Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

17 januari 2024
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Agema (PVV)
 • I. Kostic (PvdD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA)
 • P.P. Crijns (PVV)
 • D.E.M. (Daniëlle) Jansen (NSC)
 • W. Paulusma (D66)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • V. Maeijer (PVV)
 • S.E.M. Dobbe (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 17 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Mededeling

  Na afloop van de volgende procedurevergadering op 31 januari 2024 zal een korte kennismakingsbijeenkomst met de staf VWS plaatsvinden. 
 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Brievenlijst organisaties

 5. 5

  35338 Brief van het lid Diederik van Dijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning aan ongewenst zwangere vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  36483 wetsvoorstel Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  36380 wetsvoorstel Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  36403 wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  36357 wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Weerbaarheid zorg: vitaal verklaring zorg en implementatie van de EU-richtlijnen NIS2 en CER

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwikkelingen in bevolkingsonderzoeken naar kanker 2023 met demonitors van 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19-virus

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Meerjarenbeleidsplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 2024-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Veegbrief 2023 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag 2022 PGT (preïmplantatie genetische testen) Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang beschikbaarheid medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op de Nederlandse Kanker Agenda (NKA)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stimuleren innovatieve geneesmiddelenontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Inrichting financiële functie ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Monitor acute zorg 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Monitor pakketmaatregel vitamine D

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken versterking huisartsenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken tolkenvoorzieningen in de Zorgverzekeringswet

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Gezondheidsverkenning windturbines Nivel

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Tweede voortgangsrapportage project vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verduurzaming (publieke) zorg en welzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de motie van de leden Dijk en Ouwehand over uitspreken dat het eigen risico zo snel mogelijk moet worden afgeschaft (Kamerstuk 36471-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Update verkoop Intravacc B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Twee rapporten uitvoering Wet langdurige zorg (Wlz) 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Drie onderzoeken betreffende de beloning in zorg en welzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het Samenvattend magazine uitvoering Wet langdurige zorg (Wlz) 2021-2022 (Kamerstuk 34104-391)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Arbeidsmarktprognose zorg en welzijn 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op rapport MIND onderzoek wachttijden geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken cruciale geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op diverse brieven over Medische kindzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgangsbrief programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgangsbrief Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verbeteragenda Doelgroepenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ontwikkelingen Caribisch Nederland 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Eerste voortgangsrapportage aanpak "Mentale Gezondheid: van ons allemaal"

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitvoering Gezond en Actief Leven Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgang preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie over gezinnen in de noodopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd: onderbouwing van voorstellen met financiële gevolgen'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Uitnodiging voor de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Uitvoering aangenomen motie Tielen om bij de IZA-monitoring niet meer dan vijf kernindicatoren te formuleren (Kamerstuk 31765, nr. 820)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 11 januari 2024)

  Besluit:  Ter informatie. 
  Besluit:  Er zal per e-mail worden geïnventariseerd welke prioritering de commissie wenst aan te brengen in de commissiedebatten VWS tot aan het zomerreces 2024. In de volgende procedurevergadering (31 januari a.s.) zal deze inventarisatie ter besluitvorming aan de commissie worden voorgelegd.  


  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. De stemmingen zijn voorzien op 16 januari 2024.  
  2. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. 
  3. Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023.
  4. Kamerstuk 36334 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023.
  5. Kamerstuk 36357 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 september 2023. 
  6. Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023. Op 26 oktober 2023 heeft de Kamer een aangekondigde nota van wijziging ontvangen, om voor het stadsdeel een gedifferentieerde start mogelijk te maken. 
  7. Kamerstuk 35754 - Voorstel van wet van de leden Bikker, Mohandis, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Dijk, Van Esch en Van der Plas tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale  suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 21 december 2023.

  B. Aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden:  
  1. Kamerstuk 35384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek;
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard;
  • Op 13 december 2022 meldt de staatssecretaris de uitkomst van een rondetafelgesprek met belanghebbenden te zullen gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen. Het verslag van dit RTG is op 25 september 2023 ontvangen;
  • Op 13 september 2023 besluit de Kamer de stemmingen over het wetsvoorstel uit te stellen;
  • Gestreefd wordt om voor het einde van 2023 een tweede nota van wijziging voor advies voor te leggen aan de Raad van State. 

  2. Kamerstuk 35844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal).
  • Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022;
  • De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging.
 51. 51

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 11 januari 2024)

  BesluitTer informatie.
   
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35 410  - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36 295  - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  1. Kamerstuk 36 288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht.
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  1. Kamerstuk 34 961  - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  2. Kamerstuk 36 380  - Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten). Op 15 september 2023 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36 403  - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten. Op 5 oktober 2023 is de inbreng t.bv. het verslag ingediend. 
  4. Kamerstuk 36 470 - XVI- Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van VWS (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 36470-XVI). Op 11 december 2023 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
  5. Kamerstuk 36410-XVI - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024. Op 13 december 2023 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36444 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I). Op 28 december 2023 is het verslag uitgebracht.  
 52. 52

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 11 januari 2024)

  Besluit:  Ter informatie. 

  A. Inbrengdatum nog niet vastgesteld: 
  1. Kamerstuk 35534 - Voorstel van wet van het lid Podt houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek).
  • Via het Presidium zal aan de Kamer worden verzocht om advies te vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het initiatiefwetsvoorstel.
 53. 53

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (TK 36 410 XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorhang: Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst en verplaatsing van het middel 3-MMC van lijst II naar lijst I

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voorhang: Verlenging subsidieregeling Nader Onderzoek Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voorhang: Subsidieregeling topsportevenementen 2024-2028

  Te behandelen:

  Loading data