Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

13 maart 2024
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • J. van den Hil (VVD)
 • D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen (NSC)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • R.A.B. Claassen (PVV)
 • P.P. Crijns (PVV)
 • J.P. Dijk (SP)
 • F.H. Bruyning (NSC)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 13 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Voorhangbrief patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg en ondersteuning voor specifieke categorieën verzekerden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (TK 36288)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van het lid Bikker inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (TK 35754)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Speelgoedverordening (Kamerstuk 22112-3795)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie inzake berichtgeving ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies Sectoroverstijgende prestatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over het integraal plan om statushouders te faciliteren in de zorg te gaan werken (Kamerstuk 29282-551)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Financieel Overzicht Digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van het lid Van den Berg over de Auditdienst Rijk breder onderzoek laten doen naar de archivering bij het ministerie van VWS (kamerstuk 36360-XVI-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op vragen gesteld tijdens het debat over oversterfte van 15 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besluit COVID-19 Vaccinatieronde najaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport ‘Opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie van het lid Bikker c.s. over een landelijke campagne om drugsgebruikers te confronteren met de gevolgen van drugsgebruik voor de samenleving (Kamerstuk 36159-24)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over over de stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (Kamerstuk 30371-54)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het rapport 'Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen' van de NVOG

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo - verantwoordingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vitamine K profylaxe beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Valente, MIND en de Nederlandse ggz over het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Nulmeting van de Monitor Zeggenschap 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport m.b.t. coronavaccins

 25. 25

  Verzoek toelichting rapport 'Leven met Q-koorts' van Nationale ombudsman

 26. 26

  Uitnodiging IGJ voor werkbezoek d.d. 7 juni 2024

 27. 27

  Derde deelrapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 7 maart 2024)

  Voorstel: Ter informatie.

  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1.
  2. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. 
  3. Kamerstuk 36334 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023.
  4. Kamerstuk 36357 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 september 2023. Op 30 januari 2024 heeft een technische briefing over onderdelen van het wetsvoorstel plaatsgevonden.
  5. Kamerstuk 35754 - Voorstel van wet van de leden Bikker, Mohandis, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Dijk, Van Esch en Van der Plas tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 21 december 2023.
  6. Kamerstuk 36380  - Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten). aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 17 januari 2024. 

  B. Aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden:  
  1. Kamerstuk 35384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek; 
  • Op 13 september 2022 besluit de Kamer de stemmingen over het wetsvoorstel uit te stellen;
  • Op 13 december 2022 meldt de minister de uitkomst van een rondetafelgesprek met belanghebbenden te zullen gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen;
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard.
  • Het verslag van het rondetafelgesprek is op 25 september 2023 door de Kamer ontvangen. De minister heeft daarbij aangegeven het aan het volgende kabinet over te laten om verdere stappen te zetten met de wijziging van het wetsvoorstel.
  1. Kamerstuk 35844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal).
  • Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022;
  • De Kamer wordt in de eerste helft van 2024 geïnformeerd over de invulling van het wetsvoorstel en daarna wordt de tweede nota van wijziging ter advisering aan de Raad van State aangeboden.
 29. 29

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 7 maart 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 33703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35410  - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36295  - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
  • Het wetsvoorstel staat op de lijst van controversiële onderwerpen (zoals door de Kamer op 30 januari jl. vastgesteld)
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht. Nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen op 5 maart 2024. Zie agendapunt 4.
  • Het wetsvoorstel staat op de lijst van controversiële onderwerpen (zoals door de Kamer op 30 januari jl. vastgesteld)
  1. Kamerstuk 34961  - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  2. Kamerstuk 36444 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I). Op 28 december 2023 is het verslag uitgebracht.  
  3. Kamerstuk 36 403  - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten. Op 2 februari 2024 is het verslag uitgebracht.
  4. Kamerstuk 36486 - Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht, in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg. Op 8 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 36483 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid om te voorzien in een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst en in een grondslag voor het stellen van regels over de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding door de gemeentelijke gezondheidsdienst (Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid). Op 6 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
 30. 30

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 7 maart 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  A. Inbrengdatum vastgesteld:
  1. Kamerstuk 36503 - Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard. De inbrengdatum is vastgesteld 20 maart. 

