Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

6 september 2023
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.


Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.

Let op! Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 13 en 14, en toevoeging zaak aan agendapunt 5.

Bijlagen

Deelnemers

 • W. Paulusma (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • J.C. Sneller (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • J. Wuite (D66)
 • J. van den Hil (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • J.J. Klink (VVD)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • D.J. Eppink (BBB)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rijkswet Aruba Financieel Toezicht (RAFT)

  De Tweede Kamer en de Staten van Aruba hebben verslag uitgebracht over dit wetsvoorstel op 20 mei 2022.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op rapport 'Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Elfde voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoeringsagenda's Aruba, Curaçao en Sint Maarten derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwikkelingen burgerservicenummer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken bij de herfinanciering van de covid-leningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van brief aan de minister-president van Sint Maarten inzake het aanbod voor herfinanciering van coronaleningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbod herfinanciering covidleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten 16 februari 2023 tot en met 30 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie IPKO juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tweeminutendebat - Comply or Explain

  Onderstaande zaken zijn reeds behandeld in het commissiedebat Comply or explain d.d. 28 juni 2023. Daar is door het lid Wuite (D66) een tweeminutendebat aangevraagd.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Nog te plannen activiteiten

  • Gesprek opstellers factsheet kennisagenda: artikel 73
  • Technische briefing I&W: Voortgang verkenning openbare dienstverplichting vluchten Saba en Sint Eustatius
  -> Over de planning van deze activiteiten wordt besloten in de reguliere procedurevergadering van 13 september 2023.