Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

12 juni 2024
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Agema (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)
 • P.P. Crijns (PVV)
 • E. Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • D.J.H. (Diederik) van Dijk (SGP)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • T.J. Bushoff (GroenLinks-PvdA)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen (NSC)
 • F.H. Bruyning (NSC)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 12 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het bevorderen van zorgcontractering

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden houdende de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht, in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen Verantwoordingsstukken 2023 Jaarverslag, Slotwet en rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhangbrief Wijzigingsregeling Kickstart Medicatie-overdracht

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over Voorhang Wlz-behandeling en vervolg twee andere Wlz-maatregelen uit coalitieakkoord Rutte IV

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhangbrief Wlz-prestatie impactvolle transformaties

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda formele EU Gezondheidsraad op 21 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag informele EU Gezondheidsraad van 23 en 24 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Drie onderzoeksrapporten over de wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nadere beleidsreactie op de voorlichting van de Raad van State over facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding Standen van de uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie op het rapport van Pharos: ‘Hoe inclusief is de Nederlandse langdurige zorg voor ouderen met een migratieachtergrond?’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nadere informatie over gegevensverzameling door de NZa ten behoeve van de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie onderzoek geschilleninstanties Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Mid-term review IZA

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang Verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket (VVTB) - voorjaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over ‘verankering van de palliatieve fase in alle zorgwetten’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Inzet van Nederland voor de 77e World Health Assembly

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over de brief van World Animal Protection inzake de preventie van pandemieën in het kader van een nieuwe overeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang van expertisecentrum FAST (Future Affordable Sustainable Therapy development)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Appreciatie van de motie van het lid Zeedijk over de kennis over overgangsklachten vergroten (Kamerstuk 30420-400)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezeggingen en moties voorafgaand tijdens het commissiedebat over het zorgverzekeringsstelsel van 19 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Besluit van 24 april 2024, houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap in verband met de medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts en enkele andere wijzigingen (Stb. 2024,125)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toegankelijkheid medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken introducties tijgermug (Aedes albopictus) in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het Final Report van de Cass Independent Review en de betekenis hiervan voor genderzorg voor minderjarigen in Nederland en uitvoering aangenomen moties

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op artikel ‘Neem vrouwen serieus. Verbeter de pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraal’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Ten minste 172 doden door middel 'X' in Nederland sinds 2015’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Advies Staatscommissie MDMA

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Tussentijdse evaluatierapport Pandemische paraatheid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Advies van ZonMw omtrent het vervolg van het deelprogramma oversterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over het inspectierapport inzake de ZIKOS-afdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verbeteragenda Doelgroepenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beleidsreactie advies ‘Digitalisering van de zorg op de BES-eilanden’

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van een schriftelijk overleg over reactie op verzoek commissie over een brief die naar het mensenrechtencomité van de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is gestuurd over de Backpay-regeling uit 2015 (Kamerstuk 20454-199)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Rectificatie stand van zaken Kaftrio

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer K.G. inzake de hoge salarissen van de directeuren bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang programma Maatschappelijk Aanvaardbare Uitgaven Geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van het Nationaal Comité 4 en 5 mei

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 7 juni 2024)

  Besluit: Ter informatie

  Hamerstuk, donderdag 13 juni, bij aanvang ochtendvergadering, tenzij zich sprekers melden
  1. Kamerstuk 36444 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 11 april 2024.

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. Over dit wetsvoorstel heeft op 15 mei 2024 een rondetafelgesprek plaatsgevonden.
  2. Kamerstuk 36483 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid om te voorzien in een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst en in een grondslag voor het stellen van regels over de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding door de gemeentelijke gezondheidsdienst (Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 30 mei 2024.

  Aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden:
  1. Kamerstuk 35384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek; 
  • Op 13 september 2022 besluit de Kamer de stemmingen over het wetsvoorstel uit te stellen;
  • Op 13 december 2022 meldt de minister de uitkomst van een rondetafelgesprek met belanghebbenden te zullen gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen;
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard.
  • Het verslag van het rondetafelgesprek is op 25 september 2023 door de Kamer ontvangen. De minister heeft daarbij aangegeven het aan het volgende kabinet over te laten om verdere stappen te zetten met de wijziging van het wetsvoorstel.
  1. Kamerstuk 35844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal).
  • Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022;
  • De Kamer wordt in de eerste helft van 2024 geïnformeerd over de invulling van het wetsvoorstel en daarna wordt de tweede nota van wijziging ter advisering aan de Raad van State aangeboden.
 52. 52

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 7 juni 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  • Kamerstuk 33703 - Voorstel van wet van de leden Bushoff en El Abassi tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 35410  - Voorstel van wet van het lid Bushoff houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  • Kamerstuk 34961  - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  • Kamerstuk 36486 - Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht, in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg. Op 19 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 36503 - Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard. Op 27 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 36516 - Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met ontwikkelingen in de lichaamsmateriaaldonatiepraktijk (Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving). Op 17 april 2024 is het verslag uitgebracht).
  • Kamerstuk 36534-(R2193) - Goedkeuring van de op 28 mei 2022 te Genève aangenomen wijzigingen van de op 23 mei 2005 te Genève tot stand gekomen Internationale Gezondheidsregeling (2005) (Trb. 2022, 135). Op 21 mei 2024 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 36541 - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de invoering van een registratieplicht voor verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten. Op 5 juni 2024 is het verslag uitgebracht.

  Aanhangige wetsvoorstellen die op de lijst van controversiele onderwerpen staan (zoals door de Kamer vastgesteld op 19 maart j.l.):
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht. Nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen op 5 maart 2024. 
  2. Kamerstuk 36295  - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
   
   
 53. 53

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 7 juni 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 35534 - Voorstel van wet van het lid Podt houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek). De Kamer heeft advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het initiatiefwetsvoorstel.
  2. Kamerstuk 36546 - Wijziging van de Jeugdwet, de Wet marktordening gezondheidszorg en enige andere wetten teneinde te bevorderen dat jeugdhulp en gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering steeds voldoende beschikbaar zijn (Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg) (Inbrengdatum verslag 26 juni 2024). Op verzoek van de commissie zullen de Nationale Jeugdraad, de Kinderombudsvrouw, Bart Tromp en Sharon Stellaard uiterlijk 21 juni a.s een openbaar position paper opstellen, waarin zij reflecteren of de kinderrechten voldoende zijn betrokken en geborgd in het wetsvoorstel. Tevens zal een uitgebreid wetgevingsrapport worden opgesteld.
   
 54. 54

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 7 juni 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  Nog niet ingepland:
  1. Debat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  2. Debat over de arbeidsmarktkrapte en regeldruk in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  3. Debat over de (on)toegankelijkheid van zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  4. Debat over het mijden van zorg vanwege te hoge zorgkosten (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  5. Debat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  6. Debat over het inrichten van integrale behandeling van postcovid (aangevraagd door het lid Bikker tijdens de RvW d.d. 12 december 2023);
  7. Debat over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 19 december 2023);
  8. Debat over de tarieven van huisartsen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 16 januari 2024);
  9. Dertigledendebat over de werksfeer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (aangevraagd door het lid Palmen tijdens de RvW d.d. 27 februari 2024);
  10. Debat over palliatieve zorg en stervensbegeleiding (aangevraagd door het lid Paulusma tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  11. Debat op hoofdlijnen over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Slagt-Tichelman tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  12. Dertigledendebat over de explosieve groei van het aantal commerciële verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  13. Debat over het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 19 maart 2024) (min VWS, min MZ, min J&V en min. president).
  14. Debat over het bericht dat honderden miljoenen aan zorggeld in het criminele circuit belanden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 26 maart 2024) (stas. VWS, min. JenV).
  15. Debat over het rapport van de NVA over de ABA-behandelingen voor kinderen met autisme (aangevraagd door het lid Paulusma tijdens de RvW d.d. 16 april 2024) (stas. VWS).
  16. Debat over sluiting van de intensive care van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 23 april 2024) (minister MZ).
  17. Interpellatie-Mohandis over helderheid over de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (aangevraagd tijdens de RvW d.d. 21 mei 2024) (minister VWS).
  18. Dertigledendebat over de besteding van de positieve bedrijfsresultaten van zorgverzekeraars (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 28 mei 2024).
  19. Debat over een compensatieregeling voor zorgmedewerkers met long covid (aangevraagd door het lid Bushoff tijdens de RvW d.d. 28 mei 2024).
  20. Debat over het dreigende faillissement van de commerciële huisartsenketen Co-Med (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 4 juni 2024).
  21. Debat over het onderzoek naar de pleegzorg van een mishandeld pleegmeisje in Vlaardingen (aangevraagd door het lid Eerdmans tijdens de RvW d.d. 4 juni 2024).
   