  B. Inbrengdatum nog niet vastgesteld: 
  1. Kamerstuk 35534 - Voorstel van wet van het lid Podt houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek). De Kamer heeft advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het initiatiefwetsvoorstel.
 31. 31

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 7 maart 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  2. Debat over de arbeidsmarktkrapte en regeldruk in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  3. Debat over de (on)toegankelijkheid van zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  4. Debat over het mijden van zorg vanwege te hoge zorgkosten (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  5. Debat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  6. Debat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  7. Debat over het inrichten van integrale behandeling van postcovid (aangevraagd door het lid Bikker tijdens de RvW d.d. 12 december 2023);
  8. Debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW d.d. 12 december 2023);
  9. Debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW d.d. 19 december 2023);
  10. Debat over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 19 december 2023);
  11. Debat over de tarieven van huisartsen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 16 januari 2024);
  12. Dertigledendebat over de gevolgen van private equity in de zorg (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 16 januari 2024);
  13. Debat over de effecten en gevolgen van het pandemieverdrag (aangevraagd voor het lid Van der Plas tijdens de RvW d.d. 27 februari 2024);
  14. Dertigledendebat over de werksfeer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (aangevraagd door het lid Palmen tijdens de RvW d.d. 27 februari 2024);
  15. Debat over de gesloten jeugdzorg (aangevraagd door het lid Crijns tijdens de RvW d.d. 5 maart 2024).
 32. 32

  Overzicht tweeminutendebatten

  Ingepland
  • Tweeminutendebat CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (wo 13 maart om 15.00 uur).
 33. 33

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: Ter informatie.

  Reeds ingepland:
  1. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over Én Én: een verjongingskuur voor de basiszorg (TK 36396) (ma 18 maart 2024 van 13.30-17.30 uur) - min VWS + min MZ
  2. CD Acute Zorg (wo 3 april 2024 van 15.30-19.30 uur) - min MZ
  3. NO Initiatiefnota van het lid Slagt-Tichelman over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen (TK 36317) (ma 8 april 2024 van 10.00-14.00 uur) - min MZ
  4. CD Wijkverpleging (wo 10 april 2024 van 10.00-12.30 uur) - min VWS
  5. CD GGZ / Suïcidepreventie (do 11 april 2024 van 15.00-19.00 uur ) - min VWS + staatssecretaris VWS
  6. CD Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23/24 april 2024 (wo 17 april 2024 van 14.00 - 17.00 uur) - min MZ
  7. CD Leefstijlpreventie (do 16 mei 2024 van 11.00-15.00 uur) - staatssecretaris VWS
  8. CD Eerstelijnszorg (wo 22 mei 2024 van 10.00-14.00 uur) - min MZ + min VWS
  9. CD Hulp- en geneesmiddelenbeleid (do 30 mei 2024 van 10.00-14.00 uur) - min MZ
  10. CD Formele EU-Gezondheidsraad d.d. 21 juni 2024 (wo 12 juni 2024 van 14.00-17.00 uur) - min MZ
  11. CD Zorgverzekeringsstelsel (incl. pakketbeheer) (wo 19 juni 2024 van 12.00-18.00 uur) - min MZ
  12. NO Initiatiefnota van het lid Krul over 'Geneesmiddelen weer binnen bereik' (TK 36343) (ma 24 juni van 13.00-17.00 uur) - min MZ

