Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

6 september 2023
9:30 - 11:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken. 

  De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. 

  Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

  Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

  De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • W. Paulusma (D66)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • H. Kat (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • R. Raemakers (D66)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.M. Werner (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • T. Kuzu (DENK)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (BBB)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • M. Agema (PVV)
 • J.P. Kwint (SP)
 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van de leden Bikker, Mohandis, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Dijk, Van Esch en Van der Plas tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Voorhang ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in verkooppunten die in overwegende mate zijn gericht op de verkoop van eet- en drinkwaren en horeca-inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de aanwijzing van categorieën van personen en horecabedrijven als bedoeld in artikel 30b, eerste lid, van de Alcoholwet

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nagekomen brieven bewindspersonen VWS (ontvangen na de procedurevergadering van 5 juli 2023)

 22. 22

  Brieven van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Brieven van de minister voor Langdurige Zorg en Sport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Brieven van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Brieven overige bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Initiatiefnota's

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Inbreng schriftelijk overleg Samenwerking en mededinging in de zorg - woensdag 6 september 2023, 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Inbreng schriftelijk overleg Beleidsreactie op het Samenvattend magazine uitvoering Wlz 2021-2022 - donderdag 7 september 2023, 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Inbreng schriftelijk overleg Naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket - woensdag 13 september 2023, 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Inbreng schriftelijk overleg Therapeutische toepassing van psychedelica - woensdag 13 september 2023, 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Inbreng schriftelijk overleg Deelrapporten onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen - vrijdag 22 september 2023, 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Inbreng schriftelijk overleg Vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding - dinsdag 26 september 2023, 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Inbreng schriftelijk overleg Eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen - donderdag 28 september 2023, 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Inbreng schriftelijk overleg Reactie op het onderzoeksrapport ‘Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting’ - donderdag 28 september 2023, 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Inbreng schriftelijk overleg Voortgang verkenning motie Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden - vrijdag 29 september 2023, 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Commissiedebat Zwangerschap en geboorte - donderdag 14 september 2023, 10.00 tot 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Commissiedebat Gehandicaptenbeleid - donderdag 14 september 2023, 14.30 tot 18.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg - woensdag 27 september 2023, 10.00 tot 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Commissiedebat Kindermishandeling - woensdag 27 september 2023, 14.30 tot 16.30 uur

 40. 40

  Commissiedebat Huiselijk geweld/geweld in afhankelijkheidsrelaties - woensdag 27 september 2023, 16.30 tot 18.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Commissiedebat Goed bestuur en toezicht binnen de zorg - woensdag 4 oktober 2023, 10.00 tot 15.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg - donderdag 5 oktober 2023, 13.00 tot 17.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Commissiedebat Integraal Zorgakkoord - woensdag 11 oktober 2023, 13.00 tot 18.15 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel Leefstijlpreventie - maandag 6 november 2023, 10.00 tot 16.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Commissiedebat Ziekenhuiszorg - dinsdag 7 november 2023, 17.00 tot 21.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Commissiedebat Langdurige zorg - woensdag 8 november 2023, 12.00 tot 18.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel Sport - maandag 20 november 2023, 10.00 tot 16.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Commissiedebat GGZ/Suïcidepreventie - woensdag 22 november 2023, 13.00 tot 18.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel Jeugd - maandag 27 november 2023, 10.00 tot 17.00 uur

 50. 50

  Commissiedebat Mondkapjesdeal - woensdag 29 november 2023, 14.00 tot 18.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Commissiedebat Discriminatie in de zorg - donderdag 7 december 2023, 10.00 tot 14.00 uur

 52. 52

  Commissiedebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid - woensdag 13 december 2023, 10.00 tot 15.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Commissiedebat Maatschappelijk domein - donderdag 14 december 2023, 10.00 tot 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Commissiedebat Acute Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Commissiedebat Kwaliteitszorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Commissiedebat Medisch Zorglandschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Commissiedebat Medische ethiek/orgaandonatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Commissiedebat Medische preventie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Commissiedebat Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst"

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / Pandemische paraatheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Commissiedebat Voedselveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 65. 65

  Tweeminutendebat Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’. (29 477, nr. 787).

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Tweeminutendebat Definitieve besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen (Kamerstuk 31765-772).

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Tweeminutendebat over de reactie op verzoek commissie inzake de Uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (Kamerstuk 29689-1189).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 68. 68

  Tweeminutendebat Medische ethiek / orgaandonatie (CD d.d. 28 juni 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 70. 70

  Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 71. 71

  Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023 en nogmaals tijdens de RvW van 16 mei 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Debat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 28 maart 2023).

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom (aangevraag door het lid Drost tijdens de RvW van 16 mei 2023). 

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Debat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 23 mei 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 77. 77

  Dertigledendebat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 juni 2023).

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Debat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door de commissievoorzitter VWS tijdens de RvW van 27 juni 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 79. 79

  Burgerinitiatief ‘Bevolkingsonderzoek borstkanker’ (36376, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Gesprek met een parlementaire delegatie van de deelstaat Brandenburg op 13 september 2023, van 12.00 tot 13.00 uur.

  Besluit: het gesprek vindt doorgang. De leden Tielen en Van den Berg zullen namens de commissie aan dit gesprek deelnemen.
 81. 81

  Technische briefing Voorhang ontwerpbesluit Tranchering eigen risico medisch specialistische zorg, thans ingepland op 13 september 2023 van 12.00 tot 13.00 uur

  Besluit: de technische briefing vindt doorgang. De deelname onder de leden zal worden geïnventariseerd.
 82. 82

  Rondetafelgesprek Dementiezorg op 5 oktober 2023, van 10.00 tot 12.30 uur.

  Besluit: het rondetafelgesprek vindt doorgang.
 83. 83

  Strategische procedurevergadering op 11 oktober 2023, van 11.30 tot 12.30 uur

  Besluit: de strategische procedurevergadering zal op 11 oktober 2023 niet doorgaan.
 84. 84

  Technische briefing van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), voorafgaand aan het CD Digitale ontwikkelingen in de zorg op 5 oktober 2023.

  Besluit: de technische briefing wordt ingepland.
 85. 85

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad van 27-28 juli 2023 (Kamerstuk 21501-31-719)

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Verslag informele EU Gezondheidsraad van 28 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Commissiedebat formele EU-Gezondheidsraad 30 november 2023 - donderdag 23 november 2023, 14.00 tot 17.00 uur

  Voor de volgende pv zal de staf met een behandelvoorstel ter zake komen.