Procedurevergadering : Procedures en brieven SZW

De vergadering is geweest

23 januari 2024
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • A. Kisteman (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • A. Podt (D66)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • A.J. Flach (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 23 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Voorstel van wet van het lid Van Kent tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhangprocedure Tijdelijk Besluit Experiment Inspanningsplicht WW

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  'Nulmeting Compensatieregeling'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsbrief Programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken aanpak alleenverdieners

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de inventarisatie van knelpunten inzake gegevensuitwisseling door NPD

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeken Inspectie van het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging gedaan tijdens het debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt, over uitzendbeding bij ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Eigentijdse Ongelijkheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van de leden Strolenberg en Inge van Dijk over een tussenregeling voor sportduikers die geen arbeid verrichten waarbij bijzondere gevaren voor de veiligheid of de gezondheid bestaan (Kamerstuk 25883-474)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang werkagenda SUWI eind 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoeringsbrief inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang herziening asbeststelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nazending van de bijlage Onafhankelijk oordeel externe deskundige bij periodieke rapportage ‘De effecten van het kinderopvangbeleid op de ontwikkeling van kinderen’ behorende bij de periodieke rapportage kinderopvangbeleid 2015-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Medezeggenschap en aanbieding onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op evaluatie hoogte wettelijk minimumloon

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Interim-auditrapport 2023 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport ‘Samen verantwoord verder’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tweede voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet (Kamerstuk 24515-720)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Programmaplan Participatiewet in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geschilleninstanties Wtp

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Transitie pensioenstelsel en invaren

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vertrouwelijke inzage juridische adviezen rondom het invaren

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op de brief van werknemersorganisaties betreffende de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Planningsbrief Wet toekomst pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Appreciatie Eindverslag kennisthema Rondkomen vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Conceptreactie evaluatie Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstanding Ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  36470-XV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Geannoteerde Agenda Informele Raad WSB 10-12 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Prioriteringsexercitie Commissiewerkprogramma 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Verordening EU-talentenpool

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Mededeling Talent Mobility Package

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Informele Raad WSB 10-12 januari 2024 (Kamerstuk 21501-31-732)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitwerking motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten (Kamerstuk 35570-XV-58)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verkoop civiele vorderingen: BNPL-dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 17 januari 2024 )

  Voorstel: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  6. Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023. 
  7. Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (36306). Aangemeld voor plenaire behandeling op 12 september 2023. 
  8. Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 oktober 2023. 

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).
  2. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023).
  3. Debat over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen (aangevraagd bij RvW van 16 januari 2024)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

  Tweeminutendebatten:
 45. 45

  Geplande activiteiten tot het Meireces (26 april t/m 13 mei 2024)

  Besluit: Het commissiedebat Pensioenonderwerpen op 7 maart 2024 uitstellen tot na het Meireces

  Besluit: Het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid kan worden gevoerd zonder de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

  Besluit: Een maand voorafgaand aan het commissiedebat op 6 maart t.v.v. de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 11 en 12 maart zal in een stafnotitie worden voorgelegd of het commissiedebat doorgang kan vinden of kan worden omgezet in een schriftelijk overleg.
  • do 18-01-2024 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg Kwijtschelding lokale belastingen aangepast
  • di 23-01-2024 13.30 - 13.45   Petitie Stichting Steungroep ME en arbeidsongeschiktheid biedt rapport aan inzake WIA- en Wajongkeuring van ME/CVS-patiënten
  • di 23-01-2024 16.30 - 17.30   Procedurevergadering Procedures en brieven 
  • do 25-01-2024 13.00 - 18.00  Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  • wo 31-01-2024 14.00 - 14.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel ) Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en i.v.m. enkele andere wijzigingen
  • do 01-02-2024 13.30 - 17.30  Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
  • di 06-02-2024 16.30 - 17.30   Procedurevergadering Procedures en brieven 
  • wo 07-02-2024 10.00 - 11.00  Technische briefing Ministerie van SZW en UWV - Het proces van het verzamelen van gegevens door UWV
  • di 13-02-2024 16.30 - 17.30   Procedurevergadering Strategische procedurevergadering 
  • wo 14-02-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  • di 27-02-2024 16.30 - 17.30   Procedurevergadering Procedures en brieven  
  • wo 06-03-2024 10.00 - 12.00 Commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 11 en 12 maart 
  • do 07-03-2024 13.00 - 17.00  Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • di 12-03-2024 16.30 - 17.30   Procedurevergadering Procedures en brieven 
  • wo 20-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat  Arbeidsongeschiktheid
  • di 26-03-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering Procedures en brieven 
  • di 09-04-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering Procedures en brieven 
  • di 23-04-2024 16.30 - 17.30  Procedurevergadering Procedures en brieven 
 46. 47

  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven n.a.v. de evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 48

  Brief van de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 49

  Uitnodiging voor de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 50

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname aan vertrouwelijke technische briefing door ambtenaren SZW en UWV over het proces van het verzamelen van gegevens door UWV (26 448, nr. 731) op 7 februari 2024

  Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 7 februari 2024. 
  De volgende leden hebben zich aangemeld: Esser (PVV), Patijn (GroenLinks-PvdA), De Kort (VVD), Van Oostenbruggen (NSC), Palmen (NSC), Podt (D66), Inge van Dijk (CDA), Ergin (DENK) en Kostíc (PvdD). 
 50. 51

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname aan kennismakingsbijeenkomst met bestuursraad en uitvoeringsorganisaties op ministerie van SZW op 16 januari 2024

  Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de kennismakingsbijeenkomst doorgang te laten vinden op 16 januari 2024. 
  De volgende leden hebben zich aangemeld: Esser (PVV), Patijn (GroenlinksPvdA), Kisteman (VVD), Aartsen (VVD), Van Oostenbruggen (NSC), Palmen (NSC), Post (D66) en Flach (SGP).
 51. 52

  Uitkomst e-mailinventarisatie - Deelname aan besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek Focus op onveilige arbeidsomstandigheden op 8 februari 2024, 16.00-17.00 uur

  Er hebben zich onvoldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 8 februari 2024. 
  De volgende leden hebben zich aangemeld: Patijn (GroenLinks-PvdA), Kisteman (VVD) en Van Oostenbruggen (NSC).