Procedurevergadering : Procedures en brieven SZW

De vergadering is geweest

21 mei 2024
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • E.R.F. Esser (PVV)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • L.C.J. Stultiens (GroenLinks-PvdA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • A. Kisteman (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • A. Podt (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 21 mei 2024.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275) (Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wetsvoorstel KOT Oekraïense ontheemden en ouders met partner buiten EU (Kamerstuk 36241)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging n.a.v. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verantwoording 2023 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  36513 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering en lagere regelgeving Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie onderzoek Algemene Rekenkamer naar onveilige arbeidsomstandigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang herziening asbeststelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Arbeidsongeschiktheidscriterium Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek naar de perspectieven van ouders op kindregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Monitor Arbeidsparticipatie Arbeidsbeperkten 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzamelbrief Instrumentarium aanpak arbeidsmisstanden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Signaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenwerking imamopleiding beëindigd

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang regeling TSB Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op evaluatierapport Maatschappelijk Impact Team

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoeksrapportage naar problematiek kinderen van arbeidsmigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Adviesrapport Adviesraad Migratie Derderangsburgers en de EU-detacheringsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Oneigenlijk gebruik CV's werk.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Appreciatie moties debat antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Jaarverslagen SUWI-organisaties 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Arbo in Bedrijf Special: onderzoeksrapport psychosociale arbeidsbelasting universiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de evaluatie Beleidskeuzes Uitgelegd

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van Kent over onderzoeken hoe wordt omgegaan met smartengeld binnen de Participatiewet in verband met de inkomens- en vermogenstoets (Kamerstuk 34352-278)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Tussentijdse update interdepartementale aanpak van energiearmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op moties over moeilijk objectiveerbare ziekte en minder zichtbare arbeidsbeperkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst met EU-voorstellen SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afschrift van de beantwoording op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de herziening van de richtlijn Europese Ondernemingsraden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Richtlijn traineeships en Raadsaanbeveling betreffende een versterkt kwaliteitskader voor stages

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Appreciatie op motie van de leden Palmen en Mohandis over de vermogensgrenzen van lokale belastingen gelijkstellen aan de vermogensgrenzen van de Participatiewet (Kamerstuk 24515-742)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Overzicht wetgeving op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 mei 2024)

  Besluit: Ter informatie

  Overzicht wetgeving
  A. Wetgeving, aangemeld voor plenaire behandeling
  1. Kamerstuk 36306 Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES). Plenaire behandeling heeft plaatsgevonden op 17 april 2024. 
  2. Kamerstuk 36154 Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  B. Wetgeving aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden 
  1. Kamerstuk 35287 Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet. Op 15 januari 2024 heeft de minister aangegeven dat de wijzigingen substantieel zijn, en er daarom een volledig wetgevingsproces zal worden doorlopen. De minister is voornemens de nota van wijziging rond de zomer 2024 te publiceren voor internetconsultatie. 
  2. Kamerstuk 35157 Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Kamerstuk 35101 Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Kamerstuk 35536 Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd. Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Kamerstuk 36241 Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023. Eerste termijn heeft plaatsgevonden op 20 maart 2024.
  6. Kamerstuk 36446 - Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten). Aangemeld voor plenaire behandeling op 26 maart 2024. Het Kabinet is gevraagd tijdig voor plenaire behandeling de AMvB en de Ministeriële regeling toe te zenden en Dienst Justis te vragen of de wettekst van het betreffende wetsvoorstel uitvoerbaar is, en het antwoord van Dienst Justis hierop aan de Kamer terug te koppelen. 
  C. Wetgeving, overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag 
  1. Kamerstuk 36449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak). 20 december 2023 verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35636 Voorstel van het lid Van Kent tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag i.v.m. het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen). 14 februari 2024 verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 36506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet. 20 maart 2024 verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 36513 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang. 3 april 2024 verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 36550-XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 17 mei verslag in vorm van feitelijke vragen. 
 37. 37

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 mei 2024)

