Procedurevergadering : Procedures en brieven SZW

De vergadering is geweest

26 maart 2024
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • V.H. van den Born (PVV)
 • E.R.F. Esser (PVV)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • A. Kisteman (VVD)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • M. Synhaeve (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 26 maart 2024.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Bijstelling van de koopkrachtcijfers 2024 voor een aantal voorbeeldhuishoudens met huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapportage SamenSpraak fase 1

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie invoeringstoets kinderopvangtoeslag bij permanente Wlz-indicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toelichting voorstel aanvullende verhoging huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Actualiteiten inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang arbeidsgerelateerde zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nazending Aanvulling beleidsreactie invoeringstoets kinderopvangtoeslag bij permanente Wlz-indicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek ervaren discriminatie Nederlanders met een Aziatische herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken persoonsgegevenstraject en AP-onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies Landsadvocaat over de tijdelijkheid van uitzenden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzamelbrief kwaliteit en veiligheid kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Herstelactie sancties en terugvorderactie Abonnementenservice AW UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang reductie werknemers zonder pensioenopbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tweede voortgangsrapportage Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tweede tijdvak subsidieregeling financiële educatie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Sluiting Tijdelijk Noodfonds Energie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie op brief stadsbank Oost over het eerder verwijderen van registraties van minnelijke schuldregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang programma Simpel Switchen in de Participatieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie over de EU-Talentenpool en detacheringen in het kader van de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 (Kamerstuk 21501-31-739)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing armoedebeleid en schuldhulpverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Brief van de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de behandeling van de verantwoordingsstukken over 2023 en de Voorjaarsnota 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 op 27 mei 2024 en verzoek om deelname door leden van de vaste commissie voor SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling van de overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht wetgeving en plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 21 maart 2024 )

  Besluit: Ter informatie.

  Overzicht wetgeving
  A. Wetgeving, aangemeld voor plenaire behandeling
  1. Kamerstuk 36306 Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES)  Aangemeld voor plenaire behandeling op 12 september 2023. 
  2. Kamerstuk 36154 Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  3. Kamerstuk 36458 Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling op 12 maart 2024. 
  B. Wetgeving aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden 
  1. Kamerstuk 35287 Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet. Op 15 januari 2024 heeft de minister aangegeven dat de wijzigingen substantieel zijn, en er daarom een volledig wetgevingsproces zal worden doorlopen. De minister is voornemens de nota van wijziging rond de zomer 2024 te publiceren voor internetconsultatie. 
  2. Kamerstuk 35157 Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Kamerstuk 35101 Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Kamerstuk 35536 Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd. Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Kamerstuk 36241 Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023. Eerste termijn heeft plaatsgevonden op 20 maart 2024.
  C. Wetgeving, overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag 
  1. Kamerstuk 36449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak). 20 december 2023 verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35636 Voorstel van het lid Van Kent tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag i.v.m. het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen). 14 februari 2024 verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 36506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet. 20 maart 2024 verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 36513 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang. 3 april 2024 verslag uitgebracht.

  Overzicht plenaire activiteiten
  A. Plenaire debatten:
  1. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023).
  2. Debat over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen (aangevraagd bij RvW van 16 januari 2024).
  3. Debat over een regeling om eerder te stoppen met werken voor mensen met zwaar werk (aangevraagd bij RvW van 27 februari 2024).
  B. Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

  C. Tweeminutendebatten:
 30. 30

  Geplande activiteiten t/m Zomerreces 2024 (5 juli t/m 2 september 2024)

  Besluit: Ter informatie

  Een commissiedebat Zzp zal worden ingepland op 12 september 2024 van 13.00 tot 17.00 uur 

  25-03-2024 13.00 - 16.30  Werkbezoek               Sociaal ontwikkelbedrijf Stroomopwaarts
  26-03-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering Procedures en brieven 
  27-03-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat         Inburgering en integratie
  02-04-2024 16.30 - 21.30  Commissiedebat         Uitvoering sociale zekerheid
  03-04-2024 14.00 - 14.00  Inbreng verslag          Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang
  04-04-2024 10.00 - 14.00  Commissiedebat         Pensioenonderwerpen
  05-04-2024 10.30 - 12.30  Werkbezoek               Werkbezoek aan Stedelijk Museum Schiedam voor tentoonstelling 'Uit armoede'
  09-04-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering Procedures en brieven 
  10-04-2024 10.00 - 11.30  Technische briefing     Arbeidsmarktpakket & stand van zaken arbeidsmarkt
  11-04-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat         Kinderopvang
  16-04-2024 16.30 - 18.00  Technische briefing     Inkomensbeleid en koopkracht
  17-04-2024 10.00 - 11.30  Technische briefing     Arbeidsmigratie
  23-04-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering Procedures en brieven 
  24-04-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat         Participatiewet
  14-05-2024 16.30 - 21.30  Commissiedebat         Arbeidsongeschiktheid
  16-05-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat         Arbeidsmigratie
  21-05-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering Procedures en brieven 
  23-05-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat         Kinderbijslag en kindgebonden budget
  04-06-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering Procedures en brieven 
  18-06-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering Procedures en brieven 
  19-06-2024 10.00 - 12.00  Commissiedebat         Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni
  26-06-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat         Gezond en veilig werken
  02-07-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering Procedures en brieven 
 31. 32

  Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan de voorbereidingsgroep werkbezoek Europese instellingen in Brussel

  • De leden Patijn (GroenLinks/PvdA) en Aartsen (VVD) hebben zich aangemeld voor de voorbereidingsgroep.
 32. 33

  Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan werkbezoek aan gemeente Den Haag m.b.t. arbeidsmigratie op vrijdag 19 april 2024

  • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het werkbezoek doorgang te laten vinden op 19 april 2024. 
   De volgende leden hebben zich aangemeld: Esser (PVV), Patijn (GroenLinks-PvdA), Aartsen (VVD), Van Oostenbruggen (NSC), Ceder (CU), Ergin (DENK) en Kostic (PvdD)
 33. 34

  Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan gesprek SER over het advies 'Balans in maatschappelijk verlof' op donderdag 28 maart 2024

  • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek doorgang te laten vinden op 28 maart 2024. 
   De volgende leden hebben zich aangemeld: Esser (PVV), Patijn (GroenLinks / PvdA), Van Oostenbruggen (NSC) en Aartsen (VVD)