   
 55. 55

  Overzicht tweeminutendebatten

  1. Tweeminutendebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid (CD 30/5) (wo 12 juni om 11.15 uur)
 56. 56

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: De commissie stemt in met inplanning van de onder punt B in concept vermelde commissiedebatten. Daarnaast besluit de commissie op verzoek van het lid Krul het NO over zijn Initiatiefnota 'Geneesmiddelen weer binnen bereik' (TK 36343) uit te stellen en opnieuw in te plannen na aantreden van het nieuwe kabinet. 

  A. Ingepland:
  1. WGO Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (di 11 juni 2024 van 18.30 - 22.30 uur) - min VWS en MZ en stas VWS
  2. CD Eerstelijnszorg (wo 12 juni 2024 van 14.00-18.00 uur) - min VWS en MZ
  3. CD Zorgverzekeringsstelsel (incl. pakketbeheer) (wo 19 juni 2024 van 12.00-18.00 uur) - min MZ
  4. NO Initiatiefnota van het lid Krul over 'Geneesmiddelen weer binnen bereik' (TK 36343) (ma 24 juni van 13.00-17.00 uur) - min MZ
  5. WGO Jaarverslag 2023 ministerie van VWS (wo 26 juni 2024 van 16.15-21.15 uur) - min VWS, min MZ, stas VWS
  6. CD Publieke gezondheidszorg (wo 11 september 2024 van 10.00 - 14.00 uur) - min MZ
  7. CD Medische kindzorg (do 26 september 2024 van 10.00 - 14.00 uur) - min VWS
  8. CD Ouderenzorg (incl. huisvesting) (wo 16 oktober 2024 van 10.00 - 15.00 uur) - min VWS
  9. CD Medische preventie (do 21 november 2024 van 10.00 - 14.00 uur) - min MZ, stas VWS
  10. CD Integraal Zorgakkoord (wo 4 december 2024 van 13.00 - 18.00 uur) - min VWS, min MZ, stas VWS
  11. CD Jeugdbeleid (do 12 december 2024 van 10.00 - 16.00 uur) - stas VWS

  B. In concept ingepland:
  1. CD Caribisch Nederland (wo 2 oktober 2024 van 10.00 - 14.00 uur)
  2. CD Medische ethiek/orgaandonatie (wo 13 november 2024 van 10.00 - 14.00 uur)
   
