Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

15 mei 2024
11:00 - 12:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • P.P. Crijns (PVV)
 • R.A.B. Claassen (PVV)
 • R.Y. Hertzberger (NSC)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks-PvdA)
 • T.J. Bushoff (GroenLinks-PvdA)
 • F.H. Bruyning (NSC)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • V. Maeijer (PVV)
 • S.E.M. Dobbe (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 15 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Wijziging van de Jeugdwet, de Wet marktordening gezondheidszorg en enige andere wetten teneinde te bevorderen dat jeugdhulp en gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering steeds voldoende beschikbaar zijn (Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de invoering van een registratieplicht voor verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verzoek tranchering eigen risico in medisch-specialistische zorg opnieuw in overweging te nemen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering i.v.m. risicoverevening 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport over inclusieve ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nivel-onderzoek naar vertrouwen in databeschikbaarheid van gezondheidsgegevens voor primair en secundair gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over 'behandeling van verstandelijk gehandicapte mensen'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang Integraal Zorgakkoord: IZA-congres

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Handreikingen over vertegenwoordiging

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  VWS-monitor mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies Nederlandse Sportraad: Nederland, sta op!

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Bekostiging wijkverpleging op basis van experiment cliëntprofielen en de vijfminutenregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verkoop en overdracht aandelen Intravacc B.V. aan FDI Biosciences B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken ggz in de Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Analyse monitor stapeling eigen bijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Werkagenda en evaluatie RVS

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op moties ingediend tijden het tweeminutendebat over acute zorg van 11 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Sluiskandidaten tweede helft 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Intrekken Instellingsbesluit Begeleidingscommissie herinrichting academisch zorglandschap

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  OMT-advies inzake mazelen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsrapportage Seksuele Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Evaluatie gewijzigde Wet op de orgaandonatie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken beleid medische technologie in de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Richting toekomst Zuyderland ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Vrijwaringsclausules in aankoopcontracten COVID-19-vaccins

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Schaf het eigen risico af’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Financiële toegang tot vaccinaties en bevolkingsonderzoeken; opvolging en implementatie van adviezen van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitstel toezending plan van aanpak femicide

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang tabaksontmoedigingsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Update van de impact van de JOGG-aanpak op overgewicht en beweeggedrag bij kinderen en jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Appreciatie motie lid Daniëlle Jansen c.s. onderzoek excessieve vergoedingen (Kamerstuk 36410-XVI148)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brief van het lid Diederik van Dijk houdende overname en intrekking van de initiatiefnota ter verbetering van de ondersteuning aan onbedoeld zwangere vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 8 mei 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  Ingepland:
  1. Kamerstuk 35754 - Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie) (di 14 mei 2024 om 16.00 uur, antwoord 1e termijn + rest)
  2. Kamerstuk 36403 - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 28 maart 2024 (di 14 mei 2024 om 18.55 uur)

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. Over dit wetsvoorstel zal op 15 mei 2024 een rondetafelgesprek worden gehouden.
  2. Kamerstuk 36444 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 11 april 2024.
    
  Aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden:
  1. Kamerstuk 35384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek; 
  • Op 13 september 2022 besluit de Kamer de stemmingen over het wetsvoorstel uit te stellen;
  • Op 13 december 2022 meldt de minister de uitkomst van een rondetafelgesprek met belanghebbenden te zullen gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen;
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard.
  • Het verslag van het rondetafelgesprek is op 25 september 2023 door de Kamer ontvangen. De minister heeft daarbij aangegeven het aan het volgende kabinet over te laten om verdere stappen te zetten met de wijziging van het wetsvoorstel.
  1. Kamerstuk 35844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal).
  • Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022;
  • De Kamer wordt in de eerste helft van 2024 geïnformeerd over de invulling van het wetsvoorstel en daarna wordt de tweede nota van wijziging ter advisering aan de Raad van State aangeboden.
 43. 43

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 8 mei 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  • Kamerstuk 33703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 35410  - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  • Kamerstuk 34961  - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  • Kamerstuk 36483 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid om te voorzien in een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst en in een grondslag voor het stellen van regels over de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding door de gemeentelijke gezondheidsdienst (Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid). Op 6 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 36486 - Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht, in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg. Op 19 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 36503 - Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard. Op 27 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  • Kamerstuk 36516 - Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met ontwikkelingen in de lichaamsmateriaaldonatiepraktijk (Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving). De inbrengdatum voor het verslag was op 17 april 2024.
  •  
  Aanhangige wetsvoorstellen die op de lijst van controversiele onderwerpen staan (zoals door de Kamer vastgesteld op 19 maart j.l.):
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht. Nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen op 5 maart 2024. 
  2. Kamerstuk 36295  - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
 44. 44

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 8 mei 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 35534 - Voorstel van wet van het lid Podt houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek). De Kamer heeft advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het initiatiefwetsvoorstel.
  2. Kamerstuk 36534-(R2193) - Goedkeuring van de op 28 mei 2022 te Genève aangenomen wijzigingen van de op 23 mei 2005 te Genève tot stand gekomen Internationale Gezondheidsregeling (2005) (Trb. 2022, 135) (inbrengdatum verslag di 15 mei 2024 om 14.00 uur).
 45. 45

