Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

6 september 2023
11:30 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.
Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • S.M. Richardson (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • J. Wuite (D66)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • J.C.M. (Hans) Teunissen (D66)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • L.M. Werner (CDA)
 • H.M. Krul (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • S. Kerseboom (FVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • N. Drost (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van het koninklijk besluit, houdende benoeming van drs. M.L.J. Paul tot minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publicatie documenten n.a.v. Woo-verzoek inzake gedragingen voormalig minister Wiersma

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Werkbezoek aan Polen door een delegatie uit de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel advies adviescollege publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het proces met betrekking tot de Bevrijdingsfestivals

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over afschrift van de brief aan De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten inzake fonds voor experimenteel onderzoek tussen kunst en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Teruggave van cultuurgoederen aan Indonesië en Sri Lanka

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken moties en toezeggingen media

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over toegankelijkheid diverse media

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsplan van de Koninklijke Bibliotheek 2023-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie Onderwijsraadadvies ‘Grenzen stellen, ruimte laten’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voornemen publicatie documenten n.a.v. verschillende Woo-verzoeken over de tegemoetkoming voor studenten tijdens het leenstelsel,communicatie met schoolleiders SvPO en Artikel 23 Gw en met name over het advies van de Onderwijsraad “Grenzen stellen, ruimte laten” (tweede en tevens laatste deelbesluit)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoekskaders 2023 Inspectie van het Onderwijs en de verslagen van de Ringen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Publicatie documenten n.a.v. Woo-verzoek inzake de werking van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Gemeente Bernheze over de voorgenomen sluiting van het Hooghuis in Heesch

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Appreciatie van de motie van het lid Kuzu c.s. over een adviesgroep instellen voor aanbevelingen om het slavernijverleden en de doorwerking daarvan onderdeel te laten worden van het curriculum (Kamerstuk 36284-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitwerking CA-maatregelen voor- en vroegschoolse educatie: start Programma Ontwikkeling jonge kind

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Publicatie documenten n.a.v. het Woo-verzoek ambtsberichten van de Inspectie van het Onderwijs inzake de Scholen voor Persoonlijk VO

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Peters over samen met de instellingen onderzoeken hoe meer aandacht besteed kan worden aan eerstegeneratiestudenten (t.v.v. Kamerstuk 36200-VIII-233) en de gewijzigde motie van het lid Peters over voorbeelden in kaart brengen van scholen met een continurooster waarbij kinderen rustig pauze kunnen hebben (t.v.v. Kamerstuk 36360-VIII-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vervolgaanpak Programma School en Omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Opzet en vraagstelling periodieke rapportage Kansengelijkheid funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Landelijke afspraken mobiele telefoons in de klas

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Eindrapport Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsreactie op het rapport ‘Naar hoogwaardig digitaal onderwijs’ van het Rathenau Instituut en de verkenning ‘Inzet van intelligente technologie’ van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Resultaten DPIA op Google Workspace for Education en Chromebooks (ChromeOS)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aandachtig digitaliseren in het funderend onderwijs: kwaliteit voor iedere leerling met menselijkheid als kompas

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie om afschrift brief VO-raad en Sectorraad Praktijkonderwijs over entreeopleiding in het praktijkonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Werkagenda en stagepact mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Gelijkwaardige behandeling mbo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Besluitvorming bestuursoverdracht ROC TOP

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanpak studentenwelzijn in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken traject instellingsaccreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Inspectierapport Onderzoek accreditatiestelsel hoger onderwijs deel 1

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Eerste voortgangsbrief bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Herziene Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Toekenning financiële middelen voor vitale opleidingen in krimpregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie evaluatierapport 2022 Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en nieuw SIA-convenant

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Nadere toelichting naar aanleiding van twee toezeggingen gedaan in het schriftelijk overleg over het voorgenomen standpunt instellingsplan NWO 2023-2026 (Kamerstuk 29338-265)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs (Kamerstuk 35925-VIII-40)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Invulling motie van het lid Wassenberg c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal proeven op niet-humane primaten verder te verlagen (Kamerstuk 36200-VIII-113)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op een binnengekomen e-mail in verband met prestatiebeurs reisvoorziening bij overstap van hbo naar mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aanpassing beleid migrerend werknemerschap studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Controle uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Update controle uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Vierlandenoverleg OCW & Voortgang Caribische Landen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Uitstel beantwoording vragen commissie over Monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad (Kamerstuk 30420-381)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voorkomen van niet-medisch noodzakelijke non-consensuele behandelingen intersekse kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  OCW-agenda tegen discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Aangehouden brieven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Zaken in het dossier corona en funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Zaken in het dossier Medezeggenschap in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Zaak in het dossier Het jonge kind

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Zaken in het dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Zaak in het dossier schoolleidersregister po

