Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

24 april 2024
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • T.J. Bushoff (GroenLinks-PvdA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • E. Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA)
 • D.J.H. (Diederik) van Dijk (SGP)
 • G.F.C. van Meijeren (FVD)
 • R.A.B. Claassen (PVV)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen (NSC)
 • F.H. Bruyning (NSC)
 • P.H. van der Hoeff (PVV)
 • V. Maeijer (PVV)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • P.P. Crijns (PVV)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • R.B. Blaauw (PVV)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 24 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Goedkeuring van de op 28 mei 2022 te Genève aangenomen wijzigingen van de op 23 mei 2005 te Genève tot stand gekomen Internationale Gezondheidsregeling (2005) (Trb. 2022, 135)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang Wlz-behandeling en vervolg twee andere Wlz-maatregelen uit het coalitieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  E-healthmonitor 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies van de Nederlandse Sportraad over het toekomstbestendig maken van organisatie en financiering van de topsport in Nederland ‘De opstelling aan de top’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding rapporten ‘Ontwikkel het Stagefonds door’ en ‘Evaluatieonderzoek Experiment Art. 36a Wet BIG’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Actieplan zorg-ICT-markt voor gegevens-uitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  EY-rapport: Private equity in de zorg (Zvw en Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van het lid Dijk over het aanbesteden van zorg niet meer wettelijk verplicht stellen (Kamerstuk 29023-464)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de patiëntenvereniging ‘Spierziekten Nederland’ over het verzoek tot brede beschikbaarheid van het geneesmiddel Evrysdi (risdiplam) tegen de spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitfasering PFAS in medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op het deelrapport ‘Aanpak coronacrisis Deel 3’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatierapport kwaliteitsstandaard Transgenderzorg-somatisch

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Gesprekken verzekeraars machtigingen tertiaire borsthersteloperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang traject transparantie en voorkomen van ongewenste beïnvloeding van medisch professionals door bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang van het traject ‘Naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nadere reactie op de aangenomen moties van het lid Joseph n.a.v. het plenaire debat over oversterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over de toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Zwangerschap en Geboorte van 10 oktober 2023, over de mogelijkheden van pijnbehandeling voor zwangeren en aanbieding RIVM advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen (Kamerstuk 32279-250)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de motie van het lid Claassen over een centraal nooddepot voor schaarse generieke medicatie (Kamerstuk 29477-879)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie inzake tijdige toezending inhoudelijke reactie Rapport ‘Opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie' (Kamerstuk 32793-712)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Monitor kindermarketing voedingsproducten en alcoholmarketing

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Resultaten onderzoek ervaringen met ABA

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Zevende voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de motie van het lid Bikker over digitale verstrekking van medicatie aan patiënten in andere EU-lidstaten alleen toestaan als deze lidstaten dit als ondersteuning van hun eigen gezondheidsbeleid ervaren (Kamerstuk 36317-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport 'Uit de pandemie; Onderzoek naar de aankoop van vaccins tegen COVID-19'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 19 april 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35754 - Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie) (antwoord 1e termijn + rest).
  2. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. Over dit wetsvoorstel zal op 15 mei 2024 een rondetafelgesprek worden gehouden.
  3. Kamerstuk 36403 - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 28 maart 2024.
  4. Kamerstuk 36444 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 11 april 2024.

  Aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden:  
  1. Kamerstuk 35384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek; 
  • Op 13 september 2022 besluit de Kamer de stemmingen over het wetsvoorstel uit te stellen;
  • Op 13 december 2022 meldt de minister de uitkomst van een rondetafelgesprek met belanghebbenden te zullen gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen;
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard.
  • Het verslag van het rondetafelgesprek is op 25 september 2023 door de Kamer ontvangen. De minister heeft daarbij aangegeven het aan het volgende kabinet over te laten om verdere stappen te zetten met de wijziging van het wetsvoorstel.
  1. Kamerstuk 35844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal).
  • Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022;
  • De Kamer wordt in de eerste helft van 2024 geïnformeerd over de invulling van het wetsvoorstel en daarna wordt de tweede nota van wijziging ter advisering aan de Raad van State aangeboden.
 34. 34

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 19 april 2024)

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Kamerstuk 33703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35410  - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 34961  - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 36483 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid om te voorzien in een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst en in een grondslag voor het stellen van regels over de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding door de gemeentelijke gezondheidsdienst (Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid). Op 6 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 36486 - Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht, in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg. Op 19 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  6. Kamerstuk 36503 - Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard. Op 27 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  7. Kamerstuk 36516 - Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met ontwikkelingen in de lichaamsmateriaaldonatiepraktijk (Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving). De inbrengdatum voor het verslag was op 17 april 2024.