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 8 mei 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  2. Debat over de arbeidsmarktkrapte en regeldruk in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  3. Debat over de (on)toegankelijkheid van zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  4. Debat over het mijden van zorg vanwege te hoge zorgkosten (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  5. Debat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  6. Debat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  7. Debat over het inrichten van integrale behandeling van postcovid (aangevraagd door het lid Bikker tijdens de RvW d.d. 12 december 2023);
  8. Debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW d.d. 19 december 2023);
  9. Debat over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 19 december 2023);
  10. Debat over de tarieven van huisartsen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 16 januari 2024);
  11. Dertigledendebat over de werksfeer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (aangevraagd door het lid Palmen tijdens de RvW d.d. 27 februari 2024);
  12. Debat over palliatieve zorg en stervensbegeleiding (aangevraagd door het lid Paulusma tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  13. Debat op hoofdlijnen over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Slagt-Tichelman tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  14. Dertigledendebat over de explosieve groei van het aantal commerciële verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  15. Debat over het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 19 maart 2024) (min VWS, min MZ, min J&V en min. president).
  16. Debat over het bericht dat honderden miljoenen aan zorggeld in het criminele circuit belanden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 26 maart 2024) (stas. VWS, min. JenV).
  17. Debat over het rapport van de NVA over de ABA-behandelingen voor kinderen met autisme (aangevraagd door het lid Paulusma tijdens de RvW d.d. 16 april 2024) (stas. VWS).
  18. Debat over sluiting van de intensive care van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 23 april 2024) (minister MZ).
 46. 46

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.

  Ingepland:
  1. Tweeminutendebat over het verslag van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie' (Kamerstuk 32793-712)  (di 14 mei 2024 om 18.40 uur)

  Nog niet ingepland:
  1. Tweeminutendebat Wijkverpleging (CD 10/4)
  2. Tweeminutendebat GGZ / Suïcidepreventie (CD 11/4)
 47. 47

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: Ter informtie.

  Ingepland:
  1. CD Leefstijlpreventie (do 16 mei 2024 van 11.00-15.00 uur) - staatssecretaris VWS
  2. CD Eerstelijnszorg (wo 22 mei 2024 van 10.00-14.00 uur) - min MZ + min VWS
  3. CD Hulp- en geneesmiddelenbeleid (do 30 mei 2024 van 10.00-14.00 uur) - min MZ
  4. CD Formele EU-Gezondheidsraad d.d. 21 juni 2024 (wo 12 juni 2024 van 14.00-17.00 uur) - min MZ
  5. CD Zorgverzekeringsstelsel (incl. pakketbeheer) (wo 19 juni 2024 van 12.00-18.00 uur) - min MZ
  6. NO Initiatiefnota van het lid Krul over 'Geneesmiddelen weer binnen bereik' (TK 36343) (ma 24 juni van 13.00-17.00 uur) - min MZ
  7. WGO Jaarverslag 2023 ministerie van VWS (wo 26 juni 2024 van 16.15-21.15 uur) - min VWS, min MZ, stas VWS

  Nog in te plannen:
  1. CD Publieke gezondheidszorg - in te plannen kort na het zomerreces
   
 48. 48

  Overzicht van technische briefings, gesprekken en rondetafelgesprekken/hoorzittingen

  Besluit: Ter informatie.

  Overzicht werkbezoeken
  1. Werkbezoek aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (vr 7 juni om 12.00 uur)
    
  Overzicht gesprekken

  Ingepland:
  1. Gesprek met de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) over het jaarverslag 2023 RTE (do 23 mei 2024 van 17.00-18.00 uur)
  2. Kennismaking en gesprek en met de Nationale Ombudsman over het rapport 'Leven met Q-koorts' (di 28 mei 2024 van 17.00-18.30 uur)
  3. Inhoudelijk kennismakingsgesprek op het sociaal domein met de Raad van State - samen met de commissie SZW (di 11 juni 2024 van 16.30-18.00 uur)

  Overzicht technische briefings

  Nog te plannen:
  1. Advies van de Gezondheidsraad Preconceptionele dragerschapsscreening. Het lid Paulusma (D66) zal met een suggestie komen voor een partij die deze briefing kan verzorgen.
    
  Overzicht rondetafelgesprekken/hoorzittingen

  Ingepland:
  1. RTG Wet kwaliteitsregistraties zorg (TK 36278) (wo 15 mei 2024 van 16.30-18.30 uur)
  2. RTG Ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen (do 23 mei 2024 van 09.30-12.30 uur) 
  3. Hoorzitting Dure geneesmiddelen (ma 27 mei 2024 van 10.00 - 18.00 uur)
  4. RTG Medische kindzorg (ma 17 juni 2024 van 10.00 - 13.00 uur)

  Nog te plannen:
  1. Halfjaarlijks gesprek, hoorzitting of briefing IZA-monitoring. Het betreft de uitvoering van de motie Tielen om bij de IZA-monitoring niet meer dan vijf kernindicatoren te formuleren en in aanvulling daarop elk halfjaar een gesprek, hoorzitting of briefing te organiseren met zorgprofessionals en -bestuurders uit de praktijk om daadwerkelijk voeling te krijgen met de realiteit achter de cijfers van de kernindicatoren. (Kamerstuk 31765, nr. 820). Er is een voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD) en Paulusma (D66) om de uitvoering van de motie ter hand te nemen.
  2. Hoorzitting met de NZa samen met (verschillende) zorgverzekeraars naar aanleiding van het nieuws 'Zorgautoriteit: verzekeraars doen te weinig om goede zorg te garanderen'. De leden Dijk (SP) en Jansen (NSC) vormen de voorbereidingsgroep. De commissie is in afwachting van een voorstel voor de opzet van de hoorzitting.
   
   
 49. 49

  Eindrapport medicatie-gebruik bij ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Stand van zaken bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op verzoek commissie over de prijsonderhandelingen over het medicijn Kaftrio

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  PALLAS-project: stand van zaken medische isotopen en aanbieding basisrapportage nieuwbouwprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek DBH en LEF tot aanbieding petitie "Stop de medicijntekorten" d.d. 28 mei 2024

 54. 54

  Voortgang hoorzitting dure geneesmiddelen

  De commissie neemt een aantal besluiten over het programma van de hoorzitting.