  Besluit: Ter informatie

  A. Plenaire debatten:
  1. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023)
  2. Debat over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen (aangevraagd bij RvW van 16 januari 2024)
  3. Debat over een regeling om eerder te stoppen met werken voor mensen met zwaar werk (aangevraagd bij RvW van 27 februari 2024)
  4. Debat over vertraging bij inburgeringstrajecten (aangevraagd bij RvW van 9 april 2024)
  B. Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over de leefwerelden van de rijkste en de armste Nederlanders (aangevraagd bij RvW van 9 april 2024)
  C. Tweeminutendebatten:
  1. Uitvoering sociale zekerheid (CD 2/4)
  2. Inburgering en integratie (CD 27/3 en 3/4)
  3. Pensioenonderwerpen (CD 4/4)
  4. Kinderopvang (CD 11/4)
  5. Arbeidsongeschiktheid (CD 24/4)
  6. Participatiewet (CD 14/5)
 38. 38

  Geplande activiteiten t/m Zomerreces 2024 (5 juli t/m 2 september 2024)

  Besluit: Ter informatie

  22-05-2024 14.00 - 14.00  Inbreng verslag (wet)     Wijziging van de Wet inburgering 2021 i.v.m. het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en het creëren van een grondslag voor de specifieke uitkering onderwijsroute
  22-05-2024 15.00 - 17.00  Rondetafelgesprek          Rapport Staatscommissie demografische ontw. 2050 - thema Participatie en integratie
  22-05-2024 17.00 - 19.00  Rondetafelgesprek          Rapport Staatscommissie demografische ontw. 2050 - thema Ruimte
  23-05-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat             Kinderbijslag en kindgebonden budget
  23-05-2024 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023
  23-05-2024 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023
  23-05-2024 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen AR-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van SZW - vragen aan Regering en separaat aan AR
  23-05-2024 17.15 - 18.45  Technische briefing         Inkomensbeleid en koopkracht
  04-06-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering     Procedures en brieven 
  11-06-2024 16.30 - 18.00  Werkbezoek                   Kennismaking Raad van State sociaal domein
  18-06-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering     Procedures en brieven 
  18-06-2024 18.00 - 21.00  Wetgevingsoverleg         Jaarverslag en Slotwet 2023 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  19-06-2024 10.00 - 12.00  Commissiedebat             Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni 2024
  20-06-2024 10.00 - 11.00  Technische briefing         Nationale ombudsman over rapport 'Hoe eerder, hoe beter'
  26-06-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat             Gezond en veilig werken
  02-07-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering     Procedures en brieven 
  08-07-2024 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg  Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 16 juli 2024
 39. 39

  Ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. Tijdens de procedurevergadering op 24 april is besloten een datum voor het commissiedebat Inburgering en Integratie ter goedkeuring voor te leggen. Het voorstel is het commissiedebat te laten plaatsvinden op 16 oktober 2024 van 13.00-17.00 uur 
 40. 40

  Uitkomst e-mailinventarisatie: deelname aan een technische briefing door het CPB over het rapport 'Economische dynamiek en migratie' op woensdag 15 mei 2024

  • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 15 mei 2024. De volgende leden hebben zich aangemeld: Patijn (GroenLinks-PvdA), Aartsen (VVD), Van Oostenbruggen (NSC) en Podt (D66).
  • De technische briefing wordt verplaatst. 
 41. 41

  Uitkomst e-mail inventarisatie deelname bezoek aan Internationale Arbeidsconferentie 2024 in Genève van 2 t/m 4 juni 2024

  • Er zullen geen leden deelnemen aan de Internationale Arbeidsconferentie 2024.
 42. 42

  Uitkomst e-mailinventarisatie technische briefing door CPB over het rapport 'Prijsontwikkeling van consumptie: verschillen tussen huishoudens' op woensdag 15 mei 2024

  • Er hebben zich onvoldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 15 mei 2024. De volgende leden hebben zich aangemeld: Mohandis (GroenLinks-PvdA), Aartsen (VVD) en Van Oostenbruggen (NSC).
 43. 43

  Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan technische briefing AR - Verantwoordingsonderzoek over het Jaarverslag SZW 2023 op 21 mei 2024, 17.30-18.30 uur

  • Er hebben zich onvoldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 15 mei 2024. De volgende leden hebben zich aangemeld: Patijn (GroenLinks-PvdA), Aartsen (VVD) en Van Oostenbruggen (NSC).
 44. 44

  Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data