  Aanhangige wetsvoorstellen die op de lijst van controversiele onderwerpen staan (zoals door de Kamer vastgesteld op 19 maart j.l.):
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht. Nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen op 5 maart 2024. 
  2. Kamerstuk 36295  - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
 35. 35

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 19 april 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 35534 - Voorstel van wet van het lid Podt houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek). De Kamer heeft advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het initiatiefwetsvoorstel.
 36. 36

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 19 april 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  2. Debat over de arbeidsmarktkrapte en regeldruk in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  3. Debat over de (on)toegankelijkheid van zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  4. Debat over het mijden van zorg vanwege te hoge zorgkosten (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  5. Debat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  6. Debat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  7. Debat over het inrichten van integrale behandeling van postcovid (aangevraagd door het lid Bikker tijdens de RvW d.d. 12 december 2023);
  8. Debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW d.d. 19 december 2023);
  9. Debat over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 19 december 2023);
  10. Debat over de tarieven van huisartsen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 16 januari 2024);
  11. Dertigledendebat over de werksfeer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (aangevraagd door het lid Palmen tijdens de RvW d.d. 27 februari 2024);
  12. Debat over palliatieve zorg en stervensbegeleiding (aangevraagd door het lid Paulusma tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  13. Debat op hoofdlijnen over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Slagt-Tichelman tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  14. Dertigledendebat over de explosieve groei van het aantal commerciële verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  15. Debat over het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 19 maart 2024) (min VWS, min MZ, min J&V en min. president).
  16. Debat over het bericht dat honderden miljoenen aan zorggeld in het criminele circuit belanden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 26 maart 2024) (stas. VWS, min. JenV).
  17. Debat over het rapport van de NVA over de ABA-behandelingen voor kinderen met autisme (aangevraagd door het lid Paulusma tijdens de RvW d.d. 16 april 2024) (stas. VWS).
 37. 37

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie

  Nog niet ingepland:
  1. Tweeminutendebat Wijkverpleging (CD 10/4)
  2. Tweeminutendebat GGZ / Suïcidepreventie (CD 11/4)
 38. 38

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: Ter informatie

  Ingepland:
  1. CD Leefstijlpreventie (do 16 mei 2024 van 11.00-15.00 uur) - staatssecretaris VWS
  2. CD Eerstelijnszorg (wo 22 mei 2024 van 10.00-14.00 uur) - min MZ + min VWS
  3. CD Hulp- en geneesmiddelenbeleid (do 30 mei 2024 van 10.00-14.00 uur) - min MZ
  4. CD Formele EU-Gezondheidsraad d.d. 21 juni 2024 (wo 12 juni 2024 van 14.00-17.00 uur) - min MZ
  5. CD Zorgverzekeringsstelsel (incl. pakketbeheer) (wo 19 juni 2024 van 12.00-18.00 uur) - min MZ
  6. NO Initiatiefnota van het lid Krul over 'Geneesmiddelen weer binnen bereik' (TK 36343) (ma 24 juni van 13.00-17.00 uur) - min MZ
  7. WGO Jaarverslag 2023 ministerie van VWS (wo 26 juni 2024 van 16.15-21.15 uur) - min VWS, min MZ, stas VWS

  Nog in te plannen:
  1. CD Publieke gezondheidszorg - in te plannen kort na het zomerreces
 39. 39

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluiten: 
  • De commissie besluit de gewenste prioritering van commissiedebatten vanaf de zomer tot aan het kerstreces via de email te inventariseren. Besluitvorming hieromtrent zal plaatsvinden in de procedurevergadering van 15 mei a.s.
  • Nadat de reactie van de minister voor Medische Zorg ontvangen is op het Final Report van de Cass Independent Review in het Verenigd Koninkrijk en de betekenis hiervan voor genderzorg voor minderjarigen in Nederland zal de commissie besluiten of en wanneer een CD Medische Ethiek/orgaandonatie zal worden ingepland.
  • Bij het ministerie zal worden nagegaan of de kabinetsreactie op de uitkomsten van het onderzoek naar de staat van de gezondheidszorg in Caribisch Nederland nog voor de komende zomer naar de Kamer kan komen.
   
