Procedurevergadering : Procedures en brieven SZW

De vergadering is geweest

4 juni 2024
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • A. Kisteman (VVD)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • A.S. Joseph (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 4 juni 2024.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  36449 Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet banenafspraak

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brief van de leden Mutluer en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voortgang sociaal-medisch beoordelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op het eindadvies van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Medezeggenschap: Toezegging OR en flexwerk en Verdiepend onderzoek naleving WOR

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwikkelagenda gelijke kansen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Gemeentenieuws van SZW 2024-3

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over het onderzoek gezinsbeleid omringende landen (Kamerstuk 30512-18)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Inzet Internationale Arbeidsconferentie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toelichting op varianten eerste tranche ingroeipad kinderopvangtoeslag 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoeksrapport naar de voor- en nadelen van een publiek bekostigde onderwijsroute

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verhouding scenario 3 Berenschot en huidige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift van de brief aan de Nationale Ombudsman met de kabinetsreactie op het onderzoek ‘Hoe eerder, hoe beter’ naar vroegsignalering van schulden door gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Pilotregeling essentieel startup personeel naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van de pilot

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht wetgeving plenair op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 1 juni 2024)

  Besluit: Ter informatie

  Overzicht wetgeving
  A. Wetgeving, aangemeld voor plenaire behandeling
  1. Kamerstuk 36306 Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES). Plenaire behandeling heeft plaatsgevonden op 17 april 2024. 
  2. Kamerstuk 36154 Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  3. Kamerstuk 36513 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang. Aangemeld voor plenaire behandeling op 21 mei 2024.
  B. Wetgeving aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden 
  1. Kamerstuk 35287 Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet. Op 15 januari 2024 heeft de minister aangegeven dat de wijzigingen substantieel zijn, en er daarom een volledig wetgevingsproces zal worden doorlopen. De minister is voornemens de nota van wijziging rond de zomer 2024 te publiceren voor internetconsultatie. 
  2. Kamerstuk 35157 Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Kamerstuk 35101 Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Kamerstuk 35536 Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd. Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Kamerstuk 36241 Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023. Stemming zal plaatsvinden op 4 juni 2024.
  6. Kamerstuk 36446 - Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten). Aangemeld voor plenaire behandeling op 26 maart 2024. Het Kabinet is gevraagd tijdig voor plenaire behandeling de AMvB en de Ministeriële regeling toe te zenden en Dienst Justis te vragen of de wettekst van het betreffende wetsvoorstel uitvoerbaar is, en het antwoord van Dienst Justis hierop aan de Kamer terug te koppelen. Zie ook brief 36446-12, Plenaire behandeling na ontvangst van de uitvoeringstoets Justis.
 21. 21

  Overzicht wetgeving, wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie
  1. Kamerstuk 36449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak). 20 december 2023 verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35636 Voorstel van het lid Van Kent tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag i.v.m. het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen). 14 februari 2024 verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 36506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet. 20 maart 2024 verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 36550-XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 17 mei verslag in vorm van feitelijke vragen uitgebracht. 
  5. Kamerstuk 36535 Wijziging van de Wet inburgering 2021 i.v.m. het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en het creëren van een grondslag voor de specifieke uitkering onderwijsroute. 22 mei 2024 verslag uitgebracht.
  6. Kamerstuk 36560-XV Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023. 23 mei verslag in vorm van feitelijke vragen uitgebracht. 
   
  1. 22

   Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 mei 2024)

   Besluit: Ter informatie

   A. Plenaire debatten:
   1. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023)
   2. Debat over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen (aangevraagd bij RvW van 16 januari 2024)
   3. Debat over een regeling om eerder te stoppen met werken voor mensen met zwaar werk (aangevraagd bij RvW van 27 februari 2024)
   4. Debat over vertraging bij inburgeringstrajecten (aangevraagd bij RvW van 9 april 2024)
   B. Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
   1. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over de leefwerelden van de rijkste en de armste Nederlanders (aangevraagd bij RvW van 9 april 2024)
   C. Tweeminutendebatten:
   1. Arbeidsongeschiktheid (CD 24/4)
  2. 24

   Geplande activiteiten vaste commissie SZW

   Besluit: Ter informatie

   04-06-2024 13.30 - 13.45  Petitie                                Aanbieding position paper Jeugdloon FNV Young & United
   04-06-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering          Procedures en brieven 
   05-06-2024 14.00 - 14.00  Inbreng verslag (wv)           Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275) (Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen)
   05-06-2024 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg   Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling
   11-06-2024 16.30 - 18.00  Werkbezoek                        Kennismaking Raad van State sociaal domein
   13-06-2024 10.00 - 12.00  Rondetafelgesprek               Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie
   13-06-2024 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg   Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni
   13-06-2024 13.00 - 14.00  Technische briefing              CPB over het rapport ‘Economische dynamiek en migratie’
   18-06-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering          Procedures en brieven 
   18-06-2024 18.00 - 21.00  Wetgevingsoverleg              Jaarverslag en Slotwet 2023 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
   20-06-2024 10.00 - 11.00  Technische briefing             Nationale ombudsman over rapport 'Hoe eerder, hoe beter'
   20-06-2024 15.00 - 18.00  Rondetafelgesprek              Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie
   25-06-2024 17.00 - 19.00  Rondetafelgesprek              Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte
   26-06-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                 Gezond en veilig werken
   02-07-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering         Procedures en brieven 
   02-07-2024 17.30 - 22.30  Commissiedebat                 Arbeidsmigratie
   08-07-2024 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg  Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 16 juli 2024
   12-09-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                 Zzp
   29-09 t/m ma 30-09          Werkbezoek                       Werkbezoek aan de Europese instellingen
   03-10-2024 10.00 - 12.00  Commissiedebat                 Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 9 en 10 oktober 2024
   16-10-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                 Inburgering en integratie
   13-11-2024 10.00 - 12.00  Commissiedebat                 Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid over Demografie op 18 en 19 november 2024
   27-11-2024 10.00 - 12.00  Commissiedebat                 Formele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 2 december 2024
  3. 25

   Data procedurevergaderingen SZW tweede helft 2024 op dinsdagen om 16.30 uur

   10 september 2024, 24 september 2024, 8 oktober 2024, 22 oktober 2024, 5 november 2024, 19 november 2024, 3 december 2024 en 17 december 2024.
  4. 26

   Uitkomst e-mailinventarisatie: deelname aan een technische briefing door de Nederlandse Arbeidsinspectie

   • Er hebben zich onvoldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 20 juni 2024. De volgende leden hebben zich aangemeld: Aartsen (VVD) en Podt (D66). Er zal gezocht worden naar een nieuwe datum om de technische briefing in te plannen.
  5. 27

   Uitkomst e-mailinventarisatie: deelname werkbezoek aan gemeente Groningen m.b.t. schuldhulpverlening en bewindvoering d.d. vrijdag 21 juni 2024

   • Er hebben zich onvoldoende leden aangemeld om het werkbezoek doorgang te laten vinden op 21 juni 2024. De volgende leden hebben zich aangemeld: Inge van Dijk (CDA), Van Kent (SP) en Kostic (PvdD) onder voorbehoud 
  6. 28

   Uitkomst e-mailinventarisatie: deelname aan een technische briefing door CPB over het rapport 'Economische dynamiek en migratie' op donderdag 13 juni 2024

   • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 13 juni 2024. De volgende leden hebben zich aangemeld: Patijn (GroenLinks-PvdA), Aartsen (VVD) Van Oostenbruggen (NSC) en Podt (D66).