlandse Sportraad

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over Schriftelijke toelichting opvolging moties meerjarige strategie sportverenigingen en openbare zwembaden in publieke handen houden (Kamerstuk 30234-389)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Bruyning, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2024, over het bericht dat honderden miljoenen aan zorggeld in het criminele circuit belanden (Telegraaf.nl, 21 maart 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang Nationale Dementiestrategie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorlopige Kaderbrief Wlz 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie op het advies ‘De opstelling aan de top’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verkenning intern toezicht Wtza en stand van zaken amendementen van het lid Bushoff

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang (Ont)Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie inzake (para)medische transitie van gezinnen met EMB-kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek verzoek commissie over een 'onhoudbare situatie in verzorgingshuizen'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitstel van reactie op rapport van de Nationale ombudsman “Leven met Q-koorts - 15 jaar na de epidemie, hoe is het nu?”

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Tijdpad verbetering preferentiebeleid geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op GR-advies over Verbetermogelijkheden in het bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen (Kamerstuk 29477-883)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Getrapte beleidswijzigingen medicinale cannabis en voornemen tot wijziging Opiumwet

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Onderzoek van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) naar de wetenschappelijke onderbouwing van de plaatsing van drugs onder de Opiumwet

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang financiële arrangementen geneesmiddelen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het rapport 'Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen' van de NVOG (Kamerstuk 31765-843)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Kabinetsreactie op de vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Advies Gezondheidsraad ‘Resistentie ondermijnt de behandeling van schimmelinfecties’

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Opdracht tot onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken aangenomen moties naar aanleiding van mondelinge behandeling wijziging Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting van 12 april 2023 (Kamerstuk 35870-29)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Uitvoering van de motie van het lid Dijk over gemeenten, personeel en patiënten instemmingsrecht geven bij fusies en sluitingen van ziekenhuizen (Kamerstuk 29023-466)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Informatie over kwaliteit van medisch specialistische zorg voor de patiënt

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Vervolg toekomstige organisatie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Toezegging overzicht landelijke initiatieven inzake het mentale welzijn van jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beleidsreactie op het rapport van de NAR over ervaringen van volwassenen, ouders en zorgverleners met ABA behandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Plan van aanpak ‘Stop femicide!’

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Lustrum 80 jaar vrijheid

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Rapport 'Gedragseffecten van de accijnsverhoging op tabak in 2023'

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Backpay-regeling voor weduwen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over aandacht voor gezinnen met zorgintensief kind en overheidsinstanties

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Eindrapport implementatieonderzoek Prenatale Huisbezoeken Jeugdgezondheidszorg en beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Rapport 'The Caribbean Netherlands - Health system review'

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Vaccinatiegraadrapport verslagjaar 2024 en voortgang aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Afdoen van enkele moties op het gebied van tabaksbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Appreciatie van de motie van het lid Daniëlle Jansen over een resultaatsverplichting verbinden aan de investering in valpreventie (Kamerstuk 29247-448) en van de motie van de leden Daniëlle Jansen en Welzijn over onderzoek verrichten naar de invloed van de woonsituatie van ouderen op valaccidenten bij ouderen (Kamerstuk 29247-449)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse monitor stapeling eigen bijdragen (Kamerstuk 29689-1248)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Ex-ante vormgeving risicovereveningsmodel 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Wijzigingen van Bijlage I bij het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 19 oktober 2005

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 21 juni 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. Over dit wetsvoorstel heeft op 15 mei 2024 een rondetafelgesprek plaatsgevonden.
  2. Kamerstuk 36483 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid om te voorzien in een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst en in een grondslag voor het stellen van regels over de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding door de gemeentelijke gezondheidsdienst (Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 30 mei 2024.
  3. Kamerstuk 36444 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 11 april 2024. (Stond als hamerstuk d.d. 13 juni 2024, inmiddels heeft lid Joseph zich als spreker gemeld).
  4. Kamerstuk 36486 - (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht, in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 juni 2024.
  5. Kamerstuk 36503 (Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 juni 2024.

  Aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden:
  1. Kamerstuk 35384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek; 
  • Op 13 september 2022 besluit de Kamer de stemmingen over het wetsvoorstel uit te stellen;
  • Op 13 december 2022 meldt de minister de uitkomst van een rondetafelgesprek met belanghebbenden te zullen gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen;
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard.
  • Het verslag van het rondetafelgesprek is op 25 september 2023 door de Kamer ontvangen. De minister heeft daarbij aangegeven het aan het volgende kabinet over te laten om verdere stappen te zetten met de wijziging van het wetsvoorstel.
  1. Kamerstuk 35844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal).
  • Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022;
  • De Kamer wordt in de eerste helft van 2024 geïnformeerd over de invulling van het wetsvoorstel en daarna wordt de tweede nota van wijziging ter advisering aan de Raad van State aangeboden.
 62. 62

