Procedurevergadering : Extra procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 oktober 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • S.M. Richardson (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • J.C.M. (Hans) Teunissen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 26-10-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Oldambster boerderij in Drieborg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op Aanbiedingsbrief Interstedelijk Studenten Overleg met de uitkomsten van het onderzoek 'Studeren met een ondersteuningsbehoefte in het hoger onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op tweede tussenrapportage stagetekorten in het hbo

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang wijzigingsregeling vakwedstrijden (v)mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op brief van Stichting Leido over de Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod in hoger onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  OCW uitvoeringsagenda Klimaat & Energie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging dd 25-09-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Vierlandenoverleg OCW & Voortgang Caribische Landen (Kamerstuk 36200-VIII-254)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Derde advies Nationale Commissie Sectorplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief van een docente Frans over het centraal examen Frans vwo

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Centrale aanmeldweek 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake een brief betreffende het eindexamen van een leerling van het voortgezet volwassenenonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op nieuwsberichten over toelatingsbeleid basisscholen Baarn en Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie op het stelselonderzoek 'Kwaliteit van de Schoolexaminering' van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorhang ontwerp koninklijk besluit en ontwerp ministeriële regeling uitfasering tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken subsidieregeling programma School en Omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang aanpak gevolgen leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Uitnodiging commissie CULT van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering (ICM) "European Citizenship Education" d.d. 27-28 november 2023

 23. 23

  Aanbieding notitie 'Kennisveiligheid' van KNAW

 24. 24

  Nadere reactie Rathenau Instituut m.b.t. publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2021-2027"

 25. 25

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)


  Verkiezingsreces 2023: vrijdag 27 oktober 2023 t/m woensdag 22 november 2023
   
  • di 14-11-2023 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS Raad (onderwijs, jeugd, cultuur en sport) d.d. 23 en 24 november 2023
  • di 28-11-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum'
  • ma 11-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  • wo 13-12-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Toezicht en handhaving
  • wo 13-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024
  • do 14-12-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • vr 15-12-2023 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs
  • ma 18-12-2023 10.00 - 16.30 Notaoverleg Toekomstverkenning vervolgonderwijs
  • do 21-12-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (onder voorbehoud)

  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
   
  Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
   
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
   

  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 26. 26

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 27. 27

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  • 36136 Wet leeruitkomsten hoger onderwijs.
  • 36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).
  • 35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  • 36443 Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs
 28. 28

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  11. Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys (Beertema) (minister OCW)
  30. Dertigledendebat over de fraudebestrijding door DUO (Van Baarle) (minister OCW)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  36 136 Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 29. 29

  Overzicht aangemelde tweeminuten debatten (ter informatie)

  • Tweeminutendebat Zorg en Onderwijs (CD 31/5), aangevraagd door het lid Hagen (D66).
  • Tweeminutendebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)  (CD 13/9), aangevraagd door het lid Kwint (SP).
  • Tweeminutendebat Onderwijskwaliteit hoger onderwijs (CD 11/10), aangevraagd door het lid Beertema (PVV).
  • Tweeminutendebat Aanscherpingen particulier en thuisonderwijs (Kamerstuk 36200-VIII-232) (SO 25 sept 2023, aangevraagd door het lid Bisschop).
  • Vooraankondiging Tweeminutendebat Vergoeding voor de studentenreisvoorziening (24724-215), vóór het verkiezingsreces in te plannen (aangevraagd bij de RvW d.d. 17 okt 2023 door het lid Krul)
 30. 30

  Dossiers (ter informatie)