Procedurevergadering : Procedures en brieven SZW

De vergadering is geweest

27 februari 2024
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • A. Kisteman (VVD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • M. Synhaeve (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 27 februari 2024.

  Geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Ontwerpbesluit Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31322-519)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  36488 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending Periodieke Rapportage Integratie en Maatschappelijke Samenhang

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies van Adviescollege ICT-toetsing op het programma OpenVMS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomsten verkenning toekomst kindregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Planning en voortgang Algoritmeregister SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gemeentenieuws van SZW 2024-1

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het werken met en als zelfstandige(n) en de hoofdlijnen van het arbeidsmarktpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport arbeidsinspectie 'Dienstverlening voor ouderen en nabestaanden’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsrapportage en Herijking Werk aan Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Werk voor mensen met een arbeidsbeperking

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over Stand van zaken aanpak alleenverdieners (Kamerstuk 26448-740)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Verslag Informele Raad WSB 10-12 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 22 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Appreciatie Voorlopig Akkoord EU-Richtlijnvoorstel platformwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening Blind voor mens en recht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 22 februari 2024 )

  Besluit: Ten aanzien van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (35 287) zal worden gevraagd wanneer de Nota van wijziging kan worden verwacht.  
  Besluit: Ter informatie.
   

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  6. Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023. 
  7. Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (36306). Aangemeld voor plenaire behandeling op 12 september 2023. 

  Plenaire debatten:
  1. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023).
  2. Debat over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen (aangevraagd bij RvW van 16 januari 2024)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

  Tweeminutendebatten:
  1. Armoede- en Schuldenbeleid (commissiedebat 1/2)
 25. 25

  Geplande activiteiten tot het Meireces (26 april t/m 13 mei 2024)

  Besluit: ter informatie

  27-02-2024 13.15 - 13.30  Petitie                                   Samenwerkende bewonersgroepen "Dossier Arbeidsmigranten" bieden petitie aan inzake impact van arbeidsmigratie op de maatschappij.
  27-02-2024 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg     Onderzoek gezinsbeleid omringende landen
  27-02-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering            Procedures en brieven 
  27-02-2024 17.30 - 19.00  Technische briefing                Gesprek Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050
  28-02-2024 14.00 - 15.30  Technische briefing                Stelsel van arbeidsongeschiktheid
  28-02-2024 15.45 - 17.15  Technische briefing                Inburgering en integratie 
  29-02-2024 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg     Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 11 en 12 maart
  06-03-2024 14.00 - 15.30  Technische briefing                Inkomensbeleid en koopkracht
  06-03-2024 15.45 - 17.15  Technische briefing                Participatiewet
  07-03-2024 14.00 - 15.30  Technische briefing                Stand van en werk aan uitvoering
  12-03-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering            Procedures en brieven 
  13-03-2024 15.30 - 17.00  Technische briefing                Armoedebeleid en schuldhulpverlening
  20-03-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                    Arbeidsongeschiktheid
  21-03-2024 14.30 - 16.00  Technische briefing                Vereenvoudiging sociale zekerheid
  25-03-2024 13.00 - 16.30  Werkbezoek                          Sociaal ontwikkelbedrijf Stroomopwaarts
  26-03-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering            Procedures en brieven 
  27-03-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                    Inburgering en integratie
  02-04-2024 16.30 - 21.30  Commissiedebat                    Uitvoering sociale zekerheid
  04-04-2024 10.00 - 14.00  Commissiedebat                    Pensioenonderwerpen
  09-04-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering            Procedures en brieven 
  10-04-2024 10.00 - 11.30  Technische briefing                Arbeidsmarktpakket & stand van zaken arbeidsmarkt
  11-04-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                    Kinderopvang
  17-04-2024 10.00 - 11.30  Technische briefing                Arbeidsmigratie
  23-04-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering            Procedures en brieven 
  24-04-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat                    Participatiewet
 26. 27

  Uitkomst emailinventarisatie - deelname gesprek Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 op dinsdag 27 februari 2024

  • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek doorgang te laten vinden op 27 februari 2024. De volgende leden hebben zich aangemeld: Madlener (PVV), Patijn (GroenLinks-PvdA), Becker (VVD), Van Oostenbruggen (NSC), Veldkamp (NSC), Welzijn (NSC), Podt (D66), Van Houwelingen (FvD), Flach (SGP), Ergin (DENK), Ceder (ChristenUnie) en Koekoek (VOLT).
 27. 28

  Uitkomst emailinventarisatie - deelname werkbezoek aan sociaal-ontwikkelbedrijf op maandag 25 maart 2024

  • Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het werkbezoek doorgang te laten vinden op 25 maart 2024. De volgende leden hebben zich aangemeld: Mohandis (GL-PvdA), Van Oostenbruggen (NSC), Synhaeve (D66), Inge van Dijk (CDA) en Ceder (ChristenUnie).