   
 34. 34

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie.
  1. Commissiedebat Arbeidsmartkbeleid in de zorg
  2. Commissiedebat BIG-register
  3. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS
  4. Commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg
  5. Commissiedebat Discriminatie in de zorg
  6. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg
  7. Commissiedebat Gehandicaptenbeleid
  8. Commissiedebat Goed bestuur en toezicht in de zorg (+IGJ en Zorgfraude)
  9. Commissiedebat Jeugdbeleid
  10. Commissiedebat Kwaliteitszorg (inclusief Patiënten-en cliëntrechten)
  11. Commissiedebat Langdurige zorg
  12. Commissiedebat Maatschappelijk domein (inclusief Huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties)
  13. Commissiedebat Medisch Zorglandschap
  14. Commissiedebat Medische ethiek/orgaandonatie
  15. Commissiedebat Medische kindzorg
  16. Commissiedebat Medische preventie
  17. Commissiedebat Mondkapjesdeal
  18. Commissiedebat Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medischspecialisten naar loondienst"
  19. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / Pandemische paraatheid
  20. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen
  21. Commissiedebat Ouderenhuisvesting
  22. Commissiedebat Ouderenzorg
  23. Commissiedebat Oversterfte
  24. Commissiedebat Publieke Gezondheidszorg
  25. Commissiedebat Sportbeleid
  26. Commissiedebat Voedselveiligheid
  27. Commissiedebat Verduurzaming van de zorg
  28. Commissiedebat Ziekenhuiszorg
  29. Commissiedebat Zwangerschap en geboorte
 35. 35

  Overzicht van technische briefings, gesprekken en rondetafelgesprekken/hoorzittingen

  Besluit: Ter informatie.

  Overzicht gesprekken

  Ingepland:
  1. Gesprek met de Nationaal Rapporteur Verslavingen (do 4 april van 14.30 - 15.30 uur)

  Nog te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 

  Overzicht technische briefings

  Ingepland: 
  1. Historische analyse Wet maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 (do 4 april van 16.00-17.00 uur).
  2. Onderhandelingen voor de 77e WHA-vergadering in mei 2024 (di 9 april van 17.00-18.30 uur)
  3. NZa over haar twee rapporten Wlz en Langdurige zorg (do 18 april van 14.00-15.00 uur)

  Nog te plannen:
  1. Advies van de Gezondheidsraad over de veertiendagengrens in de Embryowet 
  2. Advies van de Gezondheidsraad Preconceptionele dragerschapsscreening. Het lid Paulusma (D66) zal met een suggestie komen voor een partij die deze briefing kan verzorgen.

  Overzicht rondetafelgesprekken/hoorzittingen

  Ingepland:
  1. RTG Implementatie VN-verdrag Handicap (wo 20 maart van 14.30 - 17.30 uur)
  2. RTG Acute Zorg (do 28 maart van 10.00 - 13.00 uur)

  Nog te plannen:
  1. RTG Intensieve kindzorg. Er is een voorbereidingsgroep met de leden Mohandis (PvdA) en Van den Hil (VVD). De commissie is in afwachting van een voorstel voor de opzet van het gesprek.
  2. RTG Stimuleren innovatieve geneesmiddelenontwikkeling. Er is een voorbereidingsgroep met de leden Paulusma (D66) en Kostic (PvdD). De commissie is in afwachting van een voorstel voor de opzet van het gesprek.
  3. RTG Medicijntekorten. Er is een voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD) en Claassen (PVV). De commissie is in afwachting van een voorstel voor de opzet van het gesprek.
  4. Hoorzitting met onder andere farmaceutische bedrijven over dure geneesmiddelen. Er is een voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD), Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Jansen (NSC). De commissie is reeds akkoord met het voorstel voor de opzet van de hoorzitting. De voorbereidingsgroep zal op enig moment een verdere uitwerking van de hoorzitting aan de commissie voorleggen.
  5. Halfjaarlijks gesprek, hoorzitting of briefing IZA-monitoring. Het betreft de uitvoering van de motie Tielen om bij de IZA-monitoring niet meer dan vijf kernindicatoren te formuleren en in aanvulling daarop elk halfjaar een gesprek, hoorzitting of briefing te organiseren met zorgprofessionals en -bestuurders uit de praktijk om daadwerkelijk voeling te krijgen met de realiteit achter de cijfers van de kernindicatoren. (Kamerstuk 31765, nr. 820). Er is een voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD) en Paulusma (D66) om de uitvoering van de motie ter hand te nemen.