Procedurevergadering : Procedures en brieven SZW

De vergadering is geweest

6 februari 2024
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • A. Kisteman (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • M. Synhaeve (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 6 februari 2024

  Geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  36458 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt

  • Deze brieven zijn bij de stemmingen van 16 januari jl. afgevoerd van de lijst van controversiële onderwerpen. 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stand van de uitvoering december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang werkprogramma PNIL januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Mededeling moment wetsvoorstel voor de modernisering van het concurrentiebeding

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Derde tussenrapportage handhaving Schiphol van de Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel van reactie op het AcICT advies van programma OpenVMS

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging aan het lid Podt over waar de Wet inburgering 2021 (inburgeringsplicht) en de Participatiewet (betaald werk) schuren en met oplossingsrichtingen te komen als dit nodig is

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Financieel overzicht digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Transitie pensioenstelsel en invaren

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op invoeringstoets Wet vereenvoudiging Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang seniorenkansenvisie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek gezinsbeleid omringende landen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van twee personen over de rol van de rechter in de Schuldenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Heropening Tijdelijk Noodfonds Energie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 1 februari 2024 )

  Besluit: De commissie spreekt de wens uit om het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg, mogelijk als hamerstuk te behandelen.  

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  6. Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023. 
  7. Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (36306). Aangemeld voor plenaire behandeling op 12 september 2023. 
  8. Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 oktober 2023. 

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).
  2. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023).
  3. Debat over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen (aangevraagd bij RvW van 16 januari 2024)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid (commissiedebat 25/1)
 21. 21

  Geplande activiteiten tot het Meireces (26 april t/m 13 mei 2024)

  Besluit: Ter informatie
 22. 23

  Verzoek van de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven om suggesties aan te dragen voor beleidsthema's voor de V-100 (27 mei 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 24

  Uitkomst e-mailinventarisatie - Deelname aan voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over 'Meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind'

  De volgende leden hebben zich aangemeld: Synhaeve (D66), Mohandis (GL/PvdA) en Van Kent (SP)
 24. 25

  Uitkomst e-mailinventarisatie - Deelname aan voorbereidingsgroep Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050

  De volgende leden hebben zich aangemeld: Patijn (GLPvdA), Becker (VVD), Joseph (NSC), Podt (D66), Flach (SGP) en Ceder (ChristenUnie)