Procedurevergadering : Procedures en brieven SZW

De vergadering is geweest

12 maart 2024
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • A.A. Aartsen (VVD)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • A. Kisteman (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • J. van den Hil (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2024.

  Bij het uitgaan van deze agenda zijn nog geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  36458 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  36446 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Anticiperen wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek Kansengelijkheid in selectie en assessment

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindrapport Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op het literatuuronderzoek De Menselijke Maat

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Hoofdlijnenbrief SZW - opgave Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Herziening Richtlijn Europese Ondernemingsraden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 (Kamerstuk 21501-31-739)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 maart 2024 )

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet. Op 15 januari 2024 heeft de minister aangegeven dat de wijzigingen substantieel zijn, en er daarom een volledig wetgevingsproces zal worden doorlopen. De minister is voornemens de nota van wijziging rond de zomer 2024 te publiceren voor internetconsultatie. 
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  6. Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023. 
  7. Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (36306). Aangemeld voor plenaire behandeling op 12 september 2023. 
  8. Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024). Aangemeld voor plenaire behandeling op 27 februari 2024.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023).
  2. Debat over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen (aangevraagd bij RvW van 16 januari 2024).
  3. Debat over een regeling om eerder te stoppen met werken voor mensen met zwaar werk (aangevraagd bij RvW van 27 februari 2024).
    
  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

  Tweeminutendebatten:
  1. Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum huurprijzen voor de kinderopvangtoeslag (31322-522).
 17. 18

  Geplande activiteiten t/m mei 2024

  12-03-2024 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg  Stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie
  12-03-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering         Procedures en brieven 
  13-03-2024 15.30 - 17.00  Technische briefing             Armoedebeleid en schuldhulpverlening
  20-03-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                 Arbeidsongeschiktheid
  20-03-2024 14.00 - 14.00  Inbreng verslag (wv)          Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet
  20-03-2024 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen     Rapport enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening 'Blind voor mens en recht'
  21-03-2024 10.00 - 13.00  Rondetafelgesprek              Bewind
  21-03-2024 14.30 - 16.00  Technische briefing             Vereenvoudiging sociale zekerheid
  25-03-2024 13.00 - 16.30  Werkbezoek                       Sociaal ontwikkelbedrijf Stroomopwaarts
  26-03-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering         Procedures en brieven 
  27-03-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                 Inburgering en integratie
  02-04-2024 16.30 - 21.30  Commissiedebat                 Uitvoering sociale zekerheid
  04-04-2024 10.00 - 14.00  Commissiedebat                 Pensioenonderwerpen
  05-04-2024 10.30 - 12.30  Werkbezoek                       Werkbezoek Stedelijk Museum Schiedam tentoonstelling 'Uit armoede'
  09-04-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering         Procedures en brieven 
  10-04-2024 10.00 - 11.30  Technische briefing             Arbeidsmarktpakket & stand van zaken arbeidsmarkt
  11-04-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                 Kinderopvang
  16-04-2024 16.30 - 18.00  Technische briefing             Inkomensbeleid en koopkracht
  17-04-2024 10.00 - 11.30  Technische briefing             Arbeidsmigratie
  23-04-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering         Procedures en brieven 
  24-04-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                 Participatiewet
  16-05-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                 Arbeidsmigratie
  21-05-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering         Procedures en brieven 
  23-05-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                 Kinderbijslag en kindgebonden budget
   
 18. 19

  Uitkomst emailinventarisatie - deelname aan het gesprek met de SER over het advies 'Balans in maatschappelijk verlof' op donderdag 14 maart 2024

  Besluit: Het gesprek op 14 maart wordt tot nader order uitgesteld.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Patijn (GroenLinks-PvdA), Aartsen (VVD), Kisteman (VVD), Podt (D66), Inge van Dijk (CDA) en Ceder (CU)
 19. 20

  Uitkomst emailinventarisatie - deelname aan het gesprek met de SER over het advies 'Gezond opgroeien, wonen en werken' op donderdag 14 maart 2024

  Besluit: Het gesprek is op 14 maart 2024 is inmiddels uitgesteld vanwege samenloop met plenair.  
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Claassen (PVV), Crijns (PVV), Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA), Tielen (VVD), Kisteman (VVD), Van Oostenbruggen (NSC), Synhaeve (D66) en Van der Plas (BBB).
 20. 21

  Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan technische briefing Inburgering en integratie op 6 maart 2024

  • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 6 maart 2024.
   De volgende leden hebben zich aangemeld: Boon (PVV), Patijn (Groenlinks/PvdA), Becker (VVD), Bamenga (D66), Ceder (ChristenUnie) en Ergin (DENK). 
 21. 22

  Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan werkbezoek Stedelijk Museum Schiedam voor tentoonstelling 'Uit armoede' op vrijdag 5 april 2024, van 10.30-12.30 uur

  • Er hebben zich voldoende  leden aangemeld om het werkbezoek doorgang te laten vinden op 5 april 2024.
   De volgende leden hebben zich aangemeld: Mohandis (PvdA), Palmen (Groenlinks-PvdA), Paulusma (D66) en Ergin (DENK)