 57. 57

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie.
  1. Commissiedebat Acute zorg
  2. Commissiedebat Arbeidsmartkbeleid in de zorg
  3. Commissiedebat BIG-register
  4. Commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg
  5. Commissiedebat Discriminatie in de zorg
  6. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg
  7. Commissiedebat Gehandicaptenbeleid
  8. Commissiedebat GGZ / Suïcidepreventie
  9. Commissiedebat Goed bestuur en toezicht in de zorg (+IGJ en Zorgfraude)
  10. Commissiedebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid
  11. Commissiedebat Kwaliteitszorg (inclusief Patiënten-en cliëntrechten)
  12. Commissiedebat Langdurige zorg
  13. Commissiedebat Leefstijlpreventie
  14. Commissiedebat Maatschappelijk domein (inclusief Huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties)
  15. Commissiedebat Medisch Zorglandschap
  16. Commissiedebat Mondkapjesdeal
  17. Commissiedebat Nederlandse Kanker Agenda
  18. Commissiedebat Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medischspecialisten naar loondienst"
  19. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / Pandemische paraatheid
  20. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen
  21. Commissiedebat Oversterfte
  22. Commissiedebat Sportbeleid
  23. Commissiedebat Voedselveiligheid
  24. Commissiedebat Verduurzaming van de zorg
  25. Commissiedebat Wijkverpleging
  26. Commissiedebat Ziekenhuiszorg
  27. Commissiedebat Zwangerschap en geboorte
 58. 58

  Overzicht van technische briefings, gesprekken, rondetafelgesprekken/hoorzittingen, werkbezoeken

  Besluit: Ter informatie.

  Overzicht technische briefings

  Ingepland:
  1. TB Algemene Rekenkamer over hun rapport bij het jaarverslag 2023 van het ministerie van VWS (do 13 juni van 18.00-19.00 uur). De leden Joseph (NSC), Slagt-Tichelman (GL-PvdA), Mohandis (GL-PvdA) en Van Eijk (VVD) hebben zich hiervoor aangemeld.
  2. TB Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, verzorgd door ambtenaren van het ministerie van VWS (wo 19 juni van 10.00-11.30 uur)

  Nog te plannen:
  1. Advies van de Gezondheidsraad Preconceptionele dragerschapsscreening. Het lid Paulusma (D66) zal met een suggestie komen voor een partij die deze briefing kan verzorgen.

  Overzicht gesprekken

  Ingepland:
  1. Inhoudelijk kennismakingsgesprek op het sociaal domein met de Raad van State - samen met de commissie SZW (di 11 juni 2024 van 16.30-18.00 uur)

  Overzicht rondetafelgesprekken/hoorzittingen

  Ingepland:
  1. RTG Medische kindzorg (ma 17 juni 2024 van 10.00 - 13.00 uur)

  Nog te plannen:
  1. Halfjaarlijks gesprek, hoorzitting of briefing IZA-monitoring. Het betreft de uitvoering van de motie Tielen om bij de IZA-monitoring niet meer dan vijf kernindicatoren te formuleren en in aanvulling daarop elk halfjaar een gesprek, hoorzitting of briefing te organiseren met zorgprofessionals en -bestuurders uit de praktijk om daadwerkelijk voeling te krijgen met de realiteit achter de cijfers van de kernindicatoren. (Kamerstuk 31765, nr. 820). Er is een voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD) en Paulusma (D66) om de uitvoering van de motie ter hand te nemen.
  2. Hoorzitting met de NZa samen met (verschillende) zorgverzekeraars naar aanleiding van het nieuws 'Zorgautoriteit: verzekeraars doen te weinig om goede zorg te garanderen'. De leden Dijk (SP) en Jansen (NSC) vormen de voorbereidingsgroep. De commissie is in afwachting van een voorstel voor de opzet van de hoorzitting.

   Overzicht werkbezoeken
  1. Werkbezoek Groningen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (do 11 juli om 10.30 uur)
 59. 59

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in verband met de verstrekking van gegevens ten behoeve van de verdeling van individuele dosisschattingen als gevolg van medische blootstelling voor radiodiagnostiek en interventieradiologie

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 oktober 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de invoering van standaardverpakkingen voor sigaren en elektronisch dampwaar

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Ontwikkelingen fysiotherapie en oefentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Beleidsreactie GR-advies Fibromyalgie

  Te behandelen:

  Loading data