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 21 juni 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  • Kamerstuk 33703 - Voorstel van wet van de leden Bushoff en El Abassi tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 35410  - Voorstel van wet van het lid Bushoff houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  • Kamerstuk 34961  - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  • Kamerstuk 36516 - Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met ontwikkelingen in de lichaamsmateriaaldonatiepraktijk (Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving). Op 17 april 2024 is het verslag uitgebracht. Nota n.a.v. het verslag ontvangen 13 juni 2024 (zie agendapunt 5).
  • Kamerstuk 36534-(R2193) - Goedkeuring van de op 28 mei 2022 te Genève aangenomen wijzigingen van de op 23 mei 2005 te Genève tot stand gekomen Internationale Gezondheidsregeling (2005) (Trb. 2022, 135). Op 21 mei 2024 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 36541 - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de invoering van een registratieplicht voor verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten. Op 5 juni 2024 is het verslag uitgebracht.

  Aanhangige wetsvoorstellen die op de lijst van controversiele onderwerpen staan (zoals door de Kamer vastgesteld op 19 maart j.l.):
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht. Nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen op 5 maart 2024. 
  2. Kamerstuk 36295  - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
   
 63. 63

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 21 juni 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 35534 - Voorstel van wet van het lid Podt houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek). De Kamer heeft advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het initiatiefwetsvoorstel.
  2. Kamerstuk 36546 - Wijziging van de Jeugdwet, de Wet marktordening gezondheidszorg en enige andere wetten teneinde te bevorderen dat jeugdhulp en gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering steeds voldoende beschikbaar zijn (Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg) (Inbrengdatum verslag 26 juni 2024). Op verzoek van de commissie zullen de Nationale Jeugdraad, de Kinderombudsvrouw, Bart Tromp en Sharon Stellaard uiterlijk 21 juni a.s een openbaar position paper opstellen, waarin zij reflecteren of de kinderrechten voldoende zijn betrokken en geborgd in het wetsvoorstel. Tevenszal een uitgebreid wetgevingsrapport worden opgesteld.
  3. Kamerstuk 36561 - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het bevorderen van zorgcontractering (inbrengdatum verslag 3 juli 2024).
   
 64. 64

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 21 juni 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  2. Debat over de arbeidsmarktkrapte en regeldruk in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  3. Debat over de (on)toegankelijkheid van zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  4. Debat over het mijden van zorg vanwege te hoge zorgkosten (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  5. Debat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  6. Debat over het inrichten van integrale behandeling van postcovid (aangevraagd door het lid Bikker tijdens de RvW d.d. 12 december 2023);
  7. Debat over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 19 december 2023);
  8. Debat over de tarieven van huisartsen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 16 januari 2024);
  9. Dertigledendebat over de werksfeer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (aangevraagd door het lid Palmen tijdens de RvW d.d. 27 februari 2024);
  10. Debat over palliatieve zorg en stervensbegeleiding (aangevraagd door het lid Paulusma tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  11. Debat op hoofdlijnen over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Slagt-Tichelman tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  12. Dertigledendebat over de explosieve groei van het aantal commerciële verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  13. Debat over het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 19 maart 2024) (min VWS, min MZ, min J&V en min. president).
  14. Debat over het bericht dat honderden miljoenen aan zorggeld in het criminele circuit belanden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 26 maart 2024) (stas. VWS, min. JenV).
  15. Debat over het rapport van de NVA over de ABA-behandelingen voor kinderen met autisme (aangevraagd door het lid Paulusma tijdens de RvW d.d. 16 april 2024) (stas. VWS).
  16. Debat over sluiting van de intensive care van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 23 april 2024) (minister MZ).
  17. Interpellatie-Mohandis over helderheid over de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (aangevraagd tijdens de RvW d.d. 21 mei 2024) (minister VWS).
  18. Dertigledendebat over de besteding van de positieve bedrijfsresultaten van zorgverzekeraars (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 28 mei 2024).
  19. Debat over een compensatieregeling voor zorgmedewerkers met long covid (aangevraagd door het lid Bushoff tijdens de RvW d.d. 28 mei 2024).
  20. Debat over het dreigende faillissement van de commerciële huisartsenketen Co-Med (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 4 juni 2024).
  21. Debat over het onderzoek naar de pleegzorg van een mishandeld pleegmeisje in Vlaardingen (aangevraagd door het lid Eerdmans tijdens de RvW d.d. 4 juni 2024).
  22. Debat over het plan van aanpak Stop Femicide (aangevraagd door het lid Mutluer tijdens de RvW d.d. 11 juni 2024).

  Overzicht nog te houden tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Zorgverzekeringsstelsel (CD 19 juni)

   
 65. 65

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: Ter informatie.

