Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

7 september 2023
13:45 - 15:45 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken. De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • G. Markuszower (PVV)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • J.C. Sneller (D66)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • A. Kuik (CDA)
 • H.M. Krul (CDA)
 • G. van den Brink (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • N.G.J. Temmink (SP)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • T. Kuzu (DENK)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • A. Podt (D66)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Markuszower en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor schadetoebrengende gedragingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid (uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Bikker tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad (PbEU 2021, L 382/1)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel van wet van de leden Piri en Ceder tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van het lid Slootweg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van wet van het lid Ellian tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel van wet van de leden Mutluer en Knops tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het versterken van de weerbaarheid van de samenleving (Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Voorstel van wet van het lid Sneller tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met het laten vervallen van de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de minister met betrekking tot de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie (Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheid openbaar ministerie)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 en enkele andere wetten in verband met het treffen van een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-plaatsvervangers in hun eenenzeventigste levensjaar

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de drempel te verlagen voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken (Wet drempelverlaging omgang grootouders)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Regels betreffende de regulering van sekswerk (Wet regulering sekswerk)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de introductie van onder meer een regeling voor draagmoederschap en de versterking van het recht van het kind op afstammingsinformatie (Wet kind, draagmoederschap en afstamming)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met een delegatiegrondslag voor een algemene maatregel van bestuur over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Arbitrage, mediation en herstelrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Brandweer en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Civielrechtelijke onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  De staat van de wetgevingskwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Drugsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Femicide

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Juridische beroepen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Justitieketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Justitiële jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Mensenhandel en prostitutie

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  MH17

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Personen- en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Seksueel geweld en kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Staats- en bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 62. 62

  Strafrechtelijke onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Terrorisme/extremisme

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Nog te ontvangen antwoorden schriftelijke overleggen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 65. 65

  Overig

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Nagekomen brieven regering (ontvangen na de laatste procedurevergadering op 5 juli 2023)

  Toelichting:

  De commissie heeft over onderstaande zaken nog geen behandelbesluit genomen.
  Onderstaande zaken die niet controversieel worden verklaard, worden geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een behandelvoorstel.
  Aangezien het commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid vóór de eerstvolgende reguliere procedurevergadering plaatsvindt (13 september 2023), zullen de niet-controversieel verklaarde brieven proactief door de commissiestaf worden geagendeerd, tenzij door de commissie anders wordt besloten. Indien nodig zal naar aanleiding van de plenaire stemmingen over de controversieellijst in de week van 11 september een herziene convocatie worden uitgestuurd.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 67. 67

  Geplande commissieactiviteiten:

  • do 07-09-2023 te 14.00 uur Inbreng verslag Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal (36377)
  • do 07-09-2023 van 10.00 - 13.00 uur commissiedebat over strafrechtelijke onderwerpen
  • woe 13-09-2023 van 10.00 - 14.00 uur commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid
  • do 14-09-2023 van 10.00 - 12.30 uur Bijzondere procedure Affectieschade voor broers en zussen
  • do 14-09-2023 van 14.00 - 17.00 uur commissiedebat over gesubsidieerde rechtsbijstand
  • di 26-09-2023 van 16.30 - 18.30 uur commissidebat over JBZ-Raad te Brussel op 28 september 2023
  • woe 27-09-2023 van 10.00 - 13.00 uur commissiedebat over femicide
  • do 28-09-2023 te 14.00 uur Inbreng verslag Wetboek van Strafvordering (Boek 2) (36327)
  • do 28-09-2023 van 14.00 - 17.00 uur Rondetafelgesprek Wapens en jongeren
  • do 05-10-2023 van 15.00 - 18.00 uur commissiedebat over justitieketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk
  • woe 11-10-2023 van 15.00 - 18.00 uur commissiedebat over criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit
  • do 12-10-2023 van 10.00 - 12.00 uur commissiedebat over JBZ-Raad van 19 en 20 oktober 2023 (algemeen)
  • do 12-10-2023 12.00 - 15.00 uur commissiedebat over JBZ-Raad van 19 en 20 oktober 2023 (vreemdelingen- en asielbeleid)
  • woe 25-10-2023 van 14.00 - 18.00 uur commissdebat over jeugdbescherming
  • do 26-10-2023 van 10.00 - 13.00 uur commissiedebat over rechtspraak
  • do 26-10-2023 te 14.00 uur Inbreng verslag Wetboek van Strafvordering (Boek 3) (36327)
  • ma 30-10-2023 van 14.15 - 17.15 uur Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261)
  • woe 01-11-2023 10.00 - 14.00 uur commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid
  • do 09-11-2023 van 14.00 - 18.00 uur commissiedebat over seksueel geweld en kindermisbruik
  • do 16-11-2023 van 10.00 - 13.00 uur commissiedebat over juridische beroepen
  • do 30-11-2023 van 10.00 - 12.00 uur commissiedebat over JBZ-Raad van 4 en 5 december 2023 (algemeen)
  • don 30-11-2023 van 12.00 - 15.00 uur commissiedebat over JBZ-Raad van 4 en 5 december 2023 (vreemdelingen- en asielbeleid)
  • don 30-11-2023 te 14.00 uur Inbreng verslag Wetboek van Strafvordering (Boek 4) (36327)
  • woe 20-12-2023 van 10.00 - 14.00 uur commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid
  • do 21-12-2023 te 14.00 uur Inbreng verslag Wetboek van Strafvordering (Boek 5) (36327)
  • do 18-01-2024 van 12.00 - 15.00 uur commissiedebat over informele JBZ-Raad van 24, 25 en 26 januari 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)
  • do 25-01-2024 te 14.00 uur Inbreng verslag Wetboek van Strafvordering (Boek 6) (36327)
 68. 68

  Ongeplande commissie-activiteiten

  Ter informatie
  • commissiedebat over arbitrage, mediation en herstelrecht
  • commissiedebat over auteursrecht
  • commissiedebat over brandweer en crisisbeheersing
  • commissiedebat over civielrechtelijke onderwerpen
  • commissiedebat over de staat van de wetgevingskwaliteit
  • commissiedebat over drugsbeleid
  • commissiedebat over kansspelen
  • commissiedebat over mensenhandel en prostitutie
  • commissiedebat over MH17
  • commissiedebat over personen- en familierecht
  • commissiedebat over slachtofferbeleid
  • commissiedebat over staats- en bestuursrecht
  • Technische briefing Herziening richtlijn bestrijding seksueel kindermisbruik
  • Gesprek met de Hoge Raad
  • Rondetafelgesprek Advies ICT-toetsing over het missiekritische communicatiesysteem van hulpdiensten
  • Gesprek Frontex
  • Wetgevingsoverleg Wet opheffing verpandingsverboden (35482)
  • Werkbezoek FIOD
  • Technische briefing Onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp
  • Werkbezoek Bonaire en Curaçao
 69. 69

  Dertigledendebat over het bericht dat de voormalig NCTV zorgen over geheime moskeeonderzoeken verzweeg

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Dertigledendebat over het bericht dat het OM opnieuw een fout heeft gemaakt bij de bescherming van een kroongetuige

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Dertigledendebat over het asielbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (17/05)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Toelichting

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersoon in de betreffende vergaderingen. 
 74. 74

  Fiche: Verordening bescherming volwassenen en Raadsbesluit tot toetreding tot het Haags Volwassenenbeschermingsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad van 20 en 21 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 76. 76

  Verslag van de informele JBZ-Raad van 20-21 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data