Wetgevingsoverleg : Water

De vergadering is geweest

29 januari 2024
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
CONVOCATIE
Agendapunt toegevoegd

De indicatieve spreektijd is 7 minuten per fractie in de eerste termijn. De fracties van GL/PvdA en NSC hebben naar aanleiding van de e-mailinventarisatie beiden om 10 minuten spreektijd in de eerste termijn gevraagd. 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Verdere uitwerking beleid medegebruik in windparken op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie Rli advies over KRW en nadere invulling van KRW - impulsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Van Haga over drinkwaterbedrijven beter betrekken bij het bestrijden, beoordelen en opruimen van drugsafval in de buurt van waterwinning (Kamerstuk 27625-642)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  24e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Buitendijks bouwen in het Markermeer en IJsselmeergebied

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onafhankelijke analyse kosten en baten dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  De KNMI'23-klimaatscenario's

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de Kabinetsreactie Rli advies over KRW en nadere invulling van KRW - impulsprogramma (Kamerstuk 27625-635)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Deltaprogramma 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over brieven van meneer H. over handelwijze afhandeling brieven

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  RIVM-analyse PFAS in zeeschuim

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken en ontwikkelingen die betrekking hebben op het waterdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport Drinkwaterkwaliteit 2022 en Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Landelijk Veiligheidsbeeld Primaire Waterkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang Kaderrichtlijn Water

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Naar een toekomstbestendig rivierengebied; Ontwerp Programma IRM

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-J)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2024 (Kamerstuk 36410-J-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  ILT Signaalrapportage Drinkwater wordt schaarser

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. waterdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data