  Ingepland:
  1. CD Publieke gezondheidszorg (wo 11 september 2024 van 10.00 - 14.00 uur) - min MZ
  2. CD Medische kindzorg (do 26 september 2024 van 10.00 - 14.00 uur) - min VWS
  3. CD Caribisch Nederland (wo 2 oktober 2024 van 10.00 - 14.00 uur)
  4. CD Ouderenzorg (incl. huisvesting) (wo 16 oktober 2024 van 10.00 - 15.00 uur) - min VWS
  5. CD Medische ethiek/orgaandonatie (wo 13 november 2024 van 10.00 - 14.00 uur)
  6. CD Medische preventie (do 21 november 2024 van 10.00 - 14.00 uur) - min MZ, stas VWS
  7. CD Integraal Zorgakkoord (wo 4 december 2024 van 13.00 - 18.00 uur) - min VWS, min MZ, stas VWS
  8. CD Jeugdbeleid (do 12 december 2024 van 10.00 - 16.00 uur) - stas VWS
   
   
 66. 66

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten, notaoverleggen

  Besluit: De commissie besluit het onlangs uitgestelde commissiedebat Eerstelijnszorg opnieuw in te plannen.
   
  1. Commissiedebat Acute zorg
  2. Commissiedebat Arbeidsmartkbeleid in de zorg
  3. Commissiedebat BIG-register
  4. Commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg
  5. Commissiedebat Discriminatie in de zorg
  6. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg
  7. Commissiedebat Eerstelijnszorg
  8. Commissiedebat Gehandicaptenbeleid
  9. Commissiedebat GGZ / Suïcidepreventie
  10. Commissiedebat Goed bestuur en toezicht in de zorg (+IGJ en Zorgfraude)
  11. Commissiedebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid
  12. Commissiedebat Kwaliteitszorg (inclusief Patiënten-en cliëntrechten)
  13. Commissiedebat Langdurige zorg
  14. Commissiedebat Leefstijlpreventie
  15. Commissiedebat Maatschappelijk domein (inclusief Huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties)
  16. Commissiedebat Medisch Zorglandschap
  17. Commissiedebat Mondkapjesdeal
  18. Commissiedebat Nederlandse Kanker Agenda
  19. Commissiedebat Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medischspecialisten naar loondienst"
  20. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / Pandemische paraatheid
  21. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen
  22. Commissiedebat Oversterfte
  23. Commissiedebat Sportbeleid
  24. Commissiedebat Voedselveiligheid
  25. Commissiedebat Verduurzaming van de zorg
  26. Commissiedebat Wijkverpleging
  27. Commissiedebat Ziekenhuiszorg
  28. Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel
  29. Commissiedebat Zwangerschap en geboorte
  30. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Krul over 'Geneesmiddelen weer binnen bereik' 
 67. 67

  Overzicht van technische briefings, gesprekken, rondetafelgesprekken/hoorzittingen, werkbezoeken

  Besluit: De commissie besluit het tot nader order uitgestelde rondetafelgesprek over medische kindzorg (aanvankelijk ingepland op 17 juni jl.) in september 2024 opnieuw in te plannen.

  Overzicht technische briefings:

  Nog te plannen:
  1. Advies van de Gezondheidsraad Preconceptionele dragerschapsscreening. Het lid Paulusma (D66) zal met een suggestie komen voor een partij die deze briefing kan verzorgen.

  Overzicht gesprekken

  Nog te plannen:
  1. Gesprek met de Staatscommissie MDMA voor een toelichting op het rapport 'MDMA: Voorbij de extase'.
  2. Gesprek met de heer Jonathan Haidt over de invloed van de smartphone op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

  Overzicht rondetafelgesprekken/hoorzittingen:

  Nog te plannen:
  1. Halfjaarlijks gesprek, hoorzitting of briefing IZA-monitoring. Het betreft de uitvoering van de motie Tielen om bij de IZA-monitoring niet meer dan vijf kernindicatoren te formuleren en in aanvulling daarop elk halfjaar een gesprek, hoorzitting of briefing te organiseren met zorgprofessionals en -bestuurders uit de praktijk om daadwerkelijk voeling te krijgen met de realiteit achter de cijfers van de kernindicatoren. (Kamerstuk 31765, nr. 820). Er is een voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD) en Paulusma (D66) om de uitvoering van de motie ter hand te nemen.
  2. Hoorzitting met de NZa samen met (verschillende) zorgverzekeraars naar aanleiding van het nieuws 'Zorgautoriteit: verzekeraars doen te weinig om goede zorg te garanderen'. De leden Dijk (SP) en Jansen (NSC) vormen de voorbereidingsgroep. De commissie is in afwachting van een voorstel voor de opzet van de hoorzitting.
  3. RTG Medische kindzorg. Aanvankelijk ingepland op 17 juni jl.

  Overzicht werkbezoeken
  1. Werkbezoek Zuidlaren in het kader van het Integraal Zorgakkoord (do 11 juli om 10.30 uur)