  1. Commissiedebat Acute zorg
  2. Commissiedebat Arbeidsmartkbeleid in de zorg
  3. Commissiedebat BIG-register
  4. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS
  5. Commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg
  6. Commissiedebat Discriminatie in de zorg
  7. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg
  8. Commissiedebat Gehandicaptenbeleid
  9. Commissiedebat GGZ / Suïcidepreventie
  10. Commissiedebat Goed bestuur en toezicht in de zorg (+IGJ en Zorgfraude)
  11. Commissiedebat Integraal Zorgakkoord
  12. Commissiedebat Jeugdbeleid
  13. Commissiedebat Kwaliteitszorg (inclusief Patiënten-en cliëntrechten)
  14. Commissiedebat Langdurige zorg
  15. Commissiedebat Maatschappelijk domein (inclusief Huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties)
  16. Commissiedebat Medisch Zorglandschap
  17. Commissiedebat Medische ethiek/orgaandonatie
  18. Commissiedebat Medische kindzorg
  19. Commissiedebat Medische preventie
  20. Commissiedebat Mondkapjesdeal
  21. Commissiedebat Nederlandse Kanker Agenda
  22. Commissiedebat Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medischspecialisten naar loondienst"
  23. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / Pandemische paraatheid
  24. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen
  25. Commissiedebat Ouderenhuisvesting
  26. Commissiedebat Ouderenzorg
  27. Commissiedebat Oversterfte
  28. Commissiedebat Publieke Gezondheidszorg
  29. Commissiedebat Sportbeleid
  30. Commissiedebat Voedselveiligheid
  31. Commissiedebat Verduurzaming van de zorg
  32. Commissiedebat Wijkverpleging
  33. Commissiedebat Ziekenhuiszorg
  34. Commissiedebat Zwangerschap en geboorte
 40. 40

  Overzicht van technische briefings, gesprekken en rondetafelgesprekken/hoorzittingen

  Besluit: Ter informatie

  Overzicht werkbezoeken
  1. Werkbezoek aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (vr 7 juni om 12 uur)
    
  Overzicht gesprekken

  Ingepland:
  1. Gesprek met de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) over het jaarverslag 2023 RTE (23 mei 2024, 17.00 - 18.00 uur)
  2. Kennismaking en gesprek en met de Nationale Ombudsman over het rapport 'Leven met Q-koorts' (di 28 mei 2024 van 17.00 - 18.30 uur)
  3. Inhoudelijk kennismakingsgesprek op het sociaal domein met de Raad van State - samen met de commissie SZW (di 11 juni van 16.30 - 18.00 uur)

  Overzicht technische briefings

  Ingepland: 
   
  1. Advies van de Gezondheidsraad over de veertiendagengrens in de Embryowet (do 25 april 2024 van 10.00-11.00 uur)

  Nog te plannen:
  1. Advies van de Gezondheidsraad Preconceptionele dragerschapsscreening. Het lid Paulusma (D66) zal met een suggestie komen voor een partij die deze briefing kan verzorgen.
    
  Overzicht rondetafelgesprekken/hoorzittingen

  Ingepland:
  1. RTG over de Wet kwaliteitsregistraties zorg (TK 36278) (wo 15 mei 2024 van 16.30-18.30 uur)

  Nog te plannen:
  1. RTG Medische kindzorg. Het lid Mohandis (GL-PvdA) heeft een voorstel gedaan voor de nadere invulling van het gesprek (zie het besloten gedeelte van deze procedurevergadering).
  2. RTG Ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen. De voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD), Claassen (PVV), Paulusma (D66) en Kostic (PvdD) heeft een voorstel gedaan voor de nadere invulling van het gesprek (zie het besloten gedeelte van deze procedurevergadering).
  3. Hoorzitting met onder andere farmaceutische bedrijven over dure geneesmiddelen. De voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD), Bushoff (GL-PvdA) en Jansen (NSC) heeft de commissie een voorstel gedaan voor een nadere invulling van de hoorzitting (zie aanvullende agenda van deze procedurevergadering).
  4. Halfjaarlijks gesprek, hoorzitting of briefing IZA-monitoring. Het betreft de uitvoering van de motie Tielen om bij de IZA-monitoring niet meer dan vijf kernindicatoren te formuleren en in aanvulling daarop elk halfjaar een gesprek, hoorzitting of briefing te organiseren met zorgprofessionals en -bestuurders uit de praktijk om daadwerkelijk voeling te krijgen met de realiteit achter de cijfers van de kernindicatoren. (Kamerstuk 31765, nr. 820). Er is een voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD) en Paulusma (D66) om de uitvoering van de motie ter hand te nemen.
  5. Hoorzitting met de NZa samen met (verschillende) zorgverzekeraars naar aanleiding van het nieuws 'Zorgautoriteit: verzekeraars doen te weinig om goede zorg te garanderen'. De leden Dijk (SP) en Jansen (NSC) vormen de voorbereidingsgroep. De commissie is in afwachting van een voorstel voor de opzet van de hoorzitting.
 41. 41

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering i.v.m. risicoverevening 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Publicatie van het Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horeca- inrichtingen voor supermarkten en horeca-inrichtingen (Stb. 2024, 89)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 8 mei 2024)

  Voorstel: Ter informatie.

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35754 - Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie) (antwoord 1e termijn + rest).
  2. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. Over dit wetsvoorstel zal op 15 mei 2024 een rondetafelgesprek worden gehouden.
  3. Kamerstuk 36403 - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 28 maart 2024.
  4. Kamerstuk 36444 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 11 april 2024.