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Zaken in het dossier Krimp in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 65. 65

  Zaken in het dossier Overgangen po en vo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 66. 66

  Zaak in het dossier VO

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Zaak in het dossier Maatwerkdiploma

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Zaken in het dossier Nederlands als tweede taal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  Zaken in het dossier corona en het hoger onderwijs en het mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 70. 70

  Zaken in het dossier toegankelijkheid wo masterstudie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 71. 71

  Zaak in het dossier studeren met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Zaken in het dossier Promovendi

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Zaken in het dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 74. 74

  Zaak geagendeerd voor het commissiedebat Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs (gepland op 11 oktober 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Zaken geagendeerd voor het commissiedebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten) (gepland op 13 september 2023)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 76. 76

  Zaken geagendeerd voor het commissiedebat Erfgoed (gepland op 4 oktober 2023)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 77. 77

  Zaken geagendeerd voor het commissiedebat Lokale, regionale en streekomroepen (gepland op 5 oktober 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 78. 78

  Zaken geagendeerd voor het commissiedebat Hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 79. 79

  Zaken geagendeerd voor het commissiedebat Maatschappelijke diensttijd (gepland op 25 oktober 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 80. 80

  Zaken geagendeerd voor het commissiedebat Veiligheid op scholen. (Dit debat wordt na de verkiezingen opnieuw ingepland. Was oorspronkelijk gepland op 2 november 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 81. 81

  Zaken geagendeerd voor het commissiedebat vmbo (Dit debat wordt na de verkiezingen opnieuw ingepland. Was oorspronkelijk gepland op 22 november 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 82. 82

  Zaken geagendeerd voor het commissiedebat DUO (Dit debat wordt na de verkiezingen opnieuw ingepland. Was oorspronkelijk gepland op 6 december 2023)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 83. 83

  Zaken geagendeerd voor het commissiedebat Toezicht en handhaving (gepland op 13 december 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 84. 84

  Zaken geagendeerd voor het commissiedebat Leraren (gepland op 24 januari 2024).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 85. 85

  WGO OCW-begroting 2024, onderdeel Wetenschapsbeleid (gepland op 30 oktober 2023).

 86. 86

  WGO Begrotingsonderzoek (gepland op 2 november 2023).

 87. 87

  WGO OCW-begroting 2024, onderdeel Cultuur (gepland op 6 november 2023).

 88. 88

  WGO OCW-begroting 2024, onderdeel Media (gepland op 27 november 2023).

 89. 89

  WGO OCW-begroting 2024, onderdeel Emancipatie (gepland op 4 december 2023).

 90. 90

  Zaken geagendeerd voor het ongeplande notaoverleg Toekomstverkenning vervolgonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 91. 91

  Zaken geagendeerd voor het ongeplande commissiedebat Sturing in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 92. 92

  Zaken geagendeerd voor het ongeplande commissiedebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 93. 93

  Zaak geagendeerd voor het ongeplande commissiedebat Onderwijshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Zaak geagendeerd voor het ongeplande commissiedebat Passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Zaak geagendeerd voor het ongeplande commissiedebat Leven Lang Ontwikkelen

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Zaken geagendeerd voor het ongeplande commissiedebat Laaggeletterdheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 97. 97

  Zaken geagendeerd voor het ongeplande commissiedebat Digitalisering in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 98. 98

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 99. 99

  Stukken behorend bij het aangemelde tweeminutendebat Onderwijs en Zorg (CD 31/5)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 100. 100

  Werkbezoek commissie aan EuroSkills, Gdansk, Polen (7 t/m 10 september 2023)

 101. 101

  Inbreng verslag schriftelijk overleg Versterking internationale neerlandistiek (gepland op 12 september 2023).

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (gepland op 6 oktober 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 103. 103

  Nog te ontvangen schriftelijke overleggen en lijsten van vragen (feitelijke vragen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 104. 104

  Europa en internationaal

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.
 105. 105

  Mandaat van Coreper voor start onderhandelingen met Europees Parlement betreffende de Europese Mediavrijheidsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Nog te ontvangen schriftelijk overleg OJCS-raad van 15 en 16 mei 2023 (Inbreng verslag schriftelijk overleg op 10 mei 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 107. 107

  Inbreng schriftelijk overleg Informele OJCS Raad (onderwijs en jeugd) d.d. 18 en 19 september 2023 (gepland op 13 september 2023).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 108. 108

  Inbreng schriftelijk overleg Informele OJCS Raad (cultuur en sport) d.d. 25 en 26 september 2023 (gepland op 18 september 2023).

 109. 109

  Inbreng schriftelijk overleg OJCS Raad (onderwijs, jeugd, cultuur en sport) d.d. 23 en 24 november 2023 (gepland